Procedura reklamacyjna dla konsumentów

firmy handlowej BEWIT Natural Medicine, s.r.o.,

z siedzibą Michalská 2030, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, IČO (REGON): 294 43 237, DIČ (NIP): CZ29443237, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, Wydział C, sygnatura akt 53597, reprezentowana przez inż. Jiří Černota, członka zarządu do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://bewit.love/pl/ 

 

1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1.1 Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy towarów dostarczanych przez firmę BEWIT Natural Medicine, s.r.o., z siedzibą Michalská 2030, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, IČO (REGON): 294 43 237, DIČ (NIP): CZ29443237, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, Wydział C, sygnatura akt 53597, reprezentowana przez inż. Jiří Černota, członka zarządu (zwana dalej „BEWIT Natural Medicine, s.r.o.“ i/lub „BEWIT“ i/lub „my“)

1.2 Niniejsza procedura reklamacyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej “OWH”) spółki BEWIT Natural Medicine s.r.o. dla sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bewit.love/pl/.

1.3 Procedura reklamacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla klienta będącego konsumentem. Klientem będącym konsumentem jest każda osoba (osoba fizyczna), która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu zawiera z nami umowę lub w inny sposób dokonuje z nami transakcji (dalej zwana również „konsumentem“).

1.4 Procedura reklamacyjna spółki BEWIT Natural Medicine s.r.o. ma zastosowanie do regulacji praw i obowiązków w zakresie realizacji praw wynikających z wadliwego wykonania umowy sprzedaży towarów pomiędzy nami jako sprzedającym a klientem jako kupującym (zwanym dalej „klientem“ lub również „Tobą“), w tym praw wynikających z gwarancji umownej. Procedura reklamacyjna dodatkowo informuje konsumenta o warunkach, sposobie i możliwościach reklamacji wadliwych lub w inny sposób uszkodzonych towarów. Prawa i obowiązki stron są zgodne z ustawą nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (zwany dale j“kodeksem cywilnym”) oraz ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, zgodnie z prawem czeskim, z późniejszymi zmianami. W przypadku uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy, stosunek ten regulują szczegółowe warunki gwarancji.

2 W JAKICH PRZYPADKACH PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADLIWE TOWARY

2.1 W momencie odbioru towaru ponosimy wobec klienta odpowiedzialność, że towar jest wolny od wad. W szczególności odpowiadamy wobec klienta za to, że w momencie odbioru towaru,

2.1.1 towar posiada właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia - właściwości opisane przez nas lub producenta lub takie, których klient mógł oczekiwać ze względu na charakter towarów oraz na podstawie reklam prowadzonych przez nas lub przez producenta,

2.1.2 towary nadają się do celu, jaki podaliśmy dla ich użycia lub do jakiego towary tego rodzaju są zwykle używane,

2.1.3 towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania jakości lub wykonaniu uzgodnionej przez strony lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,

2.1.4 towar występuje w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze,

2.1.5 towar jest zgodny z wymogami prawnymi.

2.2 Jeśli wada ujawni się w ciągu jednego roku od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie jego otrzymania, chyba że udowodnimy, że jest inaczej.

3 W KTÓRYCH PRZYPADKACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY TOWARU, W KTÓRYCH PRZYPADKACH NIE MOŻESZ ZWRÓCIĆ NAM TOWARU

3.1 W następujących przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta za wady:

3.1.1 jeżeli w momencie odbioru towaru wystąpi w nim wada i w związku z tą wadą zostanie uzgodniony rabat od ceny zakupu,

3.1.2 wada została spowodowana zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub jeżeli wynika to z charakteru towarów,

3.1.3 wada jest spowodowana przez klienta i powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, niewłaściwej konserwacji, interwencji klienta lub uszkodzenia mechanicznego, a wszystko to w warunkach nieodpowiednich pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, innych czynników środowiskowych i jest bezpośrednio określona przez nas lub producenta (zazwyczaj na etykiecie towaru) i/lub wynika z przepisów prawnych,

3.1.4 towary, które zostały zmodyfikowane przez klienta i jeżeli wada powstała w wyniku tej modyfikacji,

3.1.5 użytkowanie towaru w warunkach nieodpowiadających temperaturze, zapyleniu, wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska, co jest bezpośrednio określone przez sprzedawcę lub producenta lub co wynika z przepisów prawa,

3.1.6 usterka została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne, na które nie mamy wpływu (np. zdarzenie naturalne).

3.2 Sytuacje, w których nie można zwrócić towarów do nas:

3.2.1 zapakowana żywność (w tym suplementy diety), która nie może być ponownie wykorzystana ze względów higienicznych lub towarów, które zostały już użyte (np. jeżeli klient uszkodzi opakowanie ochronne towarów lub zerwie plombę zabezpieczającą, lub jeżeli towary mogą być zanieczyszczone w inny sposób);

3.2.2 inne towary, jeżeli znajdują się w higienicznym lub innym szczelnym opakowaniu i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub zdrowotnych;

3.2.3 jeżeli dostarczone przez nas towary zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

3.2.4 towary, które zostały spersonalizowane zgodnie z życzeniem klienta;

3.3 Interesuje nas zgodność z obowiązującymi normami higieny. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zechcesz zwrócić nam towar (odstąpić od umowy kupna), który został już przez Ciebie rozpakowany lub higieniczne lub szczelne opakowanie zostało naruszone i towar nie może być ponownie wykorzystany (sytuacja taka nie będzie miała miejsca, jeśli towar dotarł do Ciebie np. uszkodzony podczas transportu). Klient zgadza się, że w takich przypadkach (gdy zwracane są nam towary, np. towary usunięte z opakowań sanitarnych lub zapakowana żywność z uszkodzonym opakowaniem ochronnym, tak że towary nie mogą być ponownie wykorzystane) mamy prawo odmówić przyjęcia zwracanych towarów i odesłać je do Klienta na jego koszt. Jeżeli nie jest to możliwe (np. ze względów higienicznych lub z powodu naruszenia opakowania ochronnego), mamy prawo do natychmiastowej utylizacji towaru.

4 W JAKICH PRZYPADKACH PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY WEBINARU I UDOSTĘPNIONYCH TREŚCI CYFROWYCH, A W JAKICH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY WEBINARU LUB UDOSTĘPNIONYCH TREŚCI CYFROWYCH

4.1 Jesteśmy zobowiązani wobec klienta za wysłanie na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia unikalnego linku do uruchomienia zakupionego webinaru online w celu prawidłowego dostarczenia treści cyfrowych.

4.2 Odpowiadamy wobec klienta, że nagrywanie webinaru i/lub innych treści cyfrowych zostanie włączone na koncie użytkownika w uzgodnionym czasie.

5 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM WEBINARU I INNYCH TREŚCI CYFROWYCH

5.1 Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówienie webinaru, Klient ma obowiązek sprawdzić, czy w potwierdzeniu został mu przesłany unikalny link umożliwiający odtworzenie webinaru. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od nas unikalny link umożliwiający odtworzenie webinaru.

5.2 Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za zamówione treści cyfrowe, klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy treści cyfrowe (zazwyczaj nagranie webinaru) są dostępne na koncie użytkownika. Jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia nie możesz uzyskać dostępu do treści cyfrowych na swoim koncie użytkownika, skontaktuj się z nami pod adresem info@bewit.love, a my wszystko sprawdzimy.

5.3 Klient jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiednie połączenie internetowe, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w webinarze i/lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych w celu prawidłowego uczestnictwa w webinarze i/lub uruchomienia treści cyfrowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady związane z niewystarczającym połączeniem internetowym Klienta, niewystarczającym wyposażeniem sprzętowym i programowym wymaganym do udziału w webinarze i/lub dostępu do treści cyfrowych.

6 JEŻELI NIE MASZ UNIKALNEGO LINKU DO WEBINARU I/LUB TREŚCI CYFROWE NIE ZOSTAŁY CI UDOSTĘPNIONE

6.1 Jeżeli w ciągu 2 dni od otrzymania potwierdzenia płatności nie masz w skrzynce e-maila z unikalnym linkiem do odtworzenia zakupionego webinaru, skontaktuj się z nami pod adresem info@bewit.love, a my wszystko sprawdzimy. Prześlij nam numer zamówienia i opisz błąd. Dostarczenie unikalnego linku do uruchomienia zakupionego webinaru jest procesem zautomatyzowanym z naszej strony, ale z przyczyn technicznych link może nie zostać wysłany.

6.2 Jeżeli nie otrzymasz na swój adres e-mail unikalnego linku umożliwiającego rozpoczęcie zakupionego webinaru, prześlemy Ci go ponownie.

6.3 Jeżeli zakupiona przez Ciebie treść cyfrowa (zazwyczaj nagranie webinaru) nie została udostępniona na Twoim koncie użytkownika od momentu otrzymania od nas potwierdzenia opłacenia zamówienia, skontaktuj się z nami pod adresem info@bewit.love, a my wszystko sprawdzimy. Prześlij nam numer zamówienia i opisz błąd. Aby udostępnić zakupione treści cyfrowe na koncie użytkownika, stosujemy zautomatyzowany proces, ale z przyczyn technicznych mogą wystąpić błędy.

7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z ODBIOREM TOWARÓW

7.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co powinien zawierać).

7.2 Klientowi nie przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy, jeżeli jest to wada, o której musiał wiedzieć przy zachowaniu zwykłej staranności już w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub, jeśli towar został dostarczony później niż w momencie zawarcia umowy kupna, bezpośrednio w momencie jego odbioru. Prawo do usunięcia wadliwego wykonania umowy nie przysługuje klientowi także wtedy, gdy wiedział on o wadliwości towaru przed przyjęciem dostawy lub gdy sam spowodował wadę.

 

8 JEŻELI TOWARY ZOSTAŁY USZKODZONE PODCZAS TRANSPORTU

8.1 Po otrzymaniu przesyłki od doręczyciela należy sprawdzić nienaruszalność opakowania. Odbierając przesyłkę, klient potwierdza, że otrzymał ją bez widocznych wad. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy zgłosić to bezpośrednio do przewoźnika i sporządzić z nim protokół. Przesyłka zostanie zatrzymana przez kuriera. Jest to najprostszy sposób rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki - przesyłka zostanie zwrócona do nas przez przewoźnika, a nowa przesyłka zostanie wysłana do klienta najszybciej, jak to możliwe.

8.2 Jeżeli po otrzymaniu i rozpakowaniu przesyłki stwierdzisz, że jej zawartość jest uszkodzona, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od jej otrzymania, poinformuj nas o tym, najlepiej za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj. Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego żądania. W takim przypadku należy wybrać przycisk “Reklamacja towaru”. Prosimy o podanie numeru zamówienia, adresu e-mail, z którego zamówiono towar oraz wybranie uszkodzonego towaru z listy zamówionych towarów, które mają być uwzględnione w reklamacji. Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszenia reklamacji w czwartym (4.) dniu po otrzymaniu przesyłki lub później, jest bardzo mało prawdopodobne, że reklamacja zostanie uznana przez przewoźnika. Możemy ponieść szkody w wyniku spóźnionej reklamacji uszkodzonej przesyłki (przewoźnik nie zwróci kosztów uszkodzonej przesyłki ze względ

8.3 Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego otrzymasz potwierdzenie na swoją skrzynkę e-mail, po czym pracownicy działu obsługi klienta zazwyczaj skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby omówić dalsze kroki. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 601 378 378 lub wysyłając e-mail na adres reklamacje@bewit.love, aby sprawdzić, czy Twoje roszczenie jest już rozpatrywane.

9 JEŻELI OTRZYMAŁEŚ NIEWŁAŚCIWY TOWAR

9.1 Jeżeli otrzymałeś niewłaściwy towar, niewłaściwą ilość, inny kolor, lub zupełnie inny towar, którego nie zamawiałeś, itp., skontaktuj się z nami najlepiej za pośrednictwem serwisu Retino, który jest dostępny pod tym adresem. Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego żądania. W takim przypadku należy wybrać przycisk “Zwrot towaru”. Napisz do nas numer zamówienia, e-mail, z którego zamówiłeś towar i wybierz z listy zamówionych towarów towary uszkodzone, które chcesz uwzględnić w reklamacji oraz wybierz jeden z proponowanych powodów zwrotu towaru i/lub opisz błąd własnymi słowami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim błędom, dokładnie sprawdzamy wysyłane towary, ale nie jesteśmy nieomylni. Z góry przepraszamy za wszelkie rozbieżności w zamówieniu - dołożymy wszelkich starań, aby proces reklamacji był dla Ciebie jak najwygodniejszy i jak najszybszy.

9.2 Po wypełnieniu i wysłaniu odpowiedniego formularza zwrotu otrzymasz potwierdzenie na swoją pocztę elektroniczną. Sprawdzimy wszystko tak szybko, jak to będzie możliwe i skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić dalsze kroki. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 601 378 378 lub wysyłając e-mail na adres reklamacje@bewit.love, aby sprawdzić, czy Twoje roszczenie jest już rozpatrywane.

10 WYKRYCIE WADY TOWARU W CIĄGU 14 DNI OD JEGO OTRZYMANIA

10.1 W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonych towarach w ciągu 14 dni od ich otrzymania, należy skontaktować się z nami, najlepiej za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj. Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego żądania. W takim przypadku należy wybrać przycisk “Reklamacja towaru”.

10.2 W pełni respektujemy prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru w tym terminie. Towary muszą być jednak zwrócone w stanie nieuszkodzonym, w szczelnie zamkniętym lub higienicznym opakowaniu. Warunek ten nie będzie mógł być spełniony, jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towarów. W związku z powyższym zalecamy reklamację wadliwych towarów (lub towarów, które mogły ulec uszkodzeniu w wyniku transportu) jako najwłaściwszy sposób postępowania. Nie trzeba się martwić, że proces reklamacyjny będzie trwał dłużej niż nasz proces zwrotu towarów w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

10.3 Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego otrzymasz potwierdzenie na swoją skrzynkę e-mail, po czym pracownicy działu obsługi klienta zazwyczaj skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby omówić dalsze kroki. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 601 378 378 lub wysyłając e-mail na adres reklamacje@bewit.love, aby sprawdzić, czy Twoje roszczenie jest już rozpatrywane.

11 WYKRYCIE WADY TOWARU W CIĄGU 24 MIESIĘCY OD JEGO OTRZYMANIA

11.1 Klient jest zobowiązany do skorzystania z prawa do reklamacji wady towaru niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki od momentu ujawnienia się wady, w przeciwnym razie sąd nie przyzna mu prawa do usunięcia wadliwego wykonania. Jeżeli nie zgłosisz wady w terminie, nie możesz odstąpić od umowy kupna z powodu jej istnienia.

11.2 Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad towarów konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od daty ich otrzymania, Z WYJĄTKIEM towarów, w przypadku których na opakowaniu, etykiecie, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie podano okres, przez który towar może być używany (tj. minimalny okres trwałości/konsumpcji), zgodnie z innymi przepisami, zastosowanie mają postanowienia dotyczące gwarancji jakości (gwarancja umowna).

11.3 Po upływie tego okresu (24 miesiące i/lub data trwałości) nie można skorzystać z prawa do reklamacji wadliwych towarów. Jeżeli jest to możliwe w przypadku danego towaru, okres ten ulega przedłużeniu o czas, w którym klient nie mógł korzystać z towaru ze względu na proces uzasadnionej reklamacji. Chociaż zawsze staramy się rozstrzygać reklamacje w sposób ku zadowoleniu klienta, niektóre produkty muszą być przechowywane zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu/etykiecie - w przeciwnym razie ulegną zepsuciu. Nawet jeżeli w tych przypadkach nie upłynął jeszcze okres 24 miesięcy i/lub termin przydatności do spożycia, nie możemy uznać roszczenia klienta (punkt 3.1.3 lub punkt 3.1.5 niniejszego regulaminu reklamacji).

11.4 Należy pamiętać, że okresu, w którym można skorzystać z prawa do reklamacji wad, nie należy mylić z okresem trwałości towarów, tj. okresem, w którym towary mogą przetrwać, jeżeli są właściwie użytkowane, biorąc pod uwagę ich charakter, cechy, przeznaczenie i uwzględniając różnice w intensywności użytkowania.

11.5 W celu realizacji uprawnień z tytułu wad towaru można skorzystać z usługi Retino, która jest dostępna tutaj. Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego żądania. W tym przypadku należy wybrać opcję “Reklamacja towaru”. W szczególności prosimy o zaznaczenie w formularzu:

11.5.1 numer zamówienia;

11.5.2 e-mail, z którego zostały zamówione towary;

11.5.3 wybierz z listy zamówionych towarów uszkodzony towar, który ma być uwzględniony w reklamacji;

11.5.4 wybierz jeden z podanych powodów reklamacji i/lub opisz wadę własnymi słowami;

11.5.5 wybierz metodę rozpatrywania reklamacji, przy czym klient nie ma prawa do zmiany wybranej metody rozpatrywania reklamacji bez naszej uprzedniej zgody;

11.5.6 wybór sposobu dostarczenia reklamowanego towaru z powrotem do firmy BEWIT;

11.5.7 twój adres do zwrotu towaru po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

11.6 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza realizacji prawa do reklamacji z tytułu wad towaru, otrzymasz od nas potwierdzenie jego otrzymania pocztą elektroniczną. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym otrzymamy od Ciebie dane dotyczące reklamacji towaru.

11.7 Z prawa do reklamacji wad można skorzystać również osobiście w siedzibie firmy BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Michalská 2030, 710 00 Ostrawa, Republika Czeska. Na miejscu, pomiędzy klientem a naszym pracownikiem, zostanie sporządzony i podpisany protokół reklamacyjny na naszym formularzu. Klient powinien w nim przedstawić stan faktyczny zgodnie z punktem 8.4 niniejszego artykułu Procedury Reklamacyjnej, w tym podać swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe (telefon, e-mail). Alternatywnie można skorzystać z bezpłatnej usługi zwrotu/reklamacji w oddziale firmy kurierskiej.

11.8 Wypełnienie formularza reklamacyjnego nie kończy procesu reklamacyjnego. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wadliwych towarów z powrotem do nas i/lub przechowywanie wadliwych towarów zgodnie z naszymi instrukcjami oraz udokumentowanie wady (np. wykonanie i przesłanie do naszego działu reklamacji zdjęcia/filmu wadliwych towarów), tak aby domniemana wada mogła zostać zbadana. Najpierw należy wypełnić nasz formularz online, następnie otrzymasz kod uprawniający do bezpłatnego zwrotu lub reklamacji towaru za pośrednictwem oddziału firmy kurierskiej. Zapakowany towar wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć do dowolnego oddziału wskazanej firmy kurierskiej (Zásilkovna) w Polsce. Można także odesłać towar na nasz adres BEWIT Natural Medicine, s.r.o,. Michalská 2030, 710 00 Ostrawa, Republika Czeska. Towar musi być zwrócony kompletny, nieuszkodzony (z wyjątkiem zgłoszonej wady), najlepiej w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, abyśmy mogli przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wraz z towarem kopii dowodu dostawy lub faktury.

11.9 Koszty transportu inne niż określone w punkcie 8.8 niniejszej Procedury Reklamacyjnej (skorzystanie z prawa do reklamacji wad towaru w dowolnym oddziale Firmy Wysyłkowej) ponosi klient. Należy pamiętać, że towary wysyłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane i zostaną zwrócone na koszt klienta.

11.10 Jeżeli jednak roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, przysługuje Ci zwrot kosztów poniesionych w uzasadniony sposób w związku z dochodzeniem roszczenia. Koszty te są rozumiane jako najmniejszy niezbędny koszt (tj. koszt przesłania towarów najtańszym dostępnym środkiem transportu). Żądanie zwrotu tych kosztów musi być złożone nie później niż jeden (1) miesiąc po upływie terminu wykonania prawa do wadliwego wykonania umowy.

11.11 Po otrzymaniu reklamowanego towaru na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia reklamacji i jej treści.

 

12 WYKRYWANIE WAD TREŚCI CYFROWYCH

12.1 Użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z prawa do reklamacji wadliwego udostępnienia webinaru i/lub treści cyfrowych niezwłocznie po wykryciu wady, w przeciwnym razie nie będzie miał prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy na drodze sądowej. Jeżeli nie zgłosisz wady w terminie, nie możesz odstąpić od umowy kupna z powodu jej istnienia.

12.2 Aby skorzystać z praw dotyczących wadliwych towarów, możesz skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego. W szczególności prosimy o zaznaczenie w formularzu:

12.2.1 numer zamówienia;

12.2.2 numer telefonu i adres e-mail, z którego zamówiono towar;

12.2.3 opisz usterkę własnymi słowami;

12.2.4 wybierz metodę rozpatrywania reklamacji, przy czym klient nie ma prawa do zmiany wybranej metody rozpatrywania reklamacji bez naszej uprzedniej zgody;

12.2.5 swój adres.

12.3 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza reklamacyjnego otrzymasz od nas pocztą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym otrzymamy od Ciebie dane dotyczące reklamacji towaru.

13 TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

13.1 Prawo (Kodeks Cywilny) daje nam maksymalny okres trzydziestu (30) dni od daty skorzystania z prawa do złożenia reklamacji. Najpóźniej w tym terminie proces reklamacyjny zostaje zamknięty z naszej strony.

13.2 Zazwyczaj jednak w ciągu trzech (3) dni roboczych od dostarczenia niezbędnej dokumentacji (zdjęć i innych danych koniecznych do oceny wady towaru) lub od dostarczenia nam reklamowanego towaru, przeprowadzana jest natychmiastowa ocena wady, a wynik oceny zasadności reklamacji jest przekazywany klientowi. Termin ten nie obejmuje czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady (np. może być konieczne zwrócenie się o pomoc do naszego dostawcy lub producenta).

13.3 W przypadku, gdy reklamowany towar okaże się wadliwy, proces reklamacyjny zostaje zakończony w ciągu trzydziestu (30) dni od wykonania prawa do reklamacji. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik może uzgodnić z klientem dłuższy okres czasu. Jesteśmy zobowiązani poprosić Cię o jak najszybsze uzupełnienie dokumentacji.

13.4 Jeżeli towar nie zostanie uznany za wadliwy, zostaniesz o tym poinformowany w celu podjęcia indywidualnych działań.

14 SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG

14.1 Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia przez klienta zależy od tego, czy wadliwe wykonanie stanowi istotne czy nieistotne naruszenie umowy.

14.2 Jeżeli nienależyte wykonanie umowy stanowi istotne naruszenie umowy, klient ma prawo:

14.2.1 usunąć wadę poprzez otrzymanie nowych towarów bez wady lub poprzez dostarczenie brakujących towarów, lub

14.2.2 usunąć wadę poprzez naprawę towaru (jeżeli jest to możliwe i celowe ze względu na charakter towaru), lub

14.2.3 otrzymać rozsądną zniżkę od ceny zakupu, lub

14.2.4 odstąpienie od umowy.

14.3 W przypadku, gdy wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, klient ma prawo:

14.3.1 usunąć wadę poprzez otrzymanie nowego egzemplarza bez wad, lub

14.3.2 otrzymania brakującego elementu, lub

14.3.3 naprawy przedmiotu, lub

14.3.4 otrzymać rozsądną zniżkę od ceny zakupu.

14.4 Klient ma obowiązek poinformować nas, jakie prawo wybrał w związku z wadliwym świadczeniem, gdy powiadamia nas o wadzie (np. wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny za pośrednictwem usługi Retino tutaj) lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody; nie dotyczy to żądania naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli nie usuniemy wad w rozsądnym terminie lub jeżeli powiadomimy Klienta, że nie usuniemy wad, Klient może zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wad lub może odstąpić od umowy.

14.5 Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Klient nie skorzysta w odpowiednim czasie z prawa do usunięcia wadliwego wykonania umowy (zgodnie z punktem 10.4 Procedury reklamacyjnej), przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

14.6 Możesz żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, możesz żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, możesz odstąpić od umowy. Jednakże, jeżeli ze względu na charakter wady roszczenie to jest nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wada może zostać naprawiona bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

14.7 Prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części kupujący ma także wtedy, kiedy wada może zostać naprawiona, jeżeli nie możesz towarów prawidłowo używać z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku masz również prawo do odstąpienia od umowy kupna. Jeżeli nie odstąpisz od umowy sprzedaży lub nie skorzystasz z prawa do dostarczenia nowych towarów bez wad, wymiany części towarów lub naprawy towarów, możesz domagać się rozsądnego rabatu.

14.8 Masz prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci nowych towarów bez wad, wymienić części lub naprawić towarów lub jeśli nie uda nam się zorganizować naprawy w rozsądnym terminie lub jeżeli zorganizowanie naprawy sprawiłoby Ci znaczne trudności.

14.9 Możemy dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wszelkie inne wady prawne, zanim skorzystasz z prawa do obniżenia ceny zakupu lub odstąpisz od umowy kupna. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia innych wad według naszego uznania poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru; wybór ten nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla klienta. Jeżeli nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, klient może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody.

14.10 W przypadku zaspokojenia roszczenia poprzez dostarczenie nowego towaru, klient jest zobowiązany do zwrotu pierwotnie dostarczonego towaru (chyba że uzgodnimy inaczej). Klient nie może żądać dostarczenia nowego towaru (i nie może odstąpić od umowy), jeżeli nie może zwrócić towaru w takim samym stanie, w jakim go otrzymał; nie dotyczy to następujących sytuacji:

14.10.1 nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towarów, lub

14.10.2 klient używał towarów przed wykryciem wady, lub

14.10.3 jeżeli klient swoim działaniem lub zaniechaniem nie spowodował niemożności zwrotu towaru w niezmienionym stanie, lub

14.10.4 jeżeli klient sprzedał towar przed wykryciem wady, jeżeli klient zużył towar lub jeżeli towar został zmieniony podczas normalnego użytkowania; jeżeli stało się tak tylko częściowo, klient zwróci nam to, co może jeszcze zwrócić i zrekompensuje nam to w stopniu, w jakim skorzystał z użytkowania towaru.

14.11 Prawo dotyczące wadliwego wykonania nie przysługuje, jeżeli Klient wiedział o wadliwości towaru przed jego odbiorem lub jeżeli spowodował wadę.

15 ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

15.1 Po rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony o jej zakończeniu pocztą elektroniczną i będzie zobowiązany do odbioru reklamowanych towarów bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty poinformowania go o rozstrzygnięciu reklamacji. Po otrzymaniu reklamowanego towaru przekażemy Ci pisemne potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie sposobu naprawienia szkody i czasu trwania reklamacji lub przyczyn odrzucenia reklamacji.

15.2 Jeżeli reklamowany towar został nam przesłany do reklamacji przez przewoźnika, zostanie on automatycznie wysłany na adres klienta po rozpatrzeniu reklamacji wraz z potwierdzeniem daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzeniem sposobu naprawienia szkody i czasu trwania reklamacji lub przyczyn odrzucenia reklamacji.

15.3 W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, a klient słusznie zażąda zwrotu ceny zakupu jako sposobu załatwienia reklamacji, prześlemy klientowi zapłaconą cenę zakupu przelewem z powrotem na konto bankowe podane przez klienta w formularzu reklamacyjnym, nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty wysłania do klienta potwierdzenia sposobu załatwienia reklamacji.

15.4 Klient jest zobowiązany do odbioru reklamowanych towarów nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia go o reklamacji. Po upływie tego terminu mamy prawo naliczyć opłatę za przechowywanie zgodnie z § 2120 ust. 1 w związku z § 2159 ust. 2 kodeksu cywilnego. Pobierana jest dzienna opłata za przechowanie w wysokości 2 PLN.

15.5 Jeżeli nie odbierzesz towarów z zakończonego postępowania reklamacyjnego w ciągu trzech (3) miesięcy od otrzymania informacji o rozliczeniu, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towarów, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pokrycie kosztów składowania.

15.6 Masz również obowiązek do sprawdzenia kompletności reklamowanego towaru przy jego odbiorze, w szczególności, czy przesyłka zawiera wszystko, co powinna zawierać. Późniejsze zastrzeżenia nie będą już brane pod uwagę.

16 CZĘŚĆ KOŃCOWA

16.1 Niniejsza procedura reklamacyjna nie ma wpływu na prawa klienta wynikające z przepisów prawa.

16.2 Niniejsza Procedura rozpatrywania reklamacji (wyłącznie dla konsumentów) obowiązuje od 1.1.2022 i anuluje ważność poprzednich przepisów dotyczących reklamacji.