Zasady i sposoby działania firmy BEWIT

ZASADY I SPOSOBY DZIAŁANIA FIRMY BEWIT


Firma: BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237
z siedzibą w Ostrawie, Michalská 2030, 710 00
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygn. C 53597
e-mail: info@bewit.love
telefon: +48 601 378 378
Konto bankowe dla płatności z Czech:
Fio banka, a.s. (CZK)
Numer konta: 000000–2500498828/2010 IBAN: CZ08201000000­02500498828
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Konto bankowe dla płatności ze Słowacji:
Fio banka, a.s. (€)
Numer konta: 000000–2600498876/2010
IBAN: CZ17201000000­02600498876
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

wydaje następujące

Zasady i sposoby działania firmy Bewit


1. Wstęp

Firma BEWIT Natural Medicine, s.r.o. (zwana dalej „Bewit”) jest firmą sprzedającą ekskluzywne produkty i usługi. W celu ich sprzedaży korzysta z własnego systemu polegającego na niezależnych Właścicielach przedsiębiorstwa Bewit BBO (zwanych dalej „BBO”) i zapewnia wsparcie sprzedaży. Nagrody finansowe BBO i Klientów są regulowane przez niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”. Firma Bewit nie wymaga żadnych inwestycji początkowych, opłat z góry ani opłat za przedłużenie umowy.

Firma Bewit kieruje się „Kodeksem etycznym Bewit” i dąży do długoterminowej współpracy przynoszącej obopólne korzyści. Oferuje 100% gwarancję zwrotu pieniędzy na swoje produkty. Firma Bewit nie oświadcza, że BBO osiągną sukces finansowy bez pracy lub polegając wyłącznie na działaniach i wysiłkach innych osób. Nagrody finansowe w firmie Bewit są uzależnione od sprzedaży produktów i usług firmy. BBO jest stroną niezależną, a jego/jej sukces lub brak sukcesu zależą od jego/jej osobistych wysiłków.

Odnoszący sukcesy BBO poszerzają swoje umiejętności i wiedzę, tworząc sieć BBO i Klientów. Zajmują się sprzedażą, sponsoringiem, coachingiem i zarządzaniem ludźmi.

W przypadku jakichkolwiek pytań BBO powinni skontaktować się z zespołem Bewit, np. wysyłając e-mail na adres info@bewit.love.

Zasady i sposoby działania firmy Bewit (zwane dalej „Zasadami Bewit”) zostały ustanowione w celu określenia ograniczeń, zasad i przepisów oraz prawidłowych praktyk sprzedażowych i marketingowych w celu zapobiegania niewłaściwemu, nielegalnemu postępowaniu lub nadużyciu. Niniejsze Zasady Bewit są regularnie aktualizowane, poprawiane i uzupełniane.

Każdy BBO jest zobowiązany do zapoznania się z „Zasadami i sposobami działania firmy Bewit”. Poprzez złożenie drogą elektroniczną (on-line) wniosku o rejestrację lub złożenie zamówienia, BBO zobowiązują się do przestrzegania „Ogólnych warunków handlowych sklepu internetowego Bewit”, „Warunków handlowych dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)” oraz niniejszych „Zasad i sposobów działania firmy Bewit”. Złożenie zamówienia na produkty i usługi Bewit jest potwierdzeniem zobowiązania BBO do przestrzegania „Ogólnych warunków handlowych sklepu internetowego Bewit”, „Warunków handlowych dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)” oraz niniejszych „Zasad i sposobów działania firmy Bewit”. BBO potwierdzają również swoją zgodą (złożeniem formularza zgłoszeniowego on-line, rejestracją), że zapoznali się z tymi dokumentami i rozumieją, że stanowią one razem umowę między nimi a Bewit.

2. Podstawowe pojęcia

Aktywność i punkty

Aktywny dyrektor (AD) – to dyrektor, który spełnił w danym miesiącu aktywność podstawową. Aby spełnić aktywność podstawową, suma aktywnych punktów (TAP) w danym miesiącu musi wynosić 1 000 BP lub więcej, z czego co najmniej 200 BP powinny stanowić punkty osobiste (zakupy przy użyciu własnego numeru rejestracyjnego). Osiągnięcie aktywności podstawowej jest warunkiem otrzymania premii z niższych niedyrektorskich linii. Aktywny BBO (AB – Active BBO) – to Partner na stanowisku Supervisora, Leadera, Menedżera lub Dyrektora, który spełnił w danym miesiącu aktywność bonusową. Aby spełnić aktywność bonusową, suma aktywnych punktów (TAP) w danym miesiącu musi być na poziomie 200 BP lub wyższym, z czego co najmniej 100 BP powinny stanowić punkty osobiste (zakupy przy użyciu własnego numeru rejestracyjnego). Osiągnięcie aktywności bonusowej jest warunkiem otrzymania premii z niższych niedyrektorskich linii (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (prowizja podstawowa).

Punkt (BP – Bewit Point) – to wartość, która jest przypisana do każdego produktu na potrzeby obliczania aktywności sprzedażowej w celu określenia procedur, bonusów, nagród dla BBO zgodnie z zasadami Bewit. Punkty programu samochodowego (CPP – Car Program Points) to punkty potrzebne do zakwalifikowania się do nagród w programie samochodowym Bewit – Bewit Car Program. Punkty programu samochodowego obejmują sumę punktów (TP) z całej sieci z wyjątkiem punktów z najwyższej linii. Aktywność bonusowa (BA – Bonus Activity). To taki poziom wyników BBO, którego osiągnięcie prowadzi do uzyskania statusu aktywnego BBO. Aby spełnić aktywność bonusową, suma aktywnych punktów (TAP) w danym miesiącu musi być na poziomie 200 BP lub wyższym, z czego co najmniej 100 BP powinny stanowić punkty osobiste (zakupy przy użyciu własnego numeru rejestracyjnego). Osiągnięcie aktywności bonusowej jest warunkiem otrzymania premii z niższych niedyrektorskich linii (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (prowizja podstawowa). Suma punktów aktywnych (TAP – Total Activity Points). Są to punkty uzyskane poprzez zsumowanie punktów osobistych (PP), punktów z zakupów dokonanych przez osobiście sponsorowanych klientów A (APA – Activity Points A) oraz punktów z zakupów osobiście sponsorowanych klientów B (APB – Activity Points B) w danym miesiącu.

TAP = PP + APA + APB

Suma punktów (TP – Total Points) – to łączna suma wszystkich punktów BBO lub Klienta na dany okres. Punkty z organizacji dyrektorskich w pierwszej linii liczą się za 40%, z drugiej linii za 20%, a z trzeciej za 10%. Suma punktów niezredukowana (TPN Total Points Non-Reduced) – suma wszystkich punktów BBO lub Klienta na dany okres. Punkty z organizacji dyrektorskich są wliczane w całości. Punkty niedyrektorskie (NDP – Non-Directorial Points) – punkty uzyskane przez BBP i Klientów nie będących pod dyrektorem dolnej linii. Punkty osobiste (PP – Personal Points) to punkty uzyskane w wyniku osobistych zakupów BBO lub Klienta (zakup na własny numer rejestracyjny) w danym miesiącu. Aktywność podstawowa (BCA – Basic Activity) – to taki poziom wyników Dyrektora, którego osiągnięcie prowadzi do uzyskania statusu Aktywnego Dyrektora. Aby osiągnąć aktywność podstawową, suma aktywnych punktów (TAP) w danym miesiącu musi być na poziomie 1 000 BP lub wyższym, z czego co najmniej 200 BP powinny stanowić punkty osobiste. Spełnienie aktywności podstawowej jest warunkiem otrzymania premii z niższych linii dyrektorskich i innych bonusów, których uzyskanie jest uwarunkowane spełnieniem aktywności podstawowej. Spełnienie aktywności dyrektorskiej automatycznie prowadzi również do spełnienia aktywności bonusowej.

Bonusy i marże
Bonus – nagroda finansowa dla BBO lub Klienta od firmy. Wszelkie premie są wypłacane z podstawy bonusowej w danym miesiącu.

Bonus z dolnych linii niedyrektorskich (SC – Spread Commission – prowizja pośrednia) to nagroda finansowa dla BBO na poziomie Supervisora i wyższym. Jest on wypłacany z łącznej podstawy bonusowej dolnych linii sponsorowanych osobiście Supervisorów, Leaderów i Menedżerów. Warunkiem uzyskania Bonusu z dolnych linii niedyrektorskich jest spełnienie w danym miesiącu aktywności bonusowej.

Bonus z dolnych linii dyrektorskich (DB – Director Bonus – bonus dyrektorski) to nagroda finansowa dla Dyrektora ze sponsorowanych osobiście BBO w niższych liniach, którzy osiągnęli pozycję Dyrektora lub wyższą. Warunkiem uzyskania Bonusu z dolnych linii dyrektorskich jest spełnienie w danym miesiącu aktywności podstawowej.

Bonus z własnego zakupu (PB – Personal Bonus) to płatność finansowa od firmy dla BBO lub Klienta będącego na stanowisku Supervisora lub wyższym. Jest on wypłacany z podstawy bonusowej z własnych zakupów w danym miesiącu. W przypadku Supervisora wynosi on 3%, Leadera 11%, Menedżera 20%, a w przypadku Dyrektora i wyższych stanowisk 25%.

Współczynnik bonusowy (BC – Bonus Coefficient) to współczynnik, który jest przypisany do każdego produktu i wpływa na wielkość Podstawy bonusowej produktu.

Podstawa bonusowa produktu (PBB – Product Bonus Base) jest iloczynem WSP – ceny hurtowej produktu i Współczynnika bonusowego. PBB = WSP × BC. Jest on obliczany na podstawie cen bez VAT.

Podstawa bonusowa (BB – Bonus Base) jest sumą wszystkich zrealizowanych podstaw bonusowych produktów (PBB) BBO lub Klienta w danym miesiącu. Jest on obliczany na podstawie cen bez VAT. Do Podstawy bonusowej wliczane są tylko takie produkty i usługi, które zostały w całości opłacone.

Marża z klientów A (MA) – nagroda finansowa, którą otrzyma BBO za zakupy sponsorowanych osobiście Klientów A w pierwszej linii. Oblicza się ją jako „Procent H” (zwykle 30%) ze zrealizowanego obrotu w cenach detalicznych bez VAT, dokonanego przez klientów A w danym miesiącu. Wypłaca się ją wyłącznie za produkty i usługi objęte systemem wynagrodzeń. Jeśli BBO za pomocą funkcji INB (Inteligentne budowanie sieci) przeniesie Klienta A ze swojej pierwszej linii na niższą, nie traci prawa do tej nagrody. Nowy sponsor nie jest uprawniony do tej nagrody po takim przeniesieniu. Informacje na temat wysokości wartości „Procentu A” można znaleźć w aktualnych materiałach firmy Bewit.

Marża z klientów B (MB) – nagroda finansowa, którą otrzyma BBO za zakupy sponsorowanych osobiście Klientów B w pierwszej linii. Oblicza się ją jako „Procent L” (zwykle 15 %) z obrotu w cenach detalicznych bez VAT, dokonanego przez klientów B w danym miesiącu. Wypłaca się ją wyłącznie za produkty i usługi objęte systemem wynagrodzeń. Jeśli BBO za pomocą funkcji INB (Inteligentne budowanie sieci) przeniesie Klienta B ze swojej pierwszej linii na niższą, nie traci prawa do tej nagrody. Nowy sponsor nie jest uprawniony do tej nagrody po takim przeniesieniu. Informacje na temat wysokości wartości „Procentu B” można znaleźć w aktualnych materiałach firmy Bewit.

Inne bonusy i nagrody zostały opisane w wirtualnym biurze.

Cena

Cena detaliczna – RP (Retail Price). Jest to cena katalogowa produktu lub usługi. Cena ta dotyczy zakupów wszystkich BBO i Klientów, którzy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie osiągnęli poziomu Level A – 300 BP przy osobistych zakupach na swój numer rejestracyjny.

Cena handlowa – DP (Discounted Price) to cena uzyskana przez odjęcie „Procentu L” (zwykle 15%) od Ceny detalicznej – RP. Cena ta dotyczy zakupów wszystkich BBO i Klientów, którzy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy osiągnęli poziom Level A – 300 BP w rezultacie własnych zakupów na swój numer rejestracyjny, ale nie osiągnęli jeszcze Levelu B – 700 BP. Zniżka „Procent L” (zwykle 15%), jeśli zostanie osiągnięty, obowiązuje na stałe i nie trzeba jej uzyskiwać ponownie.

Cena hurtowa – WSP (Wholesale Price) to cena uzyskana przez odjęcie „Procentu H” („Procent H” wynosi często 30%) od ceny detalicznej (RP). Cena ta dotyczy zakupów wszystkich BBO i Klientów, którzy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy uzyskali punkty na poziomie Levelu B lub wyższym – 700 BP przy osobistych zakupach na swój numer rejestracyjny. Zniżka „Procent H” (często 30%), jeśli zostanie osiągnięta, obowiązuje na stałe i nie trzeba jej uzyskiwać ponownie. BBO – Właściciel przedsiębiorstwa Bewit (Bewit Business Owner) – to każda osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, zarejestrowała się on-line i została przyjęta do systemu Bewit lub kupiła dowolny produkt firmy Bewit i wyraziła zgodę na „Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego Bewit”, „Warunki handlowe Właścicieli dla przedsiębiorstwa Bewit – BBO Bewit” oraz niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”. BBO tworzy sień BBO i Klientów. Podczas rejestracji BBO ma prawo podać dane osoby prawnej, na którą chce wystawiać faktury za zamówienia i wypłacać nagrody. BBO oświadcza, że podanie danych tej osoby prawnej odbywa się za jej zgodą i jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie informacji o tej osobie prawnej.

Niższe linie – BBO i klienci zarejestrowani w pierwszej i następnej linii pod danym BBO. Darmowa dostawa – jeżeli Klient lub BBO osiągnie przy swoim zakupie poziom FSL (Free Shipping Level), nie zostanie obciążony opłatami za dostawę swojego zamówienia.

Inteligentne budowanie sieci – INB (Intelligent Network Building) to funkcja w systemie Bewit, która pozwala BBO po zatwierdzeniu przenieść dowolną osobę ze swojej pierwszej linii razem z całą jej grupą (siecią) na niższe/głębsze linie. Funkcja ta pozwala na wykorzystanie efektu synergii w budowaniu organizacji. Wszelkie zmiany i przesunięcia w sieci należy wykonać z rozwagą. Przesunięć osób w ramach sieci już nie można cofnąć.

Miesiąc – miesiąc kalendarzowy (np. 1 do 31 marca).

Nieuznany dyrektor UD (Unrecognized Director) to BBO, który osiągnął w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych 25 000 BP, ale nie spełnił warunku, że co najmniej 5 000 BP musi pochodzić z linii innej niż głównej (największej). Nieuznany dyrektor traci punkty i nagrody ze swojej najwyższej linii – przechodzą one na pierwszego (uznanego) Dyrektora w najwyższej linii. Proces ten jest nieodwracalny. Nowy sponsor NS (New Sponsor). Jeśli Sponsor za pomocą funkcji INB (Inteligentne budowanie sieci) przesunie innego BBO lub Klienta ze swojej pierwszej linii na niższą, BBO lub Klient zajmujący miejsce nad nim zostaje jego Nowym sponsorem. Nowy sponsor nie jest uprawniony do pobierania Marży z klientów A i B (MA i MB).

Zrealizowany obrót – aktywność sprzedażowa odzwierciedlona w podstawie bonusowej i punktach w danym miesiącu. Wliczają się do niego tylko w całości opłacone produkty i usługi. Produkty, których wartość punktowa wynosi zero i które nie są objęte systemem nagród, nie są uwzględniane w zrealizowanym obrocie (np. akcesoria, broszury itp.). Procent H – PH (Percent H – High) to wartość wyrażona w procentach, która pokazuje sposób obliczenia ceny hurtowej (WSP) z ceny detalicznej (RP) danego produktu. Jeśli PH wynosi 30, to WSP = RP-30%. Procent L – PL (Percent L – Low) to wartość wyrażona w procentach, która pokazuje sposób obliczenia ceny handlowej (DP) z ceny detalicznej (RP) danego produktu. Jeśli np. PL wynosi 15, to DP = RP-15%.

Sponsor – BBO, który osobiście zarejestruje innego BBO lub Klienta do swojej pierwszej linii. Jeśli następnie przeniesie go za pomocą funkcji IBN – Inteligentnego budowania sieci, nadal pozostaje jego sponsorem. BBO, który po takim przesunięciu jest w jego pierwszej linii jest NS – Nowym sponsorem. Obowiązkiem sponsora jest przekazanie nowemu BBO lub Klientowi podstawowych informacji na temat firmy, produktów i systemu BEWIT, wyjaśnienie sposobu zamawiania towarów, poinformowanie go o możliwości uczestnictwa w spotkaniach BEWIT oraz zaoferowanie mu pomocy w podłączeniu się do profili BEWIT w sieciach społecznościowych. Jeśli sponsor nie będzie zdolny odpowiedzieć na pytania BBO, połączy go z innymi liderami w ramach BEWIT.

Klient to każda osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, zarejestrowała się on-line i została przyjęta do systemu Bewit lub kupiła dowolny produkt firmy Bewit i wyraziła zgodę na „Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego Bewit”, „Warunki handlowe dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit – BBO Bewit” oraz niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”. W odróżnieniu od BBO, Klient nie tworzy sieci innych BBO i Klientów. Podczas rejestracji Klient ma prawo podać dane osoby prawnej, na którą chce wystawiać faktury za zamówienia i wypłacać nagrody. Klient oświadcza, że podanie danych tej osoby prawnej odbywa się za jej zgodą i jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie informacji o tej osobie prawnej. Klient A to BBO lub Klient kupujący produkty lub usługi po cenach detalicznych (RP). Są to BBO i nowo zarejestrowani Klienci oraz BBO i Klienci, którzy w ramach swoich osobistych zakupów nie osiągnęli wartości Level A – 300 BP w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych. Klient B to BBO lub Klient kupujący produkty lub usługi po cenach handlowych (DP). Cena ta dotyczy zakupów wszystkich BBO i Klientów, którzy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy osiągnęli poziom Level A – 300 BP w rezultacie własnych zakupów na swój numer rejestracyjny, ale nie osiągnęli jeszcze Levelu B – 700 BP. Klient C to BBO lub Klient kupujący produkty po cenach hurtowych (WSP). Cena ta dotyczy zakupów wszystkich BBO i Klientów, którzy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy uzyskali punkty na poziomie Levelu B lub powyżej – 700 BP przy osobistych zakupach na swój numer rejestracyjny. Zniżka na wysyłkę. Jeśli wartość zakupu Klienta lub BBO przekroczy poziom potrzebny do uzyskania Zniżki na wysyłkę DSL (Discounted Shipping Level), Klient lub BBO zostanie obciążony zniżkową opłatą za wysyłkę, jeśli taka obowiązuje w jego kraju.

3. Program nagród

 1. Rabat na własny zakup (PPD – Personal Purchase Discount)
 2. Bonus z własnego zakupu (PB – Personal Bonus)
 3. Marża z Klientów A w pierwszej linii (MA)
 4. Marża z Klientów B w pierwszej linii (MB)
 5. Bonusy z niższych linii niedyrektorskich (SC – Spread Commission – Prowizja pośrednia)
 6. Bonus z niższych linii dyrektorskich (DB – Director Bonus)
 7. Renta BEWIT
 8. Bonus diamentowy
 9. Bonus CEO
 10. Inne

Tabela przedstawiająca poszczególne stanowiska, poziomy zakwalifikowania i nagrody za zakwalifikowanie w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

Stanowisko BP Bonus
1. Starter   0 %
2. Supervisor 700 BP 3 %
3. Leader   5 000 BP 11 %
4. Manager 10 000 BP  20 %
5. Director  25 000 BP 25 %


1. Starter

Stanowisko Startera automatycznie osiąga każdy nowy BBO i Klient. Otrzymują oni od firmy marżę z Klientów A w jego pierwszej linii w wysokości „Procentu H” (zwykle 30%) z ceny detalicznej (RP) bez VAT oraz marżę z Klientów B w pierwszej linii w wysokości „Procentu L” (zwykle 15%) z ceny detalicznej (RP) bez VAT.

2. Supervisor

Supervisor to BBO lub Klient, którego cała sieć w ciągu dwóch kolejnych miesięcy wygenerowała obrót w wysokości co najmniej 700 BP. Z raz osiągniętej pozycji nie można spaść.

Supervisor otrzymuje od firmy:

 1. Marżę z klientów A w pierwszej linii w wysokości „Procentu H” (zwykle 30%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 2. Marżę z klientów B w pierwszej linii w wysokości „Procentu L” (zwykle 15%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 3. Bonus z własnego zakupu w wysokości 3% z podstawy bonusowej – BB.
 4. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizję pośrednią) ze wszystkich zakupów Starterów w pierwszej linii oraz ich niższych linii do dowolnej głębokości w wysokości 3% Podstawy bonusowej – BB. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej.


TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste.

3. Leader

Leader to BBO lub Klient, który razem ze swoim zespołem w ciągu dwóch kolejnych miesięcy wygenerował obrót w wysokości co najmniej 5 000 BP. Z raz osiągniętej pozycji nie można spaść.

Leader otrzymuje od firmy:

 1. Marżę z klientów A w pierwszej linii w wysokości „Procentu H” (zwykle 30%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 2. Marżę z klientów B w pierwszej linii w wysokości „Procentu L” (zwykle 15%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 3. Bonus z własnego zakupu w wysokości 11%.
 4. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Starterów i ich niższych linii w wysokości 11%. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste (zakupy na własny numer rejestracyjny).
 5. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Supervisorów i ich niższych linii w wysokości 8%. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej.


TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste (zakupy na własny numer rejestracyjny).

4. Manager

Manager to BBO lub Klient, który razem ze swoim zespołem w ciągu dwóch kolejnych miesięcy wygenerował obrót w wysokości co najmniej 10 000 BP. Z raz osiągniętej pozycji nie można spaść.

Manager otrzymuje od firmy:

 1. Marżę z klientów A w pierwszej linii w wysokości „Procentu H” (zwykle 30%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 2. Marżę z klientów B w pierwszej linii w wysokości „Procentu L” (zwykle 15%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 3. Bonus z własnego zakupu w wysokości 20 %.
 4. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Starterów i ich niższych linii w wysokości 20 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste (zakupy na własny numer rejestracyjny).
 5. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Supervisorów i ich niższych linii w wysokości 17 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste (zakupy na własny numer rejestracyjny).
 6. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Leaderów i ich niższych linii w wysokości 9%. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej.

TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP lub więcej, z czego co najmniej 100 BP muszą stanowić punkty osobiste (zakupy na własny numer rejestracyjny).

5. Director

Director to BBO lub Klient, który razem ze swoim zespołem w ciągu dwóch kolejnych miesięcy wygenerował obrót w wysokości co najmniej 25 000 BP i nie został nieuznanym dyrektorem. Z raz osiągniętej pozycji nie można spaść.

Dyrektor otrzymuje od firmy:

 1. Marżę z klientów A w pierwszej linii w wysokości „Procentu H” (zwykle 30%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 2. Marżę z klientów B w pierwszej linii w wysokości „Procentu L” (zwykle 15%) z RP bez VAT z ich zrealizowanego obrotu w danym miesiącu.
 3. Bonus z własnego zakupu w wysokości 25 %.
 4. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Starterów i ich niższych linii w wysokości 25 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP.
 5. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Supervisorów i ich niższych linii w wysokości 22 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP.
 6. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Leaderów i ich niższych linii w wysokości 14 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej. TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP.
 7. Bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) od zrealizowanej sprzedaży (podstawy bonusowej) sponsorowanych osobiście Managerów i ich niższych linii w wysokości 5 %. Aby otrzymać ten bonus, konieczne jest spełnienie aktywności bonusowej.

TAP – łączna liczba aktywnych punktów w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP.

W celu uzyskania sumy punktów wymaganych do osiągnięcia stanowiska Supervisora, Leadera, Managera i Dyrektora można wykorzystać okres dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Wszystkie procedury awansu opisane powyżej będą miały miejsce w dniu, w którym zostanie osiągnięta wymagana liczba punktów dla danego poziomu – stanowiska.

BBO otrzymuje pełną liczbę punktów od każdego sponsorowanego osobiście BBO lub Klienta do momentu, gdy ten BBO lub Klient osiągnie stanowisko Dyrektora.
Wówczas otrzyma on punkty w wysokości 40% z osobistych i niedyrektorskich punktów pierwszego zakwalifikowanego dyrektora (dyrektora w pierwszej linii) w każdej niższej linii sponsorskiej, 20% z osobistych i niedyrektorskich punktów drugiego zakwalifikowanego dyrektora (dyrektora w drugiej linii) w każdej niższej linii sponsorskiej oraz 10% z osobistych i niedyrektorskich punktów trzeciego zakwalifikowanego dyrektora (dyrektora w trzeciej linii) w każdej niższej linii sponsorskiej.

Zakwalifikowanie aktywności

Aby zakwalifikować się do uzyskania bonusów z niższych linii niedyrektorskich (prowizji pośrednich), Supervisor, Leader, Manager i Dyrektor muszą zakwalifikować się jako aktywni BBO oraz spełnić wszystkie pozostałe wymagania opisane w niniejszych „Zasadach i sposobach działania firmy Bewit” w ciągu miesiąca kalendarzowego, w którym spełniono wymagania dotyczące wypłacenia bonusów. Supervisor, Leader i Manager, który w danym miesiącu nie spełni warunków aktywności, nie otrzyma bonusów z niższych linii niedyrektorskich (prowizji pośredniej) za swoją grupę w danym miesiącu i nie zostanie uznany za aktywnego BBO. Jego bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) zostanie utracony. Utracony w ten sposób bonus z niższych linii niedyrektorskich (prowizja pośrednia) zostanie wypłacony najbliższemu aktywnemu BBO w górnej linii. Aktywny BBO, który utracił prawo do otrzymania prowizji pośrednich, może ponownie zakwalifikować się (bez skutków retroaktywnych) jako aktywny BBO w następnym lub następnych miesiącach.

Obliczanie i wypłata bonusów

Wszelkie bonusy są wypłacane z podstaw bonusowych w danym miesiącu. Podstawę do obliczenia podstawy bonusowej stanowi cena hurtowa (WSP) bez VAT. WSP jest niższa o „Procent H” (zwykle 30%) od ceny detalicznej (RP). Nagrody są wymienione w podsumowaniu miesięcznym – Bonus Recap. Nagrody są obliczane w zależności od stanowiska w Programie nagród i wypłacane w zależności od faktycznie osiągniętego stanowiska i zrealizowanego obrotu. BBO nie otrzymuje bonusu z niższych linii niedyrektorskich (prowizji pośredniej) od jakiegokolwiek BBO lub Klienta z jego grupy sponsorskiej, który znajduje się na tym samym poziomie w programie nagród. Jest mu jednak naliczana pełna liczba punktów do awansu na wyższe stanowisko i inne nagrody motywacyjne. Wszystkie nagrody są wypłacane na konta bankowe BBO i Klientów zazwyczaj 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym są należne.

BBO może wykorzystać nagrody dostępne w swoim wirtualnym biurze do częściowego lub całkowitego opłacenia nowych zamówień.

Wszystkie nagrody są wypłacane na konto bankowe podane przez BBO w jego wirtualnym biurze. Jeśli BBO ma w swoim biurze dostępne nagrody (dodatnie saldo) i przez okres 12 miesięcy lub dłużej od daty utworzenia tego dodatniego salda nie poda w swoim wirtualnym biurze aktualnych i kompletnych danych dotyczących numeru konta, jego właściciela, IBAN, SWIFT i ewentualnie nazwy banku, do którego BEWIT ma przesłać to saldo, BBO traci prawo do tych nagród, a nagrody te przepadają na rzecz BEWIT bez możliwości odszkodowania.

BBO zdaje sobie sprawę z tego, że podanie numeru konta w wirtualnym biurze jest poważnym działaniem. Jeśli BBO wypłaca swoje nagrody na inne konto niż swoje konto osobiste lub firmowe (biznesowe), ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez BEWIT, inne strony lub państwo.

BBO ma możliwość kreowania swojej działalności biznesowej w ramach przedsiębiorstwa handlowego. Jeśli wybierze ten wariant współpracy, poda nazwę i dane o tej firmie w swoim wirtualnym biurze. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy posiada on 51% udziałów w firmie i jest uważany za jej większościowego właściciela. Jeśli udział ten jest mniejszy lub zmniejszy się w trakcie współpracy, BBO musi uzyskać pisemną zgodę właściciela większościowego oraz osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy w danych sprawach. Taka pisemna zgoda musi zostać uzyskana jeszcze przed wprowadzeniem danych o firmie do wirtualnego biura. Taka aktualna pisemna zgoda musi być dostępna za każdym razem, gdy następuje zmiana w strukturze własnościowej i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jeśli BBO nie uzyska takiej aktualnej pisemnej zgody, musi niezwłocznie zmienić dane, które podał w swoim wirtualnym biurze. BBO wyraża zgodę, aby zrealizowane przez niego nagrody zostały przeniesione do jego wirtualnego portfela, gdzie będzie mógł je wydać w formie kredytu na zakup towarów.

BBO gwarantuje, że właściciel konta bankowego, które podał w wirtualnym biurze lub dyrektor firmy, do którego należy to konto, jest uprawniony do podejmowania decyzji w tych sprawach, wyraził zgodę na takie wykorzystanie rachunku bankowego oraz zapoznał się z niniejszymi „Zasadami Bewit” i innymi dokumentami związane z niniejszymi „Zasadami Bewit”. W szczególności chodzi o „Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego Bewit” oraz „Warunki handlowe dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)”.

Jeśli BBO poda w swoim wirtualnym biurze nieprawidłowy numer konta lub nieprawidłowe czy niepełne dane dotyczące numeru konta albo poda numer konta w sposób nieuprawniony, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogły powstać lub powstały w wyniku takiego działania.

Warunkiem wypłaty nagród jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w wirtualnym biurze BEWIT. Nagrody do krajów innych niż Czechy i Słowacja są wypłacane tylko wtedy, gdy kwota przekracza 20 EUR, a koszty opłat bankowych za płatność ponosi odbiorca. Za płatności w EUR na terenie Unii Europejskiej pobierana jest opłata w wysokości 1 EUR. Za płatności w innych walutach na terenie Unii Europejskiej pobierana jest opłata w wysokości 2 EUR za każdą płatność.

Klienci i BBO, którzy są lub stali się płatnikami VAT lub wpisali firmę (osobę prawną) w swoim wirtualnym biurze, w pełni i bez zastrzeżeń wyrażają zgodę na wystawienie przez BEWIT faktury lub dokumentu podatkowego w ich imieniu pod własną linią numeryczną. BBO lub Klient zobowiązuje się do przyjęcia takiej faktury lub dokumentu podatkowego jako własnych i uwzględnienia ich w swojej dokumentacji księgowej lub w dokumentacji księgowej danej firmy lub w jej dokumentacji podatkowej. Kwota widniejąca na fakturze odpowiada wartościom w Bonus Recap za dany miesiąc. Kwota widniejąca w Bonus Recap zostaje przeniesiona do wirtualnego portfela BBO, gdzie może zostać wykorzystana do zapłaty za zamówione towary. Każdy BBO wyraża zgodę, aby zrealizowane przez niego nagrody zostały automatycznie przeniesione do jego wirtualnego portfela w jego wirtualnym biurze, gdzie będzie mógł je wykorzystać (wydać) w formie kredytu na zakup towarów. Wykorzystanie kredytu jest formą wypłacenia nagrody na rzecz BBO lub firmy wpisanej przez niego w wirtualnym biurze. Jeżeli BBO nie zgadza się na wypłatę nagrody w formie kredytu, powinien nie korzystać z tej formy płatności. Jeżeli BBO skorzysta z opcji płatności za pomocą portfela, akceptuje on i zgadza się na to, że w ten sposób wypłacane są nagrody na rzecz osoby lub firmy wpisanej przez niego w jego wirtualnym biurze, nawet jeżeli kredyt został wykorzystany do opłacenia faktur innych osób lub podmiotów. Jeżeli BBO poda w swoim wirtualnym biurze pełne i poprawne dane konta bankowego, na które mają być przesyłane nagrody, będzie się to odbywało raz w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach nagrody mogą być wypłacane w gotówce lub w innej formie.

BBO zakwalifikuje się na stanowisko Dyrektora, jeśli wraz ze swoją grupą w dolnej linii zdobędzie 25 000 punktów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych i będzie aktywnym BBO w każdym miesiącu tego okresu. Jeśli BBO razem ze swoją niższą linią zdobędzie 25 000 punktów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy, ale nie spełni pozostałych wymagań dla uznanego dyrektora, staje się dyrektorem nieuznanym. Nieuznany dyrektor nie spełnił warunku, że co najmniej 5 000 BP musi pochodzić z innej niż głównej (największej) linii. Nieuznany dyrektor traci punkty i nagrody ze swojej najwyższej linii – przechodzą one na pierwszego (uznanego) Dyrektora w najwyższej linii. Proces ten jest nieodwracalny. W przyszłości będzie mógł zostać uznanym dyrektorem, jeśli w ciągu dwóch kolejnych miesięcy zdobędzie 25 000 punktów. Od dnia, w którym nieuznany dyrektor zdobędzie 25 000 punktów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, staje się dyrektorem uznanym i jest uprawniony do otrzymywania bonusów, jeśli zakwalifikuje się do nich poprzez spełnienie aktywności podstawowej. Dyrektor staje się dyrektorem swojego sponsora bezpośredniej górnej linii poprzez zakwalifikowanie się jako uznany dyrektor lub zakwalifikowanie się jako sponsorowany dyrektor ze statusu odziedziczonego lub przeniesionego dyrektora. Jeśli dyrektor zostanie usunięty lub odejdzie, cała jego organizacja zostanie przesunięta w górę, bezpośrednio pod aktualnego sponsora tego dyrektora, i pozostanie w aktualnej kolejności. Jeśli dyrektor, który został usunięty lub odszedł, jest uznanym sponsorowanym dyrektorem i w jego organizacji są dowolni uznani dyrektorzy pierwszej generacji, zostaną oni zaklasyfikowani jako odziedziczeni dyrektorzy nowej pierwszej generacji sponsora. Jednakże jeden z takich dyrektorów może zostać wybrany jako dyrektor sponsorowany, aby zastąpił dyrektora pierwszej generacji, który został usunięty lub odszedł.

Bonus z niższych linii dyrektorskich (dyrektorskie prowizje pośrednie)

Gdy BBO zostanie uznanym dyrektorem, może zakwalifikować się do otrzymania bonusu z niższych linii dyrektorskich (DP – dyrektorskie prowizje pośrednie) poprzez wspieranie i coaching swoich dyrektorów w niższej linii. Aby uznany dyrektor mógł otrzymać w danym miesiącu dyrektorskie prowizje pośrednie, musi zakwalifikować się do nich w danym miesiącu poprzez spełnienie aktywności podstawowej (BA – Basic Activity). W celu spełnienia wymagań aktywności podstawowej, łączna wartość aktywnych punktów (TAP) w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 1 000 BP, a wartość zakupów osobistych (PP) w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 200 BP.

Dyrektorskie prowizje pośrednie są wypłacane z łącznej podstawy bonusowej dyrektorów w pierwszej, drugiej i trzeciej linii w wysokości 8%, 4% i 3%. Jeśli dyrektor nie spełni kryteriów aktywności podstawowej, bonus z niższych linii dyrektorskich przepada. Uzyska go najbliższy wyższy dyrektor, który spełnił aktywność podstawową. Uznany dyrektor, który w ciągu trzech kolejnych miesięcy nie spełnił kryteriów aktywności podstawowej, traci prawo do zakwalifikowania się do otrzymania bonusu. Taki dyrektor może odzyskać to prawo, jeżeli w ciągu dwóch kolejnych miesięcy zdobędzie łącznie 4 000 punktów aktywnych (TAP).

Dyrektor, który ma co najmniej jednego Dyrektora w swojej pierwszej linii i w ciągu sześciu kolejnych miesięcy nie spełnił kryteriów aktywności podstawowej, traci na stałe wszystkie swoje linie dyrektorskie w dolnej linii. Utracona w ten sposób linia dyrektorska staje się linią odziedziczoną dyrektora w pierwszej górnej linii. Dyrektor, który w swojej pierwszej linii ma pięciu uznanych Dyrektorów ze swojej linii dyrektorskiej, zgodnie z tą zasadą nie może stracić swojej linii dyrektorskiej.

Renta BEWIT

Jeśli BBO ma 49 osobiście pozyskanych Klientów B lub C, zostanie mu przyznane dożywotnie prawo pobierania Renty Bewit. Nie ma znaczenia, czy są oni w jego pierwszej linii, czy przesunął je w głąb za pomocą funkcji INB – Inteligentnego budowania sieci. Wysokość Renty BEWIT jest ustalana poprzez podzielenie 1% całkowitego obrotu (podstawy bonusowej) bez VAT w danym kraju przez liczbę BBO, którzy zakwalifikują się do otrzymania Renty BEWIT w danym miesiącu. Warunkiem wypłacenia Renty BEWIT jest spełnienie kryteriów Aktywności podstawowej w danym miesiącu oraz w trzech poprzednich miesiącach. BBO może uzyskać Rentę BEWIT wielokrotnie. Na przykład, jeśli stworzy sieć 98 osobiście sponsorowanych Klientów B lub C, otrzyma podwójny udział w wypłaconej kwocie.

Bonus diamentowy

BBO, którego dodatkowy obrót (obrót z wyłączeniem najbardziej dochodowej dolnej linii) wynosi w danym miesiącu 25 000 BP, otrzymuje bonus diamentowy pierwszej linii w wysokości 1%. Po osiągnięciu 50 000 BP otrzymuje bonus diamentowy drugiej linii w wysokości 1%. Czyli łącznie 2%. Bonus diamentowy jest wypłacany aż do poziomu najbliższego BBO, który zakwalifikował się do otrzymania tego bonusu. Warunkiem przyznania bonusu diamentowego w danym miesiącu jest spełnienie kryteriów aktywności podstawowej w danym miesiącu oraz w trzech poprzednich miesiącach.

BONUS CEO

CEO firmy (dyrektor naczelny) ma prawo przyznać BBO bonus specjalny według własnego uznania. Może to być np. jednorazowa, nieregularna lub regularna nagroda finansowa, awans dowolnego BBO na wyższe stanowisko na określony czas lub zmiana nagród, bonusów i zasad na określony czas. BBO może zostać poinformowany o takich działaniach w formie pisemnej. BBO jest zobowiązany do opodatkowania otrzymanego w ten sposób bonusu specjalnego.

CEO firmy BEWIT ma prawo w konkretnych przypadkach w danym miesiącu lub okresie poszerzyć, zmodyfikować, zmienić lub zawiesić ważność i skuteczność postanowień niniejszych Zasad i sposobów działania firmy BEWIT bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.

Inne

Inne aktualnie obowiązujące zasady, bonusy i nagrody są opisane w wirtualnym biurze na www.mybewit.com.

BBO rozumie i zgadza się, że w przypadku wykonywania przez niego jakiejkolwiek pracy, pośrednictwa, czynności i usług na rzecz firmy Bewit, uzgodnione wynagrodzenie za taką pracę może zostać wpłacone przez Bewit do portfela Bewit. Umowa na wykonanie takiej pracy lub czynności może mieć formę pisemną lub ustną. Może chodzić m.in. o prace marketingowe, sprzedaż, prace budowlane, prace porządkowe, badawcze i rozwojowe, prace programistyczne, konsultingowe i inne czynności. BBO jest zobowiązany do opodatkowania otrzymanych w ten sposób środków.

Portfel Bewit

BBO może zdecydować (w swoim wirtualnym biurze), że nie chce, by firma Bewit wypłacała mu zdobyte przez niego nagrody i bonusy przelewem na jego konto bankowe, ale będzie je przenosić w całości lub częściowo do portfela Bewit (BW – Bewit Wallet). Kwota z portfela Bewit zostanie wykorzystana do całkowitego lub częściowego opłacenia następnych zamówień.

Sprzedaj swoje pozycje

BBO mającym trzech lub więcej osobiście sponsorowanych aktywnych Dyrektorów przysługuje prawo do sprzedania swojego stanowiska nowemu właścicielowi. Nowy właściciel stanowiska jest zobowiązany do zapoznania się i podpisania „Kodeksu sprzedaży sieci Bewit” przed podpisaniem umowy kupna oraz dostarczenia tej umowy kierownictwu firmy Bewit. Za zgodą firmy Bewit BBO mogą sprzedać osiągnięte stanowisko nowemu właścicielowi (nowemu BBO) nawet BBO na stanowisku Dyrektora lub niższym.

Zamówienia na produkty

Wszyscy BBO i Klienci zamawiają produkty i usługi bezpośrednio od firmy Bewit za pośrednictwem sklepu internetowego lub swojego wirtualnego biura. Aby BBO i sprzedawca mogli otrzymać nagrody za dany miesiąc, wszystkie zamówienia (wraz z dokonaniem płatności) muszą zostać złożone do 23:59 ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. Zamówienia złożone później zostaną wliczone do następnego miesiąca.

Responsorowanie

Jeżeli BBO lub Klient nie osiągnął stanowiska Supervisora nawet 30 dni po zasponsorowaniu, ma prawo wybrać nowego sponsora. Jeśli BBO zajmuje stanowisko Leadera lub wyższe, prawo wyboru nowego sponsora przysługuje mu tylko wtedy, gdy przez jeden rok nie dokonał żadnych zakupów na swój numer rejestracyjny ani nikogo nie sponsorował. W przypadku stanowiska Supervisora okres ten wynosi sześć miesięcy. Responsorowany BBO zacznie od nowa na stanowisku Startera pod swoim nowym sponsorem, tracąc wszystkie swoje niższe linie, a dla celów stosownych nagród motywacyjnych zostanie uznany za nowo sponsorowanego BBO – Startera.

4. Inne

Stanowisko dyrektora i wyższe są dziedziczne.

Bewit oferuje 100% gwarancję zwrotu pieniędzy na swoje produkty. Jeżeli BBO lub Klient z jakiegokolwiek powodu nie są zadowoleni z produktów Bewit, przysługuje im prawo do ich zwrotu w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nienaruszone, nieotwarte i nieuszkodzone. Towary należy przesłać na własny koszt na adres siedziby firmy.

Jeżeli BBO nie dokona żadnego zamówienia przez 24 miesięcy, jego niższe mogą zostać przeniesione pod BBO w linii nad nim lub jego konto może zostać usunięte.

BBO i Klienci przyjmują do wiadomości, że niektóre olejki eteryczne BEWIT i niektóre inne produkty mają etykietę dłuższą niż obwód butelki. Ważne informacje na temat produktu znajdują się nie tylko na widocznej części etykiety, ale także na jej wewnętrznej części. Dostęp do części wewnętrznej etykiety można uzyskać poprzez odklejenie i odwinięcie etykiety z butelki. BBO i Klienci potwierdzają, że przed użyciem produktów BEWIT zapoznali się ze wszystkimi informacjami zawartymi na etykiecie. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub niezrozumienia treści należy skontaktować się z biurem Bewit.

BBO i Klienci są świadomi faktu, że olejki eteryczne są cennym darem natury, z którego ludzkość korzysta od tysięcy lat. Są to jednak silne, naturalne substancje o wysokim stężeniu, które należy traktować z respektem. Niewłaściwe lub nieprofesjonalne stosowanie olejków eterycznych może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Olejki eteryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie należy aplikować olejków eterycznych do oczu i uszu. Nie należy stosować olejków eterycznych wewnętrznie lub na błony śluzowe. Nigdy nie należy stosować nierozcieńczonych olejków eterycznych na skórę. Aromaterapia zaleca rozcieńczanie olejków eterycznych olejami nośnymi (olejami roślinnymi) do stężenia 0,5 do 4%. Olejki eteryczne z owoców cytrusowych i mieszanki zawierające olejki eteryczne z owoców cytrusowych oraz niektóre inne olejki eteryczne mogą wywoływać światłoczułość. Przez 24-48 godzin po ich użyciu nie należy wystawiać skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Niektórzy BBO mogą w określonych okresach skorzystać z możliwości zainwestowania swoich środków w ramach systemu BEWIT GUARANTEED INVESTMENT. System ten jest ograniczony i niepubliczny oraz przeznaczony wyłącznie dla BBO – tzn. zarejestrowanych członków BEWIT. BBO przyjmują do wiadomości, że BEWIT umożliwia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystanie z tego systemu jedynie ograniczonej liczbie osób. Jeśli potencjalny kandydat do inwestycji prześle na konto bankowe Bewit kwotę do zainwestowania, a liczba dopuszczalnych kandydatów w danym roku została już przekroczona, kwota ta zostanie zwrócona zainteresowanemu i umowa nie zostanie podpisana.

Zakończenie współpracy

BBO ma prawo w każdej chwili dobrowolnie zakończyć współpracę z firmą Bewit, składając pisemny wniosek podpisany przez BBO. Za datę skutecznego zakończenia współpracy uważa się datę dostarczenia wniosku do firmy Bewit. W rezultacie zakończenia współpracy BBO traci swoje stanowisko. BBO może zostać usunięty, co oznacza pozbawienie BBO wszelkich krajowych i międzynarodowych przywilejów oraz praw wynikających z umów, które miał do dyspozycji, w tym prawa do zakupu i dystrybucji produktów firmy. W przypadku wykluczenia BBO traci możliwość zakwalifikowania się do otrzymania nagród, a jego udział we wszystkich programach nagród sponsorowanych firmą Bewit zostaje zakończony. Usunięty BBO jest zobowiązany, na żądanie Bewit, zapłacić lub zwrócić wszelkie bonusy, nagrody finansowe lub premie otrzymane od firmy od dnia podjęcia przez niego działań, które spowodowały jego usunięcie. Bonusy utracone w wyniku wykluczenia z dystrybucji zostaną wypłacone następnemu zakwalifikowanemu BBO w kolejności w górnej linii, który nie naruszył warunków umowy. Współpraca może zostać zakończona, jeśli BBO nie złoży żadnych zamówień w ciągu 24 miesięcy.

Po upływie dwóch lat wykluczony BBO może ponownie złożyć kierownictwu firmy wniosek o zgłoszenie. Po zatwierdzeniu wniosku BBO zaczyna od nowa jako Starter, ale jego pierwotna grupa w dolnej linii nie zostanie przywrócona.
Zawieszenie działalności dystrybucyjnej to tymczasowy stan, który zabrania BBO składania zamówień, otrzymywania rabatów, nagród, płatności bonusowych i sponsorowania nowych BBO. Nagrody i bonusy zawieszonego BBO zostaną wstrzymane do czasu przywrócenia lub zakończenia działalności dystrybucyjnej. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte, wstrzymane nagrody i bonusy zostaną wypłacone BBO.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie ustalonym przez prawo, firma Bewit, jej dyrektorzy, właściciele, pracownicy i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zysków, szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne lub wynikowe, wynikające lub poniesione w rezultacie:

 1. Naruszenia przez partnera „Ogólnych warunków handlowych sklepu internetowego Bewit”, „Warunków handlowych dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)” oraz niniejszych „Zasad i sposobów działania firmy Bewit", promocji i działań w ramach współpracy z Bewit oraz związanych z tym działań BBO.
 2. Nieprawidłowych, błędnych lub niekompletnych danych lub informacji podanych przez BBO firmie Bewit lub jej wspólnikom.
  Nieprzekazania przez BBO jakichkolwiek danych lub informacji niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej przez Bewit.
 3. BBO przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelka odpowiedzialność Bewit w ramach jakiegokolwiek roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć i jest ograniczona do ceny zakupionego towaru.

Ograniczone zezwolenie na używanie znaków towarowych firmy

Nazwa „Bewit” i symbole Bewit oraz inne nazwy, które mogą zostać wprowadzone przez firmę Bewit, w tym nazwy produktów Bewit, są wyłącznymi nazwami handlowymi firmy. Każdy BBO zostaje niniejszym upoważniony do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych Bewit oraz innych znaków Bewit (dalej zwanych „znakami”) w związku z wykonywaniem obowiązków i zobowiązań BBO wynikających z „Ogólnych warunków handlowych sklepu internetowego Bewit”, „Warunków handlowych dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)” oraz niniejszych „Zasad i sposobów działania firmy Bewit”. Wszystkie znaki towarowe pozostają wyłączną własnością firmy Bewit. Znaki towarowe mogą być używane wyłącznie zgodnie z „Ogólnymi warunkami handlowymi sklepu internetowego Bewit”, „Warunkami handlowymi dla Właścicieli przedsiębiorstwa Bewit (BBO)” oraz niniejszymi „Zasadami i sposobami działania firmy Bewit”. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia zgody przez firmę Bewit lub zakończenia współpracy firmy Bewit z Partnerem.

Zabrania się BBO lub Klientowi roszczenia sobie prawa własności do jakichkolwiek znaków towarowych Bewit (rejestracji nazwy domeny, używania nazwy „Bewit”, „Pyramidized”, „Certified therapeutic essential oils” lub jakichkolwiek innych znaków Bewit w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie lub kształcie) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bewit. Znaki te mają wysoką wartość dla firmy Bewit i są udostępniane każdemu BBO do wykorzystania w ramach dystrybucji wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony. BBO i Klienci nie są upoważnieni do promowania produktów Bewit w jakikolwiek inny sposób niż w formie materiałów reklamowych i promocyjnych dostarczonych przez firmę Bewit oraz materiałów zatwierdzonych uprzednio przez upoważnionego przedstawiciela firmy Bewit. BBO zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z żadnych materiałów pisemnych, drukowanych, nagranych ani żadnych innych do reklamowania, promowania lub prezentowania produktów lub Programu nagród firmy Bewit. BBO może użyć wyłącznie materiałów autoryzowanych i dostarczonych przez firmę Bewit lub materiałów, które zostały przekazane firmie Bewit i zatwierdzone przez nią na piśmie przed ich rozpowszechnieniem, publikacją lub prezentacją. BBO niniejszym zobowiązuje się nie reprezentować w sposób dyskredytujący firmy Bewit, produktów Bewit, Programu nagród Bewit ani możliwości dochodu.

Poufność informacji

BBO jest zobowiązany do zachowania poufności i bezpieczeństwa tajemnicy handlowej oraz informacji poufnych, które ma do dyspozycji oraz do ich ochrony przed ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem lub jakimikolwiek innymi działaniami niezgodnymi z uprawnieniami Bewit. Z uwagi na interesy firmy Bewit, przyjmując tajemnice handlowe lub informacje poufne, BBO w pełni zgadza się, że w żadnym momencie współpracy z firmą Bewit nie podejmie działań, których celem lub skutkiem będzie obejście, naruszenie, osłabienie lub zmniejszenie wartości lub korzyści wynikających ze stosunku umownego firmy Bewit z jakimkolwiek BBO.

Wyrażając zgodę na niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”, BBO zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że BBO w jego górnej linii mają dostęp do niektórych danych osobowych podanych w wirtualnym biurze, raportów sprzedaży, wypłaconych nagród, zamówień i innych danych. Informacje te są udostępniane w celu zwiększenia sprzedaży produktów Bewit oraz w celu wyszukiwania, szkolenia, trenowania i sponsorowania osób trzecich, które mogą być zainteresowane zostaniem BBO i klientami Bewit.

Wyrażając zgodę na niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”, BBO zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że ma dostęp do niektórych danych osobowych podanych w wirtualnym biurze BBO w jego niższych liniach, ich raportów sprzedaży, wypłaconych nagród, zamówień i innych danych. Informacje te są udostępniane w celu zwiększenia sprzedaży produktów Bewit oraz w celu wyszukiwania, szkolenia, trenowania i sponsorowania osób trzecich, które mogą być zainteresowane zostaniem BBO i klientami Bewit.

Przeglądy dotyczące niższych linii razem z wszelkimi innymi raportami i informacjami na temat danych osobowych, włącznie z (ale nie tylko) informacjami o sprzedaży niższych linii i podsumowaniami bonusów i prowizji (Bonus Recap), stanowią prywatną i poufną własność firmy Bewit. Każdy BBO, któremu takie informacje zostaną udzielone, jest zobowiązany do traktowania ich jako ściśle prywatnych i poufnych oraz zachowania ich w tajemnicy i zapobiegania temu, aby zostały wykorzystane do celów innych niż zarządzania jego własną niższą linią.

Klauzula prorogacyjna

W przypadku sporu wynikającego lub związanego z relacjami pomiędzy Bewit a BBO lub Klientem, spór taki zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny określony przez Bewit, co każdy BBO i Klient przyjmuje do uwagi i akceptuje, akceptując niniejsze „Zasady i sposoby działania firmy Bewit”.

Kodeks etyczny Bewit
Od wszystkich BBO oczekuje się, że:

 • są uczciwi i uprzejmi w swoim zachowaniu i postawie, zarówno w stosunku do swoich klientów, jak i innych BBO oraz firmy Bewit
 • są pozytywnie nastawieni do wszystkich BBO i swoich Klientów w duchu współpracy i pracy zespołowej
 • są zawsze lojalni wobec firmy Bewit, jej pracowników, przedstawicieli, menedżerów i wszystkich innych BBO. Unikają plotek i postępują etycznie
 • szukając nowych BBO i klientów postępują uczciwie, etycznie, nie wyolbrzymiają informacji na temat firmy Bewit, jej produktów i możliwości nagród
 • prowadzą BBO w swojej pierwszej linii i nowych klientów do tego, aby zaopatrywali się wyłącznie w towary odpowiednie do ich potrzeb i unikali nadmiernych zakupów produktów
 • przestrzegają zalecanych zasad i procedur w ramach swojej działalności
 • nie będą oferować produktów Bewit klientom innych BBO i powstrzymają się od wszelkich innych niewłaściwych praktyk (np. nadmiernego zakupu produktów na zapas)
 • dopilnują, aby materiały promocyjne i reklamy wykorzystywane przez członków ich grupy były zatwierdzone przez firmę Bewit
 • będą wzorem dla swoich klientów i BBO w dolnych liniach, a także chętnie pomogą swojemu zespołowi oraz kierownictwu Bewit

Od wszystkich Dyrektorów Bewit i osób na wyższych stanowiskach oczekuje się, że:

 • będą uczestniczyć we wszystkich lokalnych prezentacjach firmowych, szkoleniach i spotkaniach i że będą je promować w swoich zespołach
 • w prezentacjach firmowych, spotkaniach i szkoleniach będą uczestniczyć w odpowiednim stroju
 • będą uczyć BBO w swojej dolnej linii i członków swoich zespołów zasad etycznych i zasad osobistego postępowania i zachowania, odwodząc ich od niestosownych praktyk
 • będą uczyć swoje zespoły w niższej linii, aby w pełni rozumiały „Zasady i sposoby działania firmy Bewit” oraz sposób pracy w firmie
 • dopilnują, aby 30-dniowa gwarancja satysfakcji dla klientów i BBO była zrozumiała i przestrzegana przez ich zespoły
 • pomogą członkom swoich zespołów w kwestii odpowiedniego wykorzystania kanałów komunikacji
 • dopilnują, aby materiały promocyjne i reklamy wykorzystywane przez członków ich grupy były zatwierdzone przez firmę Bewit
 • będą wzorem dla swoich klientów i BBO w dolnych liniach, a także chętnie pomogą swojemu zespołowi oraz kierownictwu Bewit

Polityka firmy Bewit

Firma Bewit dąży do długoterminowej i obopólnie korzystnej współpracy ze swoimi BBO i klientami. Firma Bewit buduje swoją strategię i sukces na zasadach jakości, użyteczności i prawdziwości. Firma Bewit stara się być jak najbardziej przyjazna dla środowiska.

Firma Bewit nie opiera swojego sukcesu na działaniu na niekorzyść lub szkodę innych. Firma Bewit nie oświadcza, że jej BBO lub klienci osiągną sukces finansowy bez pracy lub polegając wyłącznie na działaniach i wysiłkach innych osób. Nagrody finansowe w firmie Bewit opierają się na promocji produktów i usług świadczonych przez firmę. BBO jest stroną niezależną, a jego/jej sukces lub brak sukcesu zależą od jego/jej osobistych wysiłków.

Firma Bewit wymaga od swoich BBO, aby nie podchodzili do działań promocyjnych w sposób nieuczciwy lub nieprofesjonalny. W szczególności firma Bewit surowo zabrania wszystkim swoim BBO stosowania praktyk spamerskich w związku z rozpowszechnianiem informacji. Jako praktyki spamerskie należy rozumieć w szczególności wysyłanie niechcianych e-mailów, umieszczanie nieistotnych postów na forach dyskusyjnych, tworzenie stron internetowych w celu spamowania wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach oraz masowe rozpowszechnianie niechcianych wiadomości w sieciach społecznościowych. Naruszenie tych zasad naraża BBO i klientów Bewit na ryzyko natychmiastowego zakończenia współpracy i zaprzestania wypłaty prowizji bez odszkodowania. BBO zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w dyskusjach, na forach dyskusyjnych i w sieciach społecznościowych, do przestrzegania zwykłych zasad przyzwoitości, praw autorskich i obowiązujących przepisów prawa.

Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 marca 2022 roku.