Product of the month with 50% discount is BEWIT HELP H, BEWIT INSECT STOP, BEWIT GOLD SUN B, BEWIT YLANG YLANG and others

Terms and Conditions.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT

Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

IČ: 29443237

DIČ: CZ29443237

se sídlem Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 53597 e - mail: info@bewit.cz

telefon: 00420 731 739 539

Bankovní účty pro platby z České republiky:

Česká spořitelna, a.s. (CZK)

Číslo účtu: 3424178359/0800

Fio banka, a.s. (CZK)

Číslo účtu: 2500498828/2010

IBAN: CZ0820100000002500498828

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankovní účet pro platby ze Slovenska

Fio banka, a.s. (EUR)

Číslo účtu: 000000-2600498876/2010

IBAN: CZ1720100000002600498876

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

pro platby ostatních zahraničních zákazníků

Bankovní účet pro platby ostatních zahraničních zákazníků

CITFIN

Číslo účtu: 1129121/2060

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Bewit

(vztahuje se na e-shop zejména na těchto adresách www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com)

Úvodní ustanovení

Společnost BEWIT FRANCHISE, s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze Eshop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

Definice některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

III.

Uživatelský účet, vlastní e-shop a virtuální kancelář

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží pouze ze svého uživatelského účtu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Kupujícímu je v rámci uživatelského účtu umožněno využívat vlastní e-shop prostřednictvím kterého může kupující dále nabízet a prodávat svým zákazníkům zboží zakoupené od prodávajícího. Vlastní e-shop kupujícího má přidělenu specifickou internetovou adresu, a tato je kupujícímu sdělena po zřízení uživatelského účtu. Kupující je oprávněn nabízet zboží zakoupené od prodávajícího ve svém vlastním e-shopu pouze za ceníkové ceny výrobků.
 4. Kupujícímu je dále v rámci uživatelského účtu umožněno využívat virtuální kancelář na adrese www.mybewit.com, kde má informace o svých objednávkách, síti. Je možno zde rovněž učinit objednávku a aktivovat systém autoship.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou; jedná se o pouze výzvu k podání nabídek - objednávek. Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu, nebo ve virtuální kanceláři.

Bezodkladně po doručení této objednávky prodávajícímu bude zákazník informován e-mailem o tom, že objednávka byla doručena, s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky,

ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici. Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.

 1. Kupující je dále povinen seznámit se před učiněním objednávky s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží, a to zejména pokud jde o esenciální oleje, které jsou určeny k aromaterapii formou rozptylování ve vzduchu např. difuzérem, aromalampou, či volným odpařováním, pokud není u zboží uvedeno jinak; tyto oleje je možno používat maximálně 3 x denně po dobu jedné hodiny; před použitím vdechnutím je nutné otestovat, zda vůně nezpůsobuje alergii a pokud ano, olej nedoporučujeme užívat; v případě zasažení očí, sliznic a pokožky je nutné esenciální olej zředit rostlinným olejem a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc; esenciální oleje nepoužívejte u dětí do 3 let. Provedením objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.
 2. Kupující je dále povinen seznámit se bezpečnostním listem dle Nařízení(ES) č.1907/2006, který je zveřejněn u příslušného zboží a je umožněno jeho uložení na disk. Provedením objednávky kupující potvrzuje, že si bezpečnostní listy vztahující se k objednanému zboží uložil a seznámil se s nimi.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.
 4. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.
 5. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu.
 6. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 7. Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupní cena

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě zjevné chyby v ceně (chyba v psaní, počtech, technická chyba atp.), kterou se rozumí zejména cena, která je nižší, než obvyklá cena, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit v tomto ohledu obsah kupní smlouvy. Prodávající je povinen o opravě kupní ceny kupujícího informovat nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi zboží za opravenou cenu, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 10 dnů ode dne, kdy mu by oprava ceny oznámena.
 2. Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, PHE, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.
 3. Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
 4. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; to neplatí v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny dobírku. V případě, že v této lhůtě nebude kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.
 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího.
 6. Prodávající akceptuje následující formy plateb:
  • platba v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)
  • platba předem převodem na bankovní účet prodávajícího
  • platební kartou

Volba mezi způsoby platby je na kupujícím. V případě platby převodem je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky.

Při platbě dobírkou je účtován poplatek za dobírku 33,- Kč v případě zaslání v rámci území České republiky a v případě zaslání na Slovensko poplatek za dobírku ve výši 1 EUR. Výše poplatku za dobírku je v těchto VOP uváděna orientačně. Poplatek je kupujícímu vyčíslen zvlášť před dokončením objednávky.

Ochrana osobních údajů

 1. K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

V případě fyzické osoby:

Jméno a příjmení

Dodací adresa

Email

Telefonní číslo

V případě právnické osoby: Firma (název společnosti)

sídlo

telefonické, případně faxové spojení

DIČ

Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná po přihlášení kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti kupujícího.

 1. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě kupujících – fyzických osob se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících zejména za účelem splnění kupní smlouvy.
 2. Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci, a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána. Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.
 3. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

VII.

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.
 2. Při výběru zboží je kupující povinen pečlivě zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu odeslat. Odstoupení od smlouvy je možné prodávajícímu zaslat na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést prostřednictvím vzorového formuláře, jež tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, který je nezbytné zaslat prodávajícímu.
 3. V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dodání zboží přesahující náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující je povinen nést přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadovány v částce 1.000,- Kč. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolit tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal včetně dokladů, které mu byly prodávajícím předány a originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující zejména povinen

uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží prodáno tomuto kupujícímu a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu práva na vrácení kupní ceny zboží.

 1. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 ObčZ, tj.:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech: a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

 1. pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo VOP;
 2. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
 3. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
 4. pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
 5. pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
 6. pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas
 7.  

Dodací podmínky

 1. Zaslání:
  • Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 5 dnů ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.
  • Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.    
  • Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 8,00 - 18,00 hod. (podrobněji uvedeno u konkrétního zboží). Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).
  • Zásilka se zbožím neobsahuje fakturu (daňový doklad) - jako doklad o převzetí zásilky a úhradě dobírky slouží potvrzený přepravní list dopravce. Prodávající vystaví fakturu a odešle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího do 3 dnů od doručení zboží, k čemuž mu kupující uděluje souhlas.
  • Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.
  • Zboží může být doručeno do České republiky nebo na Slovensko.
  • DOPRAVA Česká republika

Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností PPL.

Dále je možné využít služeb České pošty, s.p., případně jiných společností.

 • Doprava Slovensko:

Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností PPL, České pošty, s.p., případně jiných společností.

 1. Ceny dopravy jsou v těchto VOP uváděny orientačně. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.
 2. Kupující se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti kupující výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 200,- Kč (dle §1817 OZ), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit.
 3.  

Reklamace

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv.
 2. Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.
 3. V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je kupující povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.
 5. Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 6. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit přímo u prodávajícího.
 7. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 8. Práva z vadného plnění
  • Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  
   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  
   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Má-li věc vady vyjmenované výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4) Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.
 5.  

Závěrečná ujednání

 1. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím E-shopu.
 2. Za předpokladu, že kupujícím je osoba, která dále prostřednictvím vlastního e-shopu poskytnutého prodávajícím prodává svým zákazníků zboží zakoupené v E-shopu, jsou vztahy mezi touto osobou a prodávajícím dále upraveny v Obchodních podmínkách Partnerů Bewit a v Pravidlech a způsobu práce společnosti Bewit.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2015 do doby jejich případné změny ze strany prodávajícího.

Processing of personal data

1. You grant this consent to BEWIT FRANCHISE, s.r.o., with its registered office in Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Czech Republic, ID: 29443237, registered with the Commercial Register at the Regional Court in Ostrava, Section C, File No 53597 (hereinafter "Administrator" ), in accordance with the Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act"), to process the following personal data:

 • name, surname and title
 • postal address
 • billing address
 • identification data
 • bank connection
 • birthdate
 • telephone number
 • e-mail
 • The IP address of the device from which you registered and signed into the virtual office

2. Name, surname, title, postal and billing address, telephone number, e-mail, business identification data, bank details and IP address must be processed:

 • Based on a title of legitimate interest, and to ensure that the virtual office and all its parts are functioning, including displaying account statistics, tracking order status, paying commissions, navigating your own network to unlimited depth, and enabling direct contact with a sponsor
 • Based on the title of performance of the contract and subsequently legal obligation and for the purpose of sending the ordered goods and making the payment
 • Based on a title of legitimate interest and for the purpose of sending business and marketing communications if we have a valid consent from you

All data will be processed by the Administrator for a maximum of 3 years from the date of the last activity on the user account.

3. In order to improve the quality of services, personalization, analysis and collection of anonymous data, the administrator uses cookies. You can set the rules for using or blocking cookies in your internet browser.

4. You expressly consent to the above processing. The consent can be withdrawn at any time, for example by sending an e-mail or letter to the company's contact details.

5. he processing of personal data is carried out by the Administrator, but personal data can be processed by Administrators for Administrators as well:

 1. Software Provider ZONER Software, a.s., ABRA Flexi s.r.o., SmartSelling a.s., Google LLC.
 2. Optional other providers of processing software, services and applications, which are not currently used by the company.

6. Please note that under the Personal Data Protection Act you have the right to:

 • remove your consent at any time
 • ask us for information about how we process your personal information
 • request an explanation for us regarding the processing of personal data
 • request access to these data with us and update or repair these data
 • request us to erase this personal information
 • in the event of any doubt as to compliance with the personal data processing obligations, contact us or the Office for Personal Data Protection