Produktem tohoto měsíce je CITRONELA. Zakoupíte jej za poloviční cenu.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP BEWIT

Spoločnosť: BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237

so sídlom Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapísaná v obchodnom registri pri Krajskom súde v Ostrave v oddieli C, vložke číslo 53597

e – mail: info@bewit.cz

telefón: 00420 731 739 539

Bankový účet pre platby z Českej republiky:

Fio banka, a.s. (CZK)

Číslo účtu: 000000–2500498828/2010

IBAN: CZ08201000000­02500498828

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankový účet pre platby zo Slovenska

Fio banka, a.s. €

Číslo účtu: 000000–2600498876/2010

IBAN: CZ17201000000­02600498876

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

vydáva tieto

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Bewit

(vzťahuje sa na e-shop predovšetkým na týchto adresách www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com)

I. Úvodné ustanovenie

Spoločnosť BEWIT FRANCHISE, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) je prevádzkovateľom internetového obchodu www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com (ďalej len „E-shop“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky (Ďalej len „VOP“) bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú z obchodov uzatvorených cez Eshop, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov, občianskym zákonníkom (Ďalej len „ObčZ“). V prípade, že je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ustanoveniami ObčZ smerujúcimi k ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 634/1992 Zb., ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“). V prípade, že je v texte týchto VOP kupujúci označený ako spotrebiteľ, predpokladá sa, že daná dohoda je platná len v prípade spotrebiteľských zml­úv.

II. Definície niektorých pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva, ktorú so spotrebiteľom uzatvára podnikateľ. Podnikateľ – osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľ – každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak jedná.

III. Užívateľský účet, vlastný e-shop a virtuálna kancelária

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru len zo svojho užívateľského účtu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Kupujúcemu je v rámci užívateľského účtu umožnené využívať vlastný e-shop prostredníctvom ktorého môže kupujúci ďalej ponúkať a predávať svojim zákazníkom tovar zakúpený od predávajúceho. Vlastný e-shop kupujúceho má pridelenú osobitnú internetovú adresu, a táto je kupujúcemu oznámená po zriadení užívateľského účtu. Kupujúci je oprávnený ponúkať tovar zakúpený od predávajúceho vo svojom vlastnom e-shope iba za cenníkové ceny výrobkov.

4. Kupujúcemu je tiež v rámci užívateľského účtu umožnené využívať virtuálnu kanceláriu na adrese www.mybewit.com, kde má informácie o svojich objednávkach, sieti. Je tu rovnako možné urobiť objednávku a aktivovať systém autoship.

5. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť týkajúcu sa informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.

6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

7. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy(vrátane obchodných podmienok).

8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Vystavenie tovaru v E-shope nie je ponukou; ide len o výzvu na podanie ponúk – objednávok. Fotografie tovaru v E-shope sú len ilustračné a skutočná podoba tovaru sa s nimi nemusí celkom zhodovať. Objednávku kupujúci zasiela predávajúcemu prostredníctvom objednávkového systému, ktorý sa nachádza v E-shope, alebo vo virtuálnej kancelárii. Po doručení tejto objednávky predávajúcemu bude zákazník informovaný bez odkladu e-mailom o tom, že objednávka bola doručená, s tým, že táto správa nemá povahu potvrdenia objednávky, ale je len informáciou o doručení objednávky, ktorá je následne odovzdaná do skladu na prípravu tovaru, jeho zabalenie a expedíciu. Kúpna zmluva je uzatvorená písomným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a to pred odoslaním objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Kupujúci je tiež povinný zoznámiť sa pred urobením objednávky s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom užívania tovaru, a to najmä pokiaľ ide o esenciálne oleje, ktoré sú určené na aromaterapiu formou rozptyľovania vo vzduchu napr. difuzérom, aromalampou, či voľným odparovaním, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak; tieto oleje je možné používať maximálne 3 x denne po dobu jednej hodiny; pred použitím vdýchnutím je nutné otestovať, či vôňa nespôsobuje alergiu a ak áno, olej neodporúčame užívať; v prípade zasiahnutia očí, slizníc a pokožky je nutné esenciálny olej zriediť rastlinným olejom a okamžite vyhľadať lekársku pomoc; esenciálne oleje nepoužívajte pri deťoch do 3 rokov. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že im rozumie.

3. Kupujúci je tiež povinný zoznámiť sa s bezpečnostným listom podľa Nariadenia(ES) č.1907/2006, ktorý je zverejnený pri príslušnom tovare a je umožnené jeho uloženie na disk. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že si bezpečnostné listy vzťahujúce sa k objednanému tovaru uložil a zoznámil sa s nimi.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Po dohode zmluvných strán je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť aj v cudzom jazyku, zrozumiteľnom obom zmluvným stranám.

5. Uzatvorenú zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej podobe, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná.

6. Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, sú zrejmé z procesu objednávania v E-shope.

7. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať ju a prípadne opraviť.

8. Tieto VOP sú zobrazené v textovej podobe na webových stránkach E-shopu a je tak kupujúcemu umožnené, aby sa s nimi zoznámil, prípadne ich archivoval.

9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závisiace od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Objednávka prostredníctvom systému Bewit Autoship (ďalej len Autoship) Pokiaľ kupujúci urobí objednávku prostredníctvom systému Autoship berie na vedomie, že odoslaním objednávky objednáva tovar opakovane každý mesiac podľa parametrov, ktoré uviedol pri zadávaní objednávky. Platba prebieha platobnou kartou, prípadne na dobierku, pokiaľ je dobierka v danej krajine povolená. Platia tu tieto pravidlá, podmienky a zásady:

1. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky prostredníctvom systému Autoship sa jedná o opakované platby. Pri voľbe „platba kartou“ budú platby držiteľovi platobnej karty opakovane strhávané ku dňu uvedenému v objednávke. Kupujúci zadaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s opakovanými platbami. Maximálna hodnota objednávky v prípade variabilných platieb môže byť do výšky 1 000 EUR. Toto je tiež maximálna čiastka, ktorá môže byť pri variabilnej platbe bankovou kartou v danom mesiaci stiahnutá.

2. Ak kupujúci urobí objednávku prostredníctvom systému Autoship s platbou bankovou kartou, bude mu do dvoch dní od vykonania tejto objednávky odoslané na jeho e-mail uvedený vo virtuálnej kancelárii potvrdenie o aktivácii opakovaných platieb.

3. Kupujúci môže objednávku v systéme Autoship kedykoľvek zrušiť vo svojej virtuálnej kancelárii na adrese www.mybewit.com. V prípade, že opakované platby boli realizované platobnou kartou, tak zrušením objednávky vo virtuálnej kancelárii dochádza automaticky k zrušeniu opakovanej platby.

4. Kupujúci berie na vedomie, že čiastka aj dátum objednania tovaru a služieb sú v systéme Autoship variabilné, podľa toho čo objednáva a aký termín objednania zadáva vo svojej virtuálnej kancelárii. Druh tovaru a služieb a termín jeho objednania je možné v jednotlivých mesiacoch meniť. Pri platbe kartou je teda čiastka aj termín platby variabilný.

V. Kúpna cena

1. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. V prípade zjavnej chyby v cene (chyba v písaní, počtoch, technická chyba atď.), ktorou sa rozumie hlavne cena, ktorá je nižšia, než obvyklá cena, za ktorú je daný tovar v čase uzavretia zmluvy ponúkaný, si predávajúci vyhradzuje právo túto cenu opraviť, t.j. jednostranne zmeniť v tomto smere obsah kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o oprave kúpnej ceny kupujúceho informovať najneskoršie do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, že kupujúci nebude mať záujem o kúpu tovaru za opravenú cenu, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do 10 dní odo dňa, kedy mu bola oprava ceny oznámená.

2. Kúpne ceny uvedené v E-shope sú konečné, t.j. vrátane DPH, PHA, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Náklady na dopravu sú kupujúcemu vyčíslené zvlášť podľa typu zvolenej prepravy, alebo osobného odberu pred dokončením objednávky.

3. Ak sú v E-shope uvedené akčné ceny, platia tieto do vypredania zásob, alebo počas obdobia časovo určeného.

4. Kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy; to neplatí v prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny dobierku. V prípade, že v tejto lehote nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho, uzavretá kúpna zmluva sa od začiatku ruší.

5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

6. Predávajúci akceptuje nasledujúce formy platieb: • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku) • platba vopred na bankový účet predávajúceho • platba platobnou kartou

Voľba medzi spôsobmi platby je na kupujúcom. V prípade platby prevodom je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.

Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok za dobierku 33,– Kč v prípade zaslania v rámci územia Českej republiky a v prípade zaslania na Slovensko poplatok za dobierku vo výške 1 EUR. Výška poplatku za dobierku je v týchto VOP uvádzaná orientačne. Poplatok je kupujúcemu vyčíslený osobitne pred dokončením objednávky.

VI. Ochrana osobných údajov

1. K tomu, aby mohol kupujúci urobiť nákup tovaru v E-shope, je nutné, aby uviedol tieto osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby:

Meno a priezvisko

Dodacia adresa

Email

Telefónne číslo

V prípade právnickej osoby:

Firma (názov spoločnosti)

sídlo

telefonické, prípadne faxové spojenie

IČO

DIČ

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je podmienkou pre platné a účinné uzavretie kúpnej zmluvy. Zmena uchovávaných osobných údajov kupujúceho je možná po prihlásení kupujúceho do jeho klientského účtu alebo na základe e-mailovej, telefonickej či písomnej žiadosti kupujúceho. 2. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúcich bude zachádzať v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. V prípade kupujúcich – fyzických osôb sa predávajúci zaväzuje nakladať s osobnými údajmi najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich najmä za účelom splnenia kúpnej zmluvy.

3. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu svojich osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, mimo iného odovzdania osobných údajov príslušnému dopravcovi, a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre posielanie obchodných správ, telemarketing, sms) a ďalej súhlas s poskytnutím jeho emailovej adresy tretej osobe za účelom zlepšenia obsahu a funkčnosti poskytovaných služieb predávajúceho, predovšetkým za účelom zistenia spokojnosti kupujúceho s nákupom v E-shope. Treťou osobou sa pre účely tohto ustanovenia VOP rozumie právnická či fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania sústreďuje ponuky na nákup tovaru od viacerých subjektov (napr. Heureka.cz, Zboží.cz a pod.) Táto tretia osoba je pri zaobchádzaní s emailovou adresou kupujúceho povinná postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov k čomu je voči predávajúcemu zmluvne zaviazaná. Odvolanie tohto súhlasu má kupujúci možnosť vykonať písomne kedykoľvek po jeho udelení, t.j. po odoslaní objednávky.

4. Predávajúci je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov kupujúcich a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitie. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátane práva na ich opravu a ďalšie práva vyplývajúce so súvisiacimi právnymi predpismi. Práva a povinnosti vzťahujúce sa k spracovaniu osobných údajov kupujúcich prechádzajú na právneho nástupcu predávajúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy podľa § 1829 ObčZ

 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú výlučne v prípade spotrebiteľských zml­úv.
 2. Pri výbere tovaru je kupujúci povinný starostlivo zvážiť druh, veľkosť a účel tovaru, ktorý kupuje.

V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy je potrebné v tejto lehote predávajúcemu odoslať. Odstúpenie od zmluvy je možné predávajúcemu poslať na emailovú adresu uvedenú v záhlaví týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné urobiť prostredníctvom vzorového formulára, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto VOP, ktoré je nevyhnutné poslať predávajúcemu.

3. V prípade, ak kupujúci využije svoje právo od zmluvy odstúpiť, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky peňažné prostriedky. Predávajúci nevracia kupujúcemu náklady na dodanie tovaru, ktoré presahujú náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný zaslať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Kupujúci je povinný znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady na vrátenie tovaru sú odhadované v čiastke 40,– euro. Tovar musí byť zabalený a spôsob prepravy tovaru zvolený tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné chápať ako možnosť bezplatného požičania tovaru. Kupujúci v prípade, ak využije právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, vrátane dokladov, ktoré mu boli predávajúcim odovzdané a vrátane originálneho obalu. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku používania tohto tovaru inak, než je nutné s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. V prípade poškodenia originálneho obalu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu najmä rozdiel medzi cenou, za ktorú bol tovar predaný tomuto kupujúcemu a cenou, za ktorú bude predávajúci nútený tovar ponúkať na predaj v dôsledku poškodenia originálneho obalu, náklady na odborné umytie, vyčistenie a vrátenie tovaru do pôvodného stavu, náklady na odbornú výmenu poškodených či nadmerne opotrebovaných častí tovaru alebo odborné nové zabalenie tovaru. Tieto nároky je predávajúci oprávnený započítať voči pohľadávke kupujúceho z titulu práva na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

6. Kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v § 1837 ObčZ, t.j.:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred

uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 1. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu, nezávisle

od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 1. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých

cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,

 1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 2. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní

nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

 1. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však

neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodaní iných než vyžiadaných náhradných dielov,

 1. o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických

dôvodov ho nie je možné vrátiť,

 1. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil

ich pôvodný obal,

 1. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 2. o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia

poskytuje v určenom termíne,

 1. uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 2. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s

predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:

 1. ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
 2. ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo VOP;
 3. ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za

dohodnutú kúpnu cenu;

 1. ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote

primeranej okolnostiam;

 1. ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
 2. ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas;
 3. ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas

IX. Dodacie podmienky

1. Zaslanie: • Doba dodania je na E-shope uvádzaná iba orientačne a ide o predpokladaný termín odovzdania tovaru dopravcovi, prípadne predpokladaný termín, kedy bude tovar pripravený na osobný odber. Ak predávajúci nebude schopný dodržať predpokladaný termín, je povinný na túto skutočnosť kupujúceho vhodnou formou upozorniť a to napr. telefonicky, elektronickou poštou. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s termínom odlišným od termínu pôvodne predpokladaného, je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 5 dní odo dňa, kedy bol o zmene termínu dodania vyrozumený. • Predávajúci nie je povinný odoslať tovar do doby, kým nebude uhradená kúpna cena; to neplatí v prípade platby dobierkou. • Zásielka sa bežne doručuje v pracovných dňoch v rozmedzí 8,00 – 18,00 hod. (podrobnejšie je to uvedené pri konkrétnom tovare). Kupujúcemu je v deň doručenia zásielky telefonicky avizovaný zo strany dopravcu približný čas doručenia. Tovar je dopravený za prvé uzamykateľné dvere, ak nebude dohodnuté inak (osobný odber, vynesenie na poschodie apod.). • Zásielka s tovarom neobsahuje faktúru (daňový doklad) – ako doklad o prevzatí zásielky a úhrade dobierky slúži potvrdený prepravný list dopravcu. Predávajúci vystaví faktúru a odošle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho do 3 dní od doručenia tovaru, na čo mu kupujúci udeľuje súhlas. • Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím od dopravcu skontrolovať, a to najmä vo vzťahu k tomu, či tovar nebol pri preprave poškodený. V prípade poškodenia tovaru pri preprave nesmie byť tovar prevzatý a kupujúci je povinný predávajúceho o poškodení tovaru pri preprave bez zbytočného odkladu informovať. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nebude braný na neskoršie reklamácie zreteľ. • Tovar môže byť doručený do Českej republiky alebo na Slovensko. • Doprava Česká republika Na doručenie tovaru sú spravidla využívané prepravné služby spoločnosti PPL. Tiež je možné využiť služby Českej pošty, s.p., prípadne iných spoločností. • Doprava Slovensko: Na doručenie tovaru sú spravidla využívané prepravné služby spoločnosti PPL, Českej pošty, s.p., prípadne iných spoločností.

2. Ceny dopravy sú v týchto VOP uvádzané orientačne. Náklady na dopravu sú kupujúcemu vyčíslené zvlášť podľa typu zvolenej prepravy, alebo osobného odberu pred dokončením objednávky.

3. Kupujúci se zaväzuje prevziať pripravenú zásielku s objednaným tovarom od poštového prepravcu nejneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o pripravení zásielky na doručenie či na osobný odber. V prípade porušenia tejto zmluvnej povinnosti kupujúci výslovne súhlasí s jednorázovým poplatkom vo výške 8,– euro (podľa §1817 OZ), predstavujúci paušálnu náhradu všetkých nákladov vynaložených predávajúcim v súvislosti s vybavením, expedovaním, zabalením a odoslaním zákazníkom nevyzdvihnutej zásielky, a túto sa zaväzuje predávajúcemu na jeho výzvu do 7 dní uhradiť.

X. Reklamácie

 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú výhradne v prípade spotrebiteľských zml­úv.
 2. Predávajúci upozorňuje, že kupujúci je povinný používať tovar iba na účel, na ktorý je

určený výrobcom. Neodborná manipulácia s tovarom, neodborné zásahy, alebo nedostatočná hygienická starostlivosť o tovar môže spôsobiť neuznanie reklamácie zo strany predávajúceho. Nárok na uplatnenie reklamácie daného tovaru však týmto ustanovením nie je nijako dotknutý.

3. V prípade zistenia chyby je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť práva z chybného plnenia (reklamáciu). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru počas dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

4. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar kompletný, t.j. vrátane všetkých súčastí, príslušenstva a dokumentácie. V prípade odosielania tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť a spôsob prepravy zvoliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodenie tovaru.

5. Základným preukazom práv spotrebiteľa v zmysle ObčZ je doklad o zakúpení (paragón, faktúra). Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

6. Práva z chyby je kupujúci oprávnený uplatniť priamo u predávajúceho.

7. O reklamácii bude rozhodnuté ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby, potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

8. Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena záruční doba delší. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

10. Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ohľadne práv z chybného plnenia príslušnými

ustanoveniami ObčZ, najmä § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci

zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, keď kupujúci vec prevzal:

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak dojednanie chýba, také

vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy zadanú predávajúcim,

 1. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému

sa vec tohto druhu obvykle používa,

 1. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe,

ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 1. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 2. vec vyhovuje požiadavkám právných predpisov.
 1. Ak má vec vyššie vymenované chyby, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez

chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobovalo značné obtiaže.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil. Ak má vec chybu, za opravu ktorej predávajúci zodpovedá, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 1. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z chyby:
 1. u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
 3. u použitej veci na chybu, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, kto­rú

vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

 1. ak to vyplýva z povahy veci.

XI. Záverečné dohody

1. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom E-shopu.

2. V prípade sporu vzniknutého z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorý sa nepodarilo medzi zmluvnými stranami urovnať priamo, je spotrebiteľ oprávnený predložiť tento spor na mimosúdnemu riešeniu Slovenskej obchodnej inšpekcii, so sídlom Štěpánská 567/15 , 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz. Týmto nie je nijako dotknutá právomoc.

3. Za predpokladu, že kupujúcim je osoba, ktorá ďalej prostredníctvom vlastného e-shopu poskytnutého predávajúcim predáva svojim zákazníkom tovary zakúpené v E-shope, sú vzťahy medzi touto osobou a predávajúcim ďalej upravené v Obchodných podmienkach Partnerov Bewit a v Pravidlách a spôsobe práce spoločnosti Bewit.

4. Tieto VOP sú účinné od 1. 5. 2015 do doby ich prípadnej zmeny zo strany predávajúceho. Príloha č. 1

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

Nová čtvrť 287/1

725 28 Ostrava – Lhotka

Odstúpenie od zmluvy

Oznamujem/ozna­mujeme Vám, že týmto v zmysle ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, odstupujem/od­stupujeme od zmluvy o nákupe tohto tovaru: ……………………….

Tovar bol objednaný dňa ……………… a doručený dňa …………………….

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ……………..

Adresa: …………………….

V …………. dňa ………………….

……………………………..

podpis

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti BEWIT FRANCHISE, s.r.o., se sídlem Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 29443237, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 53597 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení a titul
 • poštovní adresa
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje podnikatele
 • bankovní spojení
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • IP adresa zařízení, ze kterého proběhla registrace a přihlášení do virtuální kanceláře

2. Jméno, příjmení, titul, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail, identifikační údaje podnikatele, bankovní spojení a IP adresu je nutné zpracovat:

 • Na základě titulu oprávněného zájmu a za účelem zajištění správného fungování virtuální kanceláře a všech její částí zahrnující zobrazování statistik účtu, sledování stavu objednávek, vyplácení provizí, procházení vlastní sítě do neomezené hloubky a k umožnění přímého kontaktu sponzorem
 • Na základě titulu plnění smlouvy a následně právní povinnosti a za účelem zaslání objednaného zboží a uskutečnění platby
 • Na základě titulu oprávněného zájmu a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení máme-li od Vás platný souhlas

Veškeré údaje budou Správcem zpracovány po dobu nejdéle 3 let od data poslední aktivity na uživatelském účtu.

3. Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Správce soubory cookies. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru ZONER software, a.s., ABRA Flexi s.r.o., SmartSelling a.s., Google LLC.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Nejnovější hodnocení

Zkušenosti našich spokojených zákazníků

Takze takto. Jednou vetou. Doteraz som netusila, ako ma chutit slnecnicovy olej! Teraz uz viem, ze aj obycajna prazenica s...

Martina Kurbelova Zobrazit více

Po nanesení tejto fajnotky je pleť oživená a krásne vypnutá. Cítim v tej maske veľkú silu a ešte aj tá...

Daniela Knochova Zobrazit více

Konopný olej pridáme dávam napr. do polievky,tiež na lyžičku a zjem. Recept na tekvicovu polievku: Na trochu slnečnicového Bewit oleja krátko...

Daniela Knochova Zobrazit více

EO MIRACLE-zazrak. A s cistym svedomim mozem potvrdit ze u mna na 100%. Dlhsie som sa citila unavena, mykoza a...

Martina Kurbelova Zobrazit více

Dcerke /7rokov/ sa pred dvomi dnami spustila nadcha. Do nosoveho inhalatora som nakvapkala EO BODYGUARD. Na keramicke srdiecko taktiez, plus...

Martina Kurbelova Zobrazit více

Recept na ryžový nákyp s hrozienkami od Bewitu: 200 ml mlieka 2x vajcia Pl lyžiaca medu alebo hnedého cukru 100 ml predvarenej ryže (hnedej...

Oksana Ogorodnikovova Zobrazit více

Protect začína byť u nás doma taká naša istota, alebo barlička, keď niečo nezvládneme, či už to preženieme...

Zuzana Gojdová Zobrazit více

Zmes Moon si namiešam vždy do 10 ml roll on-ky - 30 kvapiek dolejem frakcionovaným olejom, potom natieram na...

Tatiana Banasova Zobrazit více

Manžel mi namasíroval jóni olejom Intim Love, bolo to úžasné, potom som ja použila olej Superman u...

Tatiana Banasova Zobrazit více

Bazalka mi vonia ako život, sladko a korenisto. Prekvapivo intenzívna, veľmi príjemná vôňa. Vhodná do tandemu k citrusom, ale aj...

Martin Kuskulič Zobrazit více

SEZAMOVÝ OLEJ

Bez hodnocení

Sezamové olej. Je jemnucky ako bábätko. Rada si ho pridám napr. do tejto jednoduchej mrkvovej polievky. Recept: Mrkva, cesnak, konopné...

Daniela Knochova Zobrazit více

Tak priatelia toto je momentálne moja topka z Bewit. Olej z čiernej rasce - Černocha sita. Milujem jeho vôňu, chuť. Aj...

Daniela Knochova Zobrazit více

BEWIT MIRACLE

Bez hodnocení

Moja esenciálna polička,môj pracovný kútik. Stala som sa Bewit milovník♥️Ako prvé som si objednala EO Miracle a EO Coldet. Miracle...

Daniela Knochova Zobrazit více

Recept proti lupinám. Mne pomohol, používam raz do týždňa a viditeľne mám menej lupín. Je to maska, nanáša sa na...

Oksana Ogorodnikovova Zobrazit více

Na olej bodyguard mám dobre skúsenosti pri prechladnutí dcéry. Už pri prvých príznakoch som začala pridávať do difuzéra a ešte...

Jana Pavanová Zobrazit více