A hónap terméke a TEAFA. Vásárolja meg féláron!

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szerződés

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

(a továbbiakban „Adatfeldolgozói szerződés”)

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

Statisztikai számjel:  29443237,

székhely: Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,

A vállalat a C szakasz 53597 betétszám alatt az Ostrava-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve, Ing. Jiří Černota értékesítési vezető képviseletében

e-mail: info@bewit.love

(a továbbiakban „Adatkezelő“ vagy „mi”)

és

Ön között, aki velünk Forgalmazási és együttműködési szerződést (a továbbiakban „Szerződés”) kötött, az ún. Bewit vállalkozás tulajdonosaival (BBO)

(a továbbiakban „Adatkezelő“ vagy „ők”)

(a továbbiakban az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó együttesen „Szerződő felek”, illetve külön „Szerződő fél”).

 

1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az Adatfeldolgozó a https://mybewit.com/ platformot használja saját „vállalkozói” tevékenységéhez, amely abból áll, hogy árukat népszerűsít harmadik feleknek (Ügyfelek), és árengedményeket, bónuszokat, valamint (köztes)jutalékokat kap az Adatkezelőtől. Ezen együttműködés keretében az Adatfeldolgozó harmadik felek (Ügyfelek) számára vásárlásokat közvetít. Ennek során az Adatfeldolgozó az Ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő nevében kezeli.

1.2 Az Adatfeldolgozó köteles a megkötött Szerződéssel összefüggésben a személyes adatokat a jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete . értelmében kezelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”). A GDPR 28. cikke értelmében a  Szerződő feleknek írásban kell rögzíteniük az adatkezelés szabályait, amit a jelen Adatfeldolgozói szerződésben meg is tesznek.

 

2 AZ ADATKEZELÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1Tárgy. A jelen Adatfeldolgozói szerződés tárgya a szerződő felek felelősségének meghatározása a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az Adatfeldolgozó által megszerzett személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért, valamint a vonatkozó kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása.

2.2 Célja. A jelen Adatfeldolgozói szerződés célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét, amikor az Adatfeldolgozó a Szerződés teljesítése során az Adatkezelő nevében feldolgozza azokat. Az Adatkezelő ezennel felhatalmazza az Adatfeldolgozót, hogy az Érintettek az Adatkezelő által a Szerződés teljesítése során megadott/közölt személyes adatait (kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból és mértékben, módon és kizárólag az adatkezelő dokumentált utasításai és feltételei alapján és azokkal összhangban) kezelje.

2.3 Az adatfeldolgozó kötelezettségvállalása. Az Adatfeldolgozó kizárólag az alkalmazandó joggal összhangban kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő által a https://bewit.love weboldalon kínált áruk értékesítésének és további reklámozásának elősegítése céljából. Az ilyen feldolgozásnak mindig a Szerződés tartalmával összhangban kell történnie, és kizárólag az adatkezelő által adott írásbeli utasítások alapján. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján lehetséges, kivéve, ha az Adatfeldolgozót az uniós vagy uniós tagállami jogszabályok már nem kötelezik ilyen adatkezelésre, amely esetben az Adatfeldolgozó az adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Adatkezelőt erről a jogi követelményről, kivéve, ha az ilyen jogszabályok fontos közérdekből tiltják az ilyen tájékoztatást.

2.4 Utasítások küldése. Az írásbeli utasításokat mindig az Adatfeldolgozónak a jelen Adatfeldolgozói szerződés fejlécében megadott e-mail-címére vagy egyéb, egyeztetett kommunikációs eszközzel kell elküldeni. Ha az adatkezelő bármely utasítása jogszabályba ütközik, az adatfeldolgozó erről a tényről legkésőbb 48 órával az adatkezelő nem megfelelő utasításának kézhezvételét követően értesíti az adatkezelőt.

2.5 Az adatfeldolgozó kötelezettsége a GDPR értelmében. A félreértések elkerülése végett ezennel kifejezetten megállapodunk abban, hogy ez az Adatfeldolgozói szerződés nem érinti az adatfeldolgozó az adatvédelmi rendeletek - beleértve a GDPR-t is - szerinti egyéb kötelezettségeit.

 

3 SZEMÉLYES ADATOK

3.1 A személyes adatok tárgya, kategóriái és jogalapja Az Adatkezelő elsősorban az Adatkezelő ügyfeleinek az adatait adja át az Adatfeldolgozónak annak az Ügyfélnek a neve, vezetékneve és e-mail-címe terjedelmében, akiknél az értékesítést az Adatfeldolgozó közvetítette. Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött szerződés alapján és hatálya alatt dolgozzák fel. Az adatkezelés célja, hogy elősegítse az Adatkezelő által a https://bewit.love weboldalon kínált áruk értékesítését és népszerűsítését. A személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeljük.

3.2 Az adatkezelés módja. Az összes személyes adatot elektronikus formában kezeljük, és a feldolgozás főleg az Ügyfelek adatbázisának létrehozásából és az értékesítés növelése céljából történő kereskedelmi értesítések küldéséből áll.

3.3 Az adatkezelés időtartama. A személyes adatokat a Szerződés időtartama alatt, majd annak lejártát követően legfeljebb három (3) hónapig kezeljük, kivéve, ha az uniós vagy cseh jogszabályok további tárolást írnak elő, vagy ha a Szerződő felek hosszabb időtartamban állapodnak meg. Egyedi megállapodás alapján a szerződő felek megállapodhatnak a személyes adatok további kezeléséről és annak rendszeréről.

 

4 AZ ADATFELDOLGOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Hozzáférési korlátozások. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az ilyen adatokat az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem adja tovább más szervezetnek.

4.2 Titoktartási kötelezettség. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által továbbított valamennyi személyes adatot bizalmasan kezeli, azokat titokban tartja, nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára sem egészben, sem részleteiben, kivéve, ha azokat az Adatkezelő utasítása alapján kell továbbítani, vagy ha jogszabály így rendelkezik.

4.3 Az Adatfeldolgozó kötelezettségvállalása a megtett intézkedésekkel kapcsolatban. Az Adatfeldolgozó elfogadta és vállalja, hogy a jelen Adatfeldolgozási szerződés időtartama alatt fenntartja a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az Adatfeldolgozóra vonatkozó GDPR rendelettel összhangban. Az Adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban álló egyéb adatfeldolgozók vállalják, hogy az Adatfeldolgozási szerződésben foglaltakkal azonos adatvédelmi kötelezettségeknek tesznek eleget, különösen azáltal, hogy megfelelő garanciákat nyújtanak annak biztosítására, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen a követelményeknek a GDPR értelmében.

4.4 Az Adatfeldolgozó a következőket vállalja:

4.4.1 a Személyes adatok feldolgozása során a személyes adatok adatfeldolgozójára vonatkozó jogszabályokból eredő valamennyi kötelezettség teljesítése;

4.4.2 a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőnek a jelen Adatfeldolgozó szerződés alapján adott utasításai alapján történik, beleértve a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítását is;

4.4.3 indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Adatkezelőt, ha a Személyes adatok védelméért felelős hivatal vagy más közigazgatási hatóság vizsgálatot vagy egyéb közigazgatási eljárást kezdeményez a személyes adatoknak az Adatfeldolgozó általi kezelésével kapcsolatban, és az Adatkezelőt tájékoztatja az ilyen vizsgálat vagy eljárás menetéről és eredményéről;

4.4.4 segíti az Adatkezelőt az Adatkezelőnek a személyes adatok biztonságával kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében a GDPR 32-36. cikkei értelmében, figyelembe véve az Adatfeldolgozó által elvégzendő adatkezelés jellegét;

4.4.5 Lehetővé teszi a Belső ellenőrzésért felelős tisztviselő, beleértve az Adatkezelő vagy az általa kijelölt könyvvizsgáló ellenőrzéseit, feltéve, hogy erről egy hónappal korábban értesítik az Adatfeldolgozót; az Adatfeldolgozó kifogást emelhet bármely, a tisztviselő által kijelölt könyvvizsgáló ellen, ha az az Adatfeldolgozótól nem független, ha a versenytársa vagy hasonló pozícióban van. Az Adatfeldolgozó által emelt kifogás alapján a tisztviselő köteles másik könyvvizsgálót kijelölni;

4.4.6 jelenti az Adatkezelőnek a Személyes adatok biztonságának bármilyen megsértését, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül a tudomására jutott adatvédelmi incidensről értesíti az Adatkezelőt. A bejelentés minimális hatályát a GDPR 33. cikkének (3) bekezdése határozza meg; .

4.4.7 nyilvántartást vezet a személyes adatok megsértéséről és a feldolgozás megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében hozott kiigazító intézkedésekről. Az Adatfeldolgozó minden szükséges együttműködést biztosít az Adatkezelő számára a jogsértés kivizsgálásához és az Adatkezelő kötelezettségeinek a teljesítéséhez a GDPR 33-34. cikkei értelmében.

4.5 Az adatfeldolgozó kockázatfelmérése. A megfelelő technikai és szervezési intézkedések elfogadása és fenntartása során az Adatfeldolgozó figyelembe veszi a személyes adatok feldolgozása által az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat, különösen a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, másolását, ellopását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

4.6 Az Adatfeldolgozó kötelezettsége az együttműködés megszűnése esetén. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a szolgáltatásnyújtás megszűnése esetén törli az összes személyes adatot, és az Adatkezelő kérésére visszaadja azokat, beleértve az összes másolatot is, kivéve, ha az uniós vagy cseh jogszabályok előírják azok tárolását. Ebben az esetben azokat az Adatkezelő kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő által a kérésében megjelölt biztonságos tárolóhelyen keresztül visszaadják, és hozzáférést biztosítanak az Adatfeldolgozó számára. Ha az együttműködés befejezésétől számított három év elteltével az Adatkezelő nem adott utasítást a személyes adatok továbbítására, az Adatfeldolgozó értesíti az Adatkezelőt az adatok visszaküldésének a lehetőségéről. Ha az Adatkezelő az értesítéstől számított egy hónapon belül nem ad utasítást az adattovábbításra, a személyes adatokat törli, hogy eleget tegyen jogi kötelezettségeinek.

 

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1 A jogi kódex. A jelen Adatfeldolgozói szerződésben kifejezetten nem szabályozott ügyekben az általánosan kötelező érvényű jogszabályok az alkalmazandók. Az Adatfeldolgozói szerződésre a Cseh Köztársaság jogrendje, különösen a Polgári Törvénykönyv a később kiadott előírásokkal újított 89/2012. sz. törvénye az irányadó a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kereskedelmi szokások nem élveznek elsőbbséget a jogszabályok rendelkezéseivel szemben, még azokkal szemben sem, amelyek nem kényszerítő erejűek.

5.2 Az Adatfeldolgozói szerződés írásos formája és érvényességi időtartama. A jelen Adatfeldolgozói szerződés írásban jön létre, és az Adatfeldolgozó szerződés szerinti személyes adatok kezelésének az időtartamára szól (a személyes adatok kezelésének a megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségek sérelme nélkül).

Legfrissebb értékelések

Ügyfeleink tapasztalata

Kiváló minősègű mosódió, kiváló áron. Èvek óta vegyszermentesen mosok. Több márka termèkèt kipróbáltam a Bewit mosódiója viszi a pálmát. A...

Tünde Márkus Nézd meg többet

Valamièrt èdeskès illatra számítottam mint mondjuk az earth, bevallom elsőre meglepett, hogy inkább a víz vagy a fèm olajokhoz áll...

Tünde Márkus Nézd meg többet

Kellemes illata van, a raw levendulához tudnám inkább hasonlítani. Nyáron napozás után használtam többször és kellemesen lehűtötte, nyugtatta a bőrt...

Bognár Adrienn Nézd meg többet

BEWIT PEACE

Bez hodnocení

Régóta nagyon kíváncsi voltam a Peace keverék illatára. Amikor megérkezett és beleszagoltam nagyon finom és számomra harmonikus illatot éreztem. Az...

Bognár Adrienn Nézd meg többet

Félve rendeltem meg, mert a gyermekeim elég válogatósak. Miután megkóstolták 3-ból ketten azonnal megszerették! Örülök, hogy nem tuszkolni kell beléjük...

Andrea Bella Nézd meg többet

Meglepően finom íze van. Rövid távon emésztés támogató hatást tapasztaltam. Biztosan újra rendelek belőle

Andrea Bella Nézd meg többet

Örömteli , üdítő érzés volt,, mikor először beleszippantottam a Vitality üvegcsébe. Kicsit egyhangú volt a kedvem, a napom. Np jó,...

Tímea Némethné Kiss Nézd meg többet

Nagy öröm volt tapasztalni, hogy a szeretetnek az illata is finom, üdítően kellemes, barátságos. Amikor az ember úgy érzi, hogy...

Tímea Némethné Kiss Nézd meg többet

Fogyasztottam már többféle Prawteint,ez a legkeserűbb,gondolom a Cordyceps miatt. Színe világisbarna. Kedvelem a keserű ízt,de ezt nem fogom gyorsan bekanalazni,mint...

Antalné Szabó Nézd meg többet

Nekem az illatát szoknom kellett, de egy idő után azt vettem észre, hogy valahogy ragaszkodom hozzá. A talpamra szoktam kenni...

Alice Dr. Bredács Nézd meg többet