Zásady spracovania osobných údajov

spoločnosti BEWIT Natural Medicine, s.r.o. sídlo:  Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (ďalej len „adresa sídla“), IČO: 29443237, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave pod sp. zn. C 53597 (ďalej len “my” alebo “správca”).

 

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. 

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím, kontaktujte nás:

 • na e-mail info@bewit.love alebo 
 • poštou na adrese sídla Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.

Niektoré Osobné údaje potrebujeme pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy, niektoré Osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pri niektorých Osobných údajoch nám ich spracovanie nariaďuje zákon (napríklad vedenie účtovníctva). V niektorých prípadoch používame Spracovateľov, ktorí môžu mať prístup k Vašim Osobným údajom. Jedná sa napríklad o účtovné spoločnosti alebo marketingových špecialistov. V prípade, keď to bude nutné, si od Vás pre spracovanie osobných údajov vyžiadame súhlas.

Kedy sme správcom? Vo vzťahu k Užívateľom sme správcom Osobných údajov. Prehľad spracovávaných Osobných údajov vrátane dôvodov na ich spracovanie nájdete nižšie. Pokiaľ by bolo čokoľvek nejasné, neváhajte sa nám ozvať na e-mail info@bewit.love.

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekoľkými pojmami, ktoré v týchto Zásadách spracovania osobných údajov používame:

Webové stránky

alebo tiež len Web sú webové stránky e-shopu na adrese  https://bewit.love, ktoré prevádzkuje správca;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ich je možné priamo, či nepriamo identifikovať;

Užívateľ / vy

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich Webových stránok, označovaný tiež ako „Vy;

Spracovateľ

využívame iné subjekty, ktoré spracovávajú Osobné údaje na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie Osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou, či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

Zvláštne kategórie Osobných údajov

údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je Váš etnický pôvod, aká je Vaša sexuálna orientácie, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je Vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby. My tieto Osobné údaje nespracovávame.

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVAVÁME A AKO?

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli údaje obstarané a pri ich spracovávaní dodržujeme bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonávame profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré pre jednotlivé účely spracovávame, sú rozpísané v nasledujúcej časti.

→ Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)

Poznámka k objednávke a iné informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami)

→ Fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb)

→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o Vašom zariadení alebo operačnom systéme)

Login k užívateľskému účtu a chovanie v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupná história, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)

Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch

identifikačné údaje podnikateľa, v prípade, že ste podnikateľom

 

 

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o Vás nespracovávame.

 

A. UŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Pokiaľ navštívite naše Webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje pre účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných správ, či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie k odberu obchodnej správy je nutné, aby ste nám s Vašim súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje k ich spracovaniu.

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho? 

Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame tiež preto, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže sa jednať o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém, či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho chovania na Webových stránkach. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne. 

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie chovania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje len po dobu session (návštevy), niektoré dlhšiu dobu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním otázky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia otázky.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. 

Za účelom vybavenia otázky spracovávame Osobné údaje, ktoré sú k jej vybaveniu nevyhnutné. Komunikácia prebieha cez telefón, e-mail alebo priamo na našom Webe.

Uzavreté otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roku od položenia otázky.

Zasielanie obchodných správ (priamy marketing).

Vyslovili ste súhlas so zasielaním newsletterov. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätke e-mailu.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách. 

Údaje sú spracovávané počas doby 2 rokov od posledného aktívneho prehliadnutia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. 

 

 

B. ZÁKAZNÍCI A/ALEBO PARTNER

Pokiaľ si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia užívateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných správ, či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre súčasných zákazníkov.

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho?

Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame tiež preto, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže sa jednať o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém, či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho chovania na Webových stránkach. Informácie o Vašom správaní na Webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne. 

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie chovania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje len po dobu session (návštevy), niektoré dlhšiu dobu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Vybavenie Objednávky.

Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom e-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzatvorená. Jedná sa o plnenie Zmluvy

V priebehu Objednávky zadávate Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky.

Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k užívateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky. 

Údaje sú spracovávané počas doby trvania Zmluvy, alebo do jej odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy. 

Reklamácie. Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracovávať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzatvorenú Zmluvu.

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzatvorenej Zmluve, doručení a nevyhnutné údaje o platbách. 

Tieto Osobné údaje nám poskytujete za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť. 

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať počas doby trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Užívateľský účet.

Pokiaľ si vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu.Osobné údaje spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy

Údaje vyplnené pri registrácii, najmä sa jedná o Váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie).

Rozsah spracovania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom Užívateľskom účte vyplníte.

Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní užívateľského účtu. 

Vaše Osobné údaje pre tento účel spracovávame počas doby existencie užívateľského účtu.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním otázky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia otázky, prípadne sú Osobné údaje spracovávané na základe uzatvorenej Zmluvy

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a užívateľský účet. 

Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha cez telefón, e-mail, cez Facebook alebo priamo na našom Webe.

Uzavreté otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od otázky, či vybavenia sťažnosti. 

Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných správ.

Našim zákazníkom môžeme newsletter zasielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách. 

Údaje sú spracovávané počas doby 2 rokov od posledného aktívneho prehliadnutia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätke e-mailu. 

Usporadúvame súťaže. Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich Webových stránkach a na sociálnych sieťach. Poskytujete súhlas k účasti na súťaži.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže.

Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení do súťaže na sociálnych sieťach alebo na našich Webových stránkach.

Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného skončenia súťaže, ak svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.

Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojný s našimi službami a tiež objednaným tovarom z nášho e-shopu. 

Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare.

Pokiaľ s tým skôr nevyslovíte nesúhlas (napr. v rámci Objednávky), poskytneme niektoré Osobné údaje zákazníka tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti zákazníkov.

Údaje spracovávame počas doby trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Účtovníctvo.

Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme Vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností.

Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o objednanom tovare.

Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť

Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počnúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dodržiavanie zákonných povinností.

V určitých prípadoch musíme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.

Najmä sa môže jednať o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Užívateľa. 

Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracovávame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti).

Vaše Osobné údaje spracovávame počas doby stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

 

C. ÚÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ A INÝCH AKCIÍ

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho?

Školenia a iné akcie. Usporadúvame školenia, semináre, webináre a workshopy.

Spracovávame Vaše Osobné údaje, ktoré vyplníte v objednávkovom formulári, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov užívateľského účtu a preferencie účastníka.

Po vyplnení objednávkového formulára sa na tieto údaje pozrieme, aby sme mohli zaistiť Vašu účasť na akcii, t.j. za účelom plnenia zmluvy.

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať počas doby trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

 

D. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho?

Ponuka pracovných pozícií.

Na našich Webových stránkach si v sekcii Kariéra môžete nájsť aktuálne voľné pracovné miesta.

Jedná sa o údaje, ktoré nám poskytnete v zaslanom životopise. Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne odkaz na sociálnu sieť, údaje o bývalom zamestnaní, vzdelanie, záujmy, schopnosti, certifikácia.

Pozrieme sa na Vami zaslané podklady, ktoré obsahujú Osobné údaje a na základe nich sa Vám ozveme. 

Máme oprávnený záujem uchovať Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov. Dôvodom je možnosť, že neskôr budeme mať pre Vás zaujímavú ponuku pracovnej pozície u nás. 

 

2. KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

Spracovatelia. Používame len preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Údaje, ktoré môžu Spracovatelia spracovávať, vrátane ich účelu a právneho titulu spracovania sme uviedli vyššie. Podrobnosti o spracovateľoch Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Prevádzka Webových stránok a ich zabezpečenie

BEWIT

Bežná analýza návštevnosti Webových stránok

Google Analytics, Smartsupp, Persoo

Vybavenie Objednávky

Helios, Zoner, Abra, Zásielkovňa

Reklamácie

Retino, Zásielkovňa

Vybavenie otázky a komunikácia s nami 

Google, Smartsupp

Účtovníctvo 

Abra, Helios

Marketing

Ecomail, Notifee, Persoo, Heureka, Smartupp, GoogleAds, Sklik, Bulkgate

Sociálne siete

Facebook, Instagram, YouTube

Hodnotenie spokojnosti

Heureka, Zboží.cz

Administrácia školení, workshopu alebo inej online akcie 

Zoom, MioWeb, Bulkgate, Facebook

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme, okrem našich Spracovateľov, predať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci, či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 

3. AKÉ SME PRIJALI OPATRENIE K OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické a organizačné opatrenia. Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, a preto sústavne pracujeme na tom, aby boli Vaše Osobné údaje chránené. Pri voľbe opatrení berieme v úvahu rozsah spracovania, rizikovosť spracovanie alebo stav našej techniky. 

 • Pravidelne zálohujeme dáta; 
 • aktualizujeme antivírové softwarové systémy; 
 • používame zabezpečený https protokol;
 • prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracované) a oprávnenie k prístupu sú kontrolované na úrovni jednotlivcov. 

Organizačné opatrenie. Prijali sme a zaväzujeme sa zachovávať nasledujúce opatrenie:

 • Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou;
 • Naši zamestnanci sú riadne vyškolení a tiež ďalej pravidelne školení ohľadom GDPR a zoznámenia sa s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach;
 • Prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté bezpečnými heslami.

 

4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ PODAŤ ŽIADOSŤ TÝKAJÚCU SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov sú Vám zaručené nižšie opísané práva, ktoré môžete uplatniť: 

 • na e-maili info@bewit.love alebo 
 • poštou na adrese sídla BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.

 

Ako rýchlo vybavíme Vašu žiadosť? Odpovieme vám najneskôr do jedného mesiaca. Pokiaľ by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám, či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že Vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme Vašu žiadosť vybavili čo najskôr, je možné, že si od Vás budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup 

Potvrdíme, či spracovávame Vaše Osobné údaje.

Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania.

Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.

Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb i kópií osobných údajov.

Právo na opravu 

Máte právo žiadať o opravu nepresných osobných údajov. Niektoré údaje môžete opraviť aj vo svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz

Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme, či anonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracovania

Prosím kontaktujte nás, pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme Vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali, už nefunguje).

Právo na možnosť prenosu 

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte, na Vašu žiadosť poskytneme inému správcovi.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu (napr. zasielanie newslettera Užívateľom). Je na nás, aby sme náš oprávnený záujem preukázali. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste zmenili názor, prosím, dajte nám vedieť. Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nechcete, aby sa o Vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme Vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Vybavujeme Objednávky, a tak Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automaticky.

 

5. ZÁVER

Tieto Zásady spracovania osobných údajov môžu byť zmenené len písomne. O tom budete informovaný prostredníctvom našich Webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania osobných údajov nás prosím kontaktujte na e-mail info@bewit.love

Pokiaľ nebudete spokojný, môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť na Úrad pre ochranu Osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (viac na https://www.uoou.cz/)

 

Tieto zásady ochrany Osobných údajov súúčinné odo dňa 29.05. 2023.