Produkt tego miesiąca to DRZEWO HERBACIANE. Kupujesz za połowę ceny.

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

firmy handlowej BEWIT FRANCHISE, s.r.o.,

z siedzibą Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrawa, IČ (REGON): 29443237, NIP: CZ29443237,

wpisaną do Rejestru Handlowego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Wydział C, sygnatura nr 53597, reprezentant -  inż. Jiří Černota, Dyrektor Zarządzający w zakresie sprzedaży towarów oraz udostępniania treści cyfrowych i usług cyfrowych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://bewit.love/pl/

 

1 DANE KONTAKTOWE I BANKOWE

1.1 Operator sklepu internetowego:

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.
siedziba: Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrawa (zwana dalej „adresem siedziby“)
spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Wydział C, sygnatura akt 53597, reprezentant - Inż. Jiří Černota, członek zarządu (zwany dalej „sprzedającym“,„BEWIT FRANCHISE s.r.o.“ lub jako „my“),
IČO: [REGON] 29443237
DIČ (NIP): CZ29443237
telefon: +48 601 378 378
e-mail: info@bewit.love

 

Rachunki bankowe dla płatności z Polski
Numer konta: 35109017820000000133205437
IBAN: PL35109017820000000133205437
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

 

Rachunek bankowy dla płatności na rzecz innych klientów zagranicznych
CITFIN (wielowalutowy)
Numer konta: 1129121/2060
IBAN: CZ4620600000000001129121
BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

 

1.2 Reklamacje i zwroty:

W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru masz możliwość wypełnienia formularza online. Z bezpłatnej usługi zwrotu lub reklamacji można skorzystać w dowolnym oddziale firmy Zásilkovna.

Nasz adres do przyjmowania reklamacji i zwrotów:
BEWIT FRANCHISE, s.r.o ., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (możliwy odbiór osobisty pod tym adresem po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą).
e-mail:  reklamacje@bewit.love
telefon: +48 601 378 378

 

2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW

2.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH") spółki BEWIT FRANCHISE, s.r.o. regulują, zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zwany dalej „Kodeksem cywilnym“), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową kupna“) zawartej między nami a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Klientem“ lub „Tobą“) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://bewit.love/pl/.

2.2 Towary i treści cyfrowe. W interfejsie internetowym sklepu można dokonywać następujących zakupów

a) towary oferowane przez nas;

b) usługi cyfrowe lub treści cyfrowe dostarczane przez nas, w szczególności w formie: wykładu wideo online - seminarium prowadzonego na żywo przez wykładowcę z możliwością dyskusji online z wykładowcą (zwanego dalej „webinarem”); i/lub nagrania webinaru, wcześniej nagranego wykładu wideo lub innych wcześniej nagranych treści wideo, które mogą być częścią jednego z programów oczyszczania oferowanych przez nas lub oddzielnie (zwanych dalej łącznie „treściami cyfrowymi”).

2.3 Wiek. Treści cyfrowe są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia, chyba że zaznaczono inaczej.

2.4 Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, która zawiera z nami umowę kupna lub w inny sposób zawiera z nami transakcje prawne poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu (zwaną dalej„konsumentem“).

2.5 Za przedsiębiorcę uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną (np. spółkę, spółdzielnię, instytut), która prowadzi działalność zarobkową niezależnie, na własny rachunek i odpowiedzialność, na podstawie licencji handlowej lub w inny sposób, z zamiarem regularnego prowadzenia tej działalności w celu osiągnięcia zysku (zwaną dalej „działalnością przedsiębiorczą“). Osoba ta zawiera z nami umowę kupna lub w inny sposób zawiera z nami transakcje prawne w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwanej dalej „przedsiębiorcą“). Kierujemy się zasadą, że do klienta, który zaznaczy pole “Chcę wprowadzić dane mojej firmy” i poda numer identyfikacyjny firmy lub numer VAT, mają zastosowanie postanowienia niniejszych OWU dotyczące przedsiębiorców.

2.6 W przypadku wystąpienia elementu międzynarodowego zgadzamy się, że stosunek prawny między nami będzie podlegał prawu Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu. Taki wybór prawa, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (dalej “Rzym I”), nie może jednak pozbawiać użytkownika będącego klientem ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I.

2.7 Sklep internetowy jest prowadzony przez nas na stronie internetowej znajdującej  się pod adresem https://bewit.love/pl/ (dalej „strona internetowe“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej „interfejs sklepu internetowego“).

2.8 Wysyłając zamówienie (przycisk“ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE”) użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią OWH, w tym informacjami udostępnianymi klientom przed zawarciem umowy kupna na podstawie niniejszych OWH i wyraźnie wyraża na nie zgodę w wersji obowiązującej w momencie potwierdzenia.

 

3 INFORMACJA DLA KLIENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY ZAKUPU

3. 1 Sprzedawcajest uprawniony do sprzedaży towarów i treści cyfrowych na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadzoruje m.in. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

3. 2 Wszystkie zdjęcia i filmy zamieszczone na stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

3. 3 Towary i treści cyfrowe oferowane przez nas na stronie sklepu internetowego https://bewit.love/pl/ a opis ich głównych cech jest dostępny dla poszczególnych towarów. Ceny towarów i treści cyfrowych zawierają podatek VAT, w tym opłaty ustawowe, z wyłączeniem opłat zawierają podatek VAT, w tym opłaty ustawowe, z wyłączeniem opłat za przesyłkę. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za usługi telekomunikacyjne (np. jeśli zadzwonisz do nas pod nasz numer telefonu, zapłacisz tylko normalną stawkę za połączenie telefoniczne). Oferowane treści cyfrowe nie mogą być nagrywane, kopiowane ani rozpowszechniane w inny sposób. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki i inne części zawartości podlegają prawom autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie jakiejkolwiek części zawartości cyfrowej jest zabronione. Żadna część Treści Cyfrowych nie może być sprzedawana ani rozpowszechniana, nie może być modyfikowana ani włączana do jakichkolwiek prac, w tym między innymi do innych prac, publikacji lub stron internetowych.

3. 4 Szczegółowe warunki dotyczące sposobów płatności i opcji wysyłki są opisane bardziej szczegółowo podczas składania zamówienia, w części “Płatność” i “Transport”. Towar zostanie dostarczony za pośrednictwem wybranego przewoźnika.

3. 5 Składając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE“ w naszym sklepie internetowym, klient składa wiążące zamówienie, które zobowiązuje go do zapłaty. Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia lub zmiany swojego zamówienia przed wysłaniem zamówienia, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 6 niniejszych OWH.

3. 6 Uprawnienia klienta z tytułu usunięcia wadliwego wykonania umowy lub rękojmi oraz warunki ich wykonywania zostały opisane w punkcie 13 niniejszych OWH lub w dokumencie procedura reklamacyjna.

3. 7 Informujemy konsumenta, że nie prowadzimy serwisu posprzedażowego naszych produktów, w szczególności dyfuzorów zapachowych.

 

4 INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY ZAKUPU

4. 1 Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyn (chyba że ustalono inaczej) w ciągu 14 dni, które rozpoczynają się najpóźniej:

4.1.1 w przypadku umowy kupna - od daty otrzymania towarów lub

4.1.2 w przypadku umowy kupna z dostawą w kilku sztukach/częściach - od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów, lub

4.1.3 w przypadku umowy sprzedaży podlegającej regularnym powtarzającym się dostawom towarów - od daty przyjęcia pierwszej dostawy towarów;

przy założeniu, że konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna nawet przed upływem czasu określonego w artykułach od 4.1.1 do 4.1.3, informującnas o zamiarze odstąpienia od umowy kupna poprzez wypełnienie online formularza odstąpienia od umowy lub informującnas otym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@bewit.love i/lub telefonicznie pod numerem +48 601 378 378.

4.2 Aby odstąpić od umowy kupna, należy skorzystać z formularza online udostępnionego przez usługę Retino tutaj.

4.3 Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

4.3.1 świadczenia usług, które zostały przez nas w pełni wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia,

4.3.2 dostarczenia towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych, na które nie mamy wpływu, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,

4.3.3 na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane na życzenie konsumenta lub dla jego osoby,

4.3.4 o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

4.3.5 naprawę lub konserwację przeprowadzoną w miejscu wskazanym przez konsumenta lub na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania, jeżeli dokonano innych niż konieczne napraw lub dostarczono inne niż konieczne części zamienne;

4.3.6 o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych;

4.3.7 w transporcie, w określonym dniu lub w określonym czasie;

4.3.8 na dostarczanie treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na materialnym nośniku i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a my poinformowaliśmy użytkownika przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4.4 Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, jest on zobowiązany do odesłania nam towarów nabytych na podstawie umowy kupna, od którejodstąpił, w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna. Konsument jest zobowiązany odesłać lub zwrócić towar kompletny, tzn. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, całą dokumentację, czysty, nieuszkodzony i najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej został otrzymany. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, której wykonanie już rozpoczęliśmy, na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty nam proporcjonalnej części ceny za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4.5 Sprzedawca oferuje również konsumentom możliwość bezpłatnego zwrotu towarów, jeśli odstąpią oni od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni. Wystarczy wypełnić formularz online i zanieść towar do dowolnego oddziału firmy Zásilkovna, otrzymasz kod, za pomocą którego będziesz mógł odesłać towar do nas. Jeżeliprzy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni konsument zdecyduje się na wybór innego przewoźnika do zwrotu towarów, wówczas konsument ponosi koszty transportu.

4.6 Istnieje również możliwość odesłania towaru do sprzedawcy za pośrednictwem usługi Retino na naszej stronie internetowej.

4.7 W przypadku odstąpienia od umowy kupna konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego lub odsyłanego towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z jego charakterem i właściwościami. W przypadku zwrotu uszkodzonych lub niekompletnych towarów nasze roszczenie o odszkodowanie zostanie potrącone z ceny zakupu, której zwrotu klient się domaga. Zawsze oceniamy konkretny przypadek w celu określenia poziomu uszkodzenia, amortyzacji towarów i ustalenia odpowiedniej obniżonej wartości. Poinformujemy Cię o tych krokach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4.8 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, której wykonanie już rozpoczęliśmy, na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty nam proporcjonalnej części ceny za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4.9 W przypadku odstąpienia od umowy kupna w okresie odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu klientowi wszystkich pieniędzy, w tym kosztów wysyłki towaru w kwocie odpowiadającej najtańszemu rodzajowi transportu oferowanemu przez nas, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przy otrzymaniu pieniędzy, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna. Zwracamy uwagę, że jesteśmy uprawnieni do zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu od Klienta zwróconych towarów.

4.10 Zapewniamy pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacje@bewit.love i numeru telefonu: +48 601 378 378.

4.11 Organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna po bezskutecznym rozstrzygnięciu sporu między nami a Klientem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel.: +48225560332, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a klientem w ramach umowy kupna można wykorzystać platformę internetowego rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

4.12 Spory między konsumentami a sprzedawcami mogą być również rozstrzygane przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

4.13 Europejskie Centrum Konsumenckie, z siedzibą Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, adres internetowy konsument.gov.pl jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

4.14 Doświadczenia związane z treściami cyfrowymi. Konsumentów informujemy, że nie zapewniamy aktualizacji zakupionych treści cyfrowych.

4.15 Fałszywe lub niekompletne recenzje. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania opinii klientów, które są nieprawdziwe, zawierają nieodpowiednie sformułowania i/lub nie są związane z zakupionym towarem.

4.16 Szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udzielenia błędnych lub niepełnych informacji lub porad, w szczególności w przypadkach, gdy osiągnięcie określonego rezultatu zależy od działań odbiorcy porady lub innych osób, bądź od niekontrolowanych faktów lub przypadku. Zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie szkody wtórne wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z treści wideo, które są udostępniane bez gwarancji co do rezultatu.

 

5 KONTO UŻYTKOWNIKA

5. 1 Na podstawie rejestracji klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonanej na stronie internetowej sklepu, klient uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi i zasadami przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zdecydujesz się współpracować z nami jako BBO, nasze relacje będą regulowane przez Zasady współpracy z przedsiębiorcami Bewit.

5. 2 Za pomocą swojego interfejsu użytkownika klienci mogą zamawiać towary i treści cyfrowe (zwanym dalej „kontem użytkownika“) oraz korzystać z wirtualnego biura pod adresem mybewit.com. Za pośrednictwem tego interfejsu użytkownika można również złożyć zamówienie i aktywować tzw. system autoship, czyli regularną dostawę wybranych produktów. Konto użytkownika mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Klienci mogą również jednorazowo zamawiać towary i treści cyfrowe bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

5. 3 Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz zamawiania towarów i treści cyfrowych klient jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez klienta w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towarów są uznawane przez sprzedawcę za prawidłowe.

5. 4 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i silnym hasłem. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. Klient nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

5. 5 Możemy usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli klient nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna, zmienionej niniejszymi OWH.

5. 6 Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w przypadku koniecznej konserwacji.

 

6 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY BEWIT FAMILY

6. 1 Zakładając konto użytkownika, klient uzyskuje dostęp do wirtualnego biura, promocji rabatowych oraz możliwość zbierania punktów lojalnościowych, tzw. punktów BEWIT (zwanych dalej “BP”). W związku z BP każdy klient posiada na swoim koncie użytkownika wirtualny portfel, w którym punkty BP są doładowywane w określonych sytuacjach oraz odejmowane za zakupy dokonane w naszym sklepie internetowym. Punkty BP są wymienialne na złote polskie (poprzez przesłanie na konto bankowe klienta) na warunkach określonych w naszych zasadach współpracy BEWIT.

6. 2 Klienci BP nabywają towary i treści cyfrowe poprzez zakup towarów i treści cyfrowych w naszym sklepie internetowym. Przy każdym produkcie podana jest informacja, jaką kwotą BP zostanie zasilone konto użytkownika klienta za jego zakup.

6. 3 Jeżeli klient zarobi od 300 do 700 BP w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, ma prawo do nieograniczonych czasowo cen hurtowych.

6.3.1 Informacje na temat ceny handlowych można znaleźć w naszym Powiadomieniu informacyjnym;

6.3.2 700 BP lub więcej - ma prawo do nieograniczonych cen hurtowych na wszystkie zakupy w naszej firmie. Informacje na temat ceny hurtowej można znaleźć w naszym Informatorze.

6. 4 Jeżeli pierwsze zamówienie przekroczy próg dla obniżonej ceny hurtowej (powyżej 300 BP), zarejestrowany klient zapłaci za zamówienie cenę katalogową, a rabat, który powinien był otrzymać na część zakupu powyżej tego progu, zostanie automatycznie zapisany na jego wirtualnym portfelu Bewit. Może on później wykorzystać tę kwotę jako kredyt na kolejne zakupy lub przesłać ją na swoje konto bankowe.

6. 5 Jeżeli pierwsze zamówienie przekroczy próg uprawniający do rozpoznania zniżki ceny hurtowej (powyżej 700 BP), zarejestrowany klient zapłaci za zamówienie cenę katalogową, a zniżka, którą powinien był otrzymać na część zakupu przekraczającą ten próg, zostanie automatycznie zapisana na jego wirtualnym portfelu Bewit. Może on później wykorzystać tę kwotę jako kredyt na kolejne zakupy lub przesłać ją na swoje konto bankowe.

6. 6 Przegląd innych korzyści i zniżek, jakie Klient może uzyskać w programie BP, znajduje się w naszym serwisie przegląd korzyści BEWIT FAMILY.

 

7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW KUPNA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

7.1 Ceny towarów i treści cyfrowych pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza naszej zdolności do zawierania umów kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

7.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Wysokość kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów zależy od wskazanego adresu dostawy, w szczególności od wybranego przewoźnika oraz miejsca, do którego towary zostaną dostarczone. Więcej informacji na temat transportu można znaleźć w “Transport” na naszej stronie internetowej.

7.3 W celu zamówienia towarów i treści cyfrowych klient wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu (wkłada towar „do koszyka”, wybiera sposób zapłaty ceny zakupu towarów i treści cyfrowych, podaje adres dostawy i inne niezbędne dane kontaktowe, wybiera żądany sposób dostawy zamówionych towarów oraz uzyskuje informacje o kosztach związanych z dostawą towarów). W przypadku towarów, które są oznaczone jako „w magazynie”, jest to wiążące zamówienie na towary wymagające zapłaty (zwane dalej „zamówieniem”). Składając zamówienie, klient potwierdza, że zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i zapoznał się z z nasząPolityką przetwarzania danych osobowych.

7.4 Przed realizacją zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrywania i korygowania przez Klienta błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie zostaje wysłane po kliknięciu przycisku „PRZEŚLIJ ZAMÓWIENIE”, a proces składania zamówienia zostaje zakończony. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że użyto ewidentnie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, możemy odmówić realizacji zamówienia, o czym użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane celowo fałszywymi lub błędnymi informacjami.

7.5 Przed realizacją zamówienia klient jest zobowiązany zapoznać się z charakterystyką, rodzajem i zalecanym sposobem użycia towarów i treści cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do olejków eterycznych, które są przeznaczone do aromaterapii poprzez rozpraszanie w powietrzu, np. olejki te mogą być stosowane maksymalnie 3 razy dziennie przez okres jednej godziny; przed zastosowaniem ich w formie inhalacji należy sprawdzić, czy zapach nie wywołuje alergii, a jeśli tak, nie zalecamy stosowania olejku. W przypadku kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą należy rozcieńczyć olejek eteryczny olejem roślinnym i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską; nie stosować olejków eterycznych u dzieci poniżej 3 roku życia. Składając zamówienie, klient potwierdza, że zapoznał się z tymi informacjami i rozumie ich treść.

7.6 Klient zobowiązany jest również do zapoznania się z Kartą Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., która jest publikowana wraz z odpowiednim towarem i może być zapisana na dysku (do pobrania obok opisu produktu). Składając zamówienie, klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał karty charakterystyki dotyczące zamawianych towarów.

7.7 Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić klienta o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), a także ma prawo poprosić klienta o określenie prawidłowości wyboru towarów.

7.8 Klient, który zrealizuje zamówienie, otrzyma od nas automatyczne potwierdzenie, że zamówienie zostało dostarczone na adres e-mail klienta podany na jego koncie użytkownika, w zamówieniu lub w innym formularzu (zwanym dalej „adresem e-mail klienta”). Zawarcie Umowy kupna następuje w momencie naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE“, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

7.9 Zawierając Umowę kupna, zobowiązujemy się przekazać Ci zakupione towary lub treści cyfrowe i umożliwić Ci nabycie tytułu prawnego do towarów lub treści cyfrowych, a Ty zobowiązujesz się przyjąć towary lub treści cyfrowe i zapłacić nam cenę za towary lub treści cyfrowe.

7.10 Klient otrzyma kopię zawartej umowy kupna-sprzedaży na adres elektroniczny klienta, zgodnie z obowiązującymi OWH. Klient otrzyma również formularz odstąpienia od umowy kupna w ustawowym terminie.

7.11 Klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez klienta podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi klient i nie różnią się one od stawki podstawowej.

7.12 Obowiązki sprzedającego i kupującego webinar online. Zawierając umowę zakupu treści cyfrowych - dostępu (uzgodniona liczba dostępów) do udziału w webinarze, zobowiązujemy się do przesłania Ci drogą elektroniczną unikalnego linku do webinaru i umożliwienia Ci udziału w webinarze w uzgodnionym czasie, a Ty zobowiązujesz się zapłacić nam cenę za dostęp (uzgodniona liczba dostępów) do udziału w webinarze.

7.13 Obowiązki sprzedawcy i nabywcy nagrania z webinaru. Zawierając umowę kupna dotyczącą udostępnienia innych treści cyfrowych (np. nagrania webinaru), zobowiązujemy się do udostępnienia tych treści cyfrowych na koncie użytkownika przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a użytkownik zobowiązuje się zapłacić nam cenę za udostępnienie uzgodnionych treści cyfrowych.

 

8 CENA TOWARU I METODY PŁATNOŚCI

8.1 Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

8.2 Użytkownik może zapłacić nam cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna za pomocą płatności online kartą kredytową, płatności online przelewem bankowym, przelewem bankowym lub za pobraniem. Dalsze informacje na temat metod płatności i kosztów dostawy są dostępne w procesie składania zamówienia (w działach „Płatność” i „Transport”).

8.3 Wraz z ceną zakupu Klient zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości, a także dopłaty za wybrany sposób płatności (zazwyczaj za pobraniem). O ile nie wskazano inaczej, cena zakupu zawiera również koszty związane z dostawą towaru. Dalsze informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów są dostępne w procesie składania zamówienia (w części „Wysyłka”) lub w sekcji „Transport” na naszej stronie internetowej.

8.4 Możemy zażądać od klienta wpłacenia kaucji lub innej podobnej płatności.

8.5 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8.6 Zniżek na ceny towarów udzielanych przez nas klientom nie można łączyć ze sobą.

8.7 W przypadku podania nierealistycznej ceny, np. 0 PLN (zero złotych) lub podania ceny wysoce nierynkowej, przy czym za cenę nierynkową uważa się cenę niższą od naszej ceny zakupu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tej pozycji z zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail klienta.

8.8 Uzgadniamy, że faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny

8.9 W przypadku stwierdzenia, że towar znajduje się w magazynie, zobowiązujemy się do dostarczenia go kupującemu w ciągu 10 dni od otrzymania wiążącego zamówienia. Może się zdarzyć, że produkty oznaczone jako "w magazynie" zostaną wyprzedane w krótkim czasie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której towar zostanie wyczerpany, a my nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych przez Ciebie towarów w określonym czasie, skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. Niezależnie od czasu dostawy, zawsze staramy się przygotować i dostarczyć zamówienie do klienta tak szybko, jak to możliwe.

 

9 ZASTRZEŻENIE TYTUŁU PRAWNEGO

9.1 W przypadku klientów będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu uiszczenia pełnej ceny zakupu zgodnie z odpowiednią umową kupna.

9.2 W przypadku klientów biznesowych zachowujemy prawo własności towarów do momentu uregulowania wszystkich należności wobec klienta. Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności z należytą starannością i do odpowiedniego ubezpieczenia ich na własny koszt od szkód o wartości nowego towaru.

 

10 PRZEPROWADZENIE WEBINARU I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI CYFROWYCH

10.1 W przypadku webinarów , przedmiot zakupu uważa się za zaakceptowany przez klienta w momencie, gdy otrzyma on unikalny link do rozpoczęcia zakupionego webinaru online drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od nas unikalny link umożliwiający odtworzenie webinaru.

10.2 Nagrania z webinarów, materiały wideo i inne nasze kursy online. W przypadku innych treści cyfrowych przedmiot zakupu uważa się za zaakceptowany przez klienta w momencie, w którym klient ma możliwość obejrzenia nagrania webinaru lub innych treści cyfrowych na koncie użytkownika przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy zakupu.

10.3 Ważność łącza. Należy pamiętać, że link umożliwiający uruchomienie treści cyfrowych jest ważny tylko przez okres wskazany na koncie użytkownika dla zakupionego produktu (zazwyczaj 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży i późniejszej zapłaty). Klient jest zatem zobowiązany do korzystania z dostępu do treści cyfrowych w tym czasie.

10.4 Łącze internetowe. Należy pamiętać, że aby wziąć udział w webinarze i/lub uzyskać dostęp do treści cyfrowych, należy dysponować odpowiednim łączem internetowym, niezbędnym sprzętem i zaktualizowanym oprogramowaniem na swoim urządzeniu.

10.5 Wykonywanie prawa do usunięcia wad. Prawa Klienta w przypadku korzystania z uprawnień z tytułu do usunięcia wad reguluje nasza Procedura Reklamacyjna oraz odpowiednie przepisy prawa czeskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

11 DOSTAWY TOWARÓW, MIEJSCA WYKONANIA ŚWIADCZENIA, SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPRZEDAWCY ORAZ WSZELKICH SZKÓD POWSTAŁYCH PODCZAS TRANSPORTU TOWARÓW

11.1 Towary są dostarczane do klienta pod wybrany adres dostawy.

11.2 W przypadku transportu towarów od klienta do konsumenta, towary są nam przekazywane w momencie, gdy przewoźnik przekazuje je klientowi w punkcie przekazania (zazwyczaj są to pierwsze drzwi/brama/brama w miejscu dostawy wyznaczonym przez klienta). Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego towaru przechodzi na klienta w momencie przyjęcia towaru przez klienta. Jeżeli klient powinien był odebrać towar od przewoźnika, ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia zakupionego towaru przechodzi na klienta w momencie, w którym miał on prawo dysponować towarem, jednak nie wcześniej niż w podanym terminie dostawy.

11.3 Towary dostarczamy za pośrednictwem przewoźnika. Wskazanie, że towar znajduje się w magazynie lub będzie dostępny w określonym czasie dla danej pozycji, zwykle wpływa na czas realizacji zamówienia. W przypadku towarów, dla których podano określoną liczbę dni lub tygodni, zanim zostaną one zmagazynowane, czas realizacji zamówienia będzie dłuższy, a użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości i zgadza się na niego, wysyłając zamówienie.

11.4 Klient ma możliwość wyboru jednego z naszych zakontraktowanych przewoźników po cenie wysyłki podanej w sekcji “Transport” na naszej stronie internetowej.

11.5 W przypadku, gdy sposób transportu jest organizowany na specjalne życzenie klienta, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu ponosi klient.

11.6 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

11.7 Jeżeli klient-konsument nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, towar zostanie następnie zwrócony sprzedawcy, a jednocześnie klient-konsument nie odstąpi od umowy kupna w ciągu 14 dni od bezskutecznej dostawy towaru, sprzedawca ma prawo żądać od klienta-konsumenta zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towaru z powrotem do sprzedawcy. Koszt ten stanowi dla sprzedawcy szkodę, która została spowodowana naruszeniem obowiązków prawnych klienta będącego konsumentem w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest również uprawniony do naliczenia opłaty za przechowanie w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych), a Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

11.8 Jeżeli klient biznesowy nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, a następnie towar zostanie zwrócony do nas jako sprzedawcy, mamy prawo żądać od klienta biznesowego zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towaru z powrotem na nasz adres. Koszt ten stanowi dla BEWIT FRANCHISE s.r.o. szkodę spowodowaną naruszeniem obowiązków prawnych klienta przedsiębiorcy w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Firma BEWIT FRANCHISE s.r.o. ma również prawo do naliczenia opłaty za przechowanie w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych) oraz ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.

11.9 Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego potrącenia roszczenia o zwrot kosztów przechowywania towaru oraz roszczenia o odszkodowanie za naruszenie obowiązków prawnych klienta (zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy) wynikających z niniejszej części OWH z roszczeniem klienta o zwrot ceny zakupu zgodnie z § 2913 Kodeksu cywilnego.

11.10 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co zgodnie z instrukcją powinien zawierać). W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika, klient jest zobowiązany w ogóle nie przyjmować takiej przesyłki od przewoźnika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przewoźnika lub opóźnienia w dostawie towarów, niezależnie od przyczyny opóźnienia.

11.11 Prawa klienta w przypadku roszczeń dotyczących usunięcia wad są regulowane przez nasz regulamin reklamacji oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa czeskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

12.1 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna podlega postanowieniom określonym w punkcie 4 niniejszych OWH.

12.2 Klienci biznesowi mają prawo do odstąpienia od umowy kupna w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy. Klient biznesowy nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru; prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi. Zakładając, że klient biznesowy zwróci nam towar i jeżeli towar nie jest objęty prawem do usunięcia wad zgodnie z Kodeksem cywilnym, będziemy uprawnieni do obciążenia klienta biznesowego kosztami składowania tego towaru zgodnie z pkt 10.8 i 10.9 niniejszych OWH i jednocześnie wezwiemy go do odebrania tego towaru.

12.3 Mamy prawo odstąpić od umowy kupna z powodu braku towaru lub niedostępności zamówionego towaru. Ponadto możemy odstąpić od umowy kupna, w szczególności jeżeli klient nie zapłacił ceny kupna w sposób prawidłowy i terminowy lub odmówił przyjęcia towaru.

12.4 Jeżeli wraz z towarem klient otrzymuje prezent za pośrednictwem webinaru i/lub treści cyfrowych, umowa prezentowa między nami a klientem zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli klient odstąpi od umowy kupna, umowa prezentowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a klient jest zobowiązany zwrócić nam prezent wraz z towarem.

12.5 Odstąpienie od umowy w przypadku treści cyfrowych. Po dokonaniu płatności za zamówione treści cyfrowe, które zostały udostępnione konsumentowi poprzez przesłanie unikalnego linku umożliwiającego ich uruchomienie, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna ani anulowania umowy kupna w inny sposób. Klient został przez nas poinformowany o tym fakcie przed zawarciem umowy kupna.

12.6 Rezygnacja z webinaru. W przypadku webinaru, który został udostępniony konsumentowi poprzez wysłanie unikalnego linku do rozpoczęcia webinaru, konsument ma prawo do wycofania się do momentu rozpoczęcia webinaru. Wycofanie musi być dokonane przed rozpoczęciem transmisji webinaru i zawierać oświadczenie, że nie będzie uczestniczyć w webinarze.

12.7 Nowy termin webinaru, odwołanie. W przypadku, gdy webinar transmitowany online zostanie odwołany z przyczyn leżących po naszej stronie, powiadomimy Cię jak najszybciej o alternatywnym webinarze. W przypadku, gdy nie przeprowadzimy webinaru w alternatywnym terminie i/lub nie będziesz w stanie wziąć w nim udziału w alternatywnym terminie, zwrócimy Ci pełną cenę zakupu webinaru, pod warunkiem, że została ona już przez Ciebie zapłacona.

 

13 PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego).

13.2 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z naszą odpowiedzialnością za wady towarów w ramach webinaru i/lub dostarczania treści cyfrowych są regulowane przez nasz regulamin reklamacji.

 

14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Zasady postępowania z danymi osobowymi, zasady wysyłania informacji handlowych są uregulowane w naszej polityce przetwarzania danych osobowych.

14.2 Na adres elektroniczny klienta wysyłamy informacje handlowe oferujące powiązane towary lub usługi (informacje handlowe dla klientów). Adres e-mail stanowi dane osobowe i jest przetwarzany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby promować nasze podobne produkty i usługi. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

14.3 Używamy tak zwanych plików cookie, które mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów). Klienci mogą ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje o używaniu plików cookie.

 

15 SIŁA WYŻSZA

15.1 Co to jest siła wyższa. Dla celów niniejszych OWH za siłę wyższą uważa się każdą przeszkodę, która powstała niezależnie od woli BEWIT FRANCHISE s.r.o. i uniemożliwia wypełnienie zobowiązania, jeżeli nie można racjonalnie założyć, że BEWIT FRANCHISE s.r.o. zapobiegłaby, pokonała lub przewidziała taką przeszkodę lub jej skutki. Skutki wyłączające odpowiedzialność są ograniczone do okresu trwania przeszkody, z którą są związane.

15.2 Awaria podczas webinaru. W szczególności awaria serwera podczas webinaru, niezależna od woli BEWIT FRANCHISE s.r.o., może zostać uznana za siłę wyższą. W takim przypadku klient nie jest uprawniony do żadnej rekompensaty ani zwrotu ceny zakupu webinaru i/lub treści cyfrowych. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najszybszego uruchomienia serwera.

 

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, W TYM PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

16.1 W przypadku niezamierzonej sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWH a przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony konsumenta w miejscu jego zamieszkania, pierwszeństwo mają te przepisy, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich przestrzegania.

16.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWH jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza obowiązywania pozostałych postanowień.

16.3 Strony postanawiają wyraźnie wyłączyć stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub Konwencja wiedeńska), zgodnie z artykułem 6 niniejszej Konwencji.

16.4 Strony zgadzają się również, że sądy Republiki Czeskiej, wyznaczone miejscowo zgodnie z naszą siedzibą, będą zawsze właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy Zakupu, w których występuje element międzynarodowy. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z przepisów szczególnych. Językiem umowy jest język polski.

16.5 Umowa kupna zmieniona przez OWH jest przez nas archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.

16.6 Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna. Postanowienia odbiegające od OWH mogą być przedmiotem negocjacji w umowie kupna. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

16.7 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta lub złożenia zamówienia przez klienta.

16.8 Niniejsze OWH obowiązują od dnia 1.1.2022 i anuluje poprzednie warunki.

Najnowsze recenzje

Doświadczenie naszych klientów

Bardzo lubię jego smak. Smakuje jak dobra pralinka. Mam trudność w opanowaniu się i nie zjedzeniu całego sloika. Na...

Irmina Rak Zobacz więcej

Borovice

Bez hodnocení

Od 2 miesięcy testuję olejki z firmy Bewit. Muszę przyznać, że jest to bardzo dobry wybór. Szeroka oferta i...

Aleksandra Drewniak Zobacz więcej

Od 2 miesięcy testuję olejki z firmy Bewit. Muszę przyznać, że jest to bardzo dobry wybór. Szeroka oferta i...

Aleksandra Drewniak Zobacz więcej

Nie trzeba czekać do Świąt, aby cieszyć się zapachem tego olejku. Jego ciepłe aromaty - cynamon, goździki- przywodzą nam na...

Anna Osipiuk Zobacz więcej

Na początku byłam zdziwiona zapachem, po otwarciu butelki wydał się być sztuczny. Z czasem ten zapach się ulotnił i pachnie...

Karina Kamińska Zobacz więcej

Olejek pomarańczowy spełnił moje oczekiwania.Pomógł mi przy bólu migrenowym głowy , ukoił i uspokoił.Polecam

Ewa Wirkus Zobacz więcej

Cudowny zapach, aż chce się ….. dać ponieść uniesieniom . Ma w sobie coś bardzo tajemniczego .

Joanna Brzeziak Zobacz więcej

Bardzo lubię! Przepięknie pachnie, dodaje super klimat 🙂 uwielbiam do masażu!

Mariusz Durka Zobacz więcej

Cudowny olejek, to już kolejna buteleczka w użyciu. Używam go bo wspiera moje skupienie, pomaga w osiągnięciu spokoju, komfortu...

Bożena Uziębło Zobacz więcej

Palo Santo to święty zapach, dający wgląd w mistyczny charakter rzeczywistości. Podoba się szczególnie tym moim klientkom, które praktykują jogę,...

Anna Osipiuk Zobacz więcej