Produkt tego miesiąca to CITRONELLA. Kupujesz za połowę ceny.

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SKLEPU INTERNETOWEGO BEWIT

Firma: BEWIT FRANCHISE, z o.o.

REGON: 29443237, NIP: CZ29443237

Z siedzibą Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zapsisana w rejestrze handlowym w sądzie Okręgowym w Ostrawie w oddziale C, numer 53597

e – mail: info@bewit.cz

telefon: 00420 731 739 539

 

Numer konta bankowego do Bank Zachodni WBK S.A.:

Numer konta: 35 1090 1782 0000 0001 3320 5437

IBAN: PL35109017820000000133205437

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

 

Numer konta bankowego dla płatności z Republiki Czeskiej:

Fio banka, S.A.(CZK)

Numer konta: 000000–2500498828/2010

IBAN: CZ08201000000­¬02500498828

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Numer konta bankowego do płatności ze Słowacji Fio banka, S.A. €

Numer konta: 000000–2600498876/2010

IBAN: CZ17201000000­¬02600498876

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Wydaje niniejsze

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego Bewit

(dotyczy sklepu internetowego przede wszystkim pod adresem www.bewit.pl, www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com)

I.

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.bewit.pl, www.bewit.cz, www.bewit.sk, www.bewit.eu, www.mybewit.com (dalej jako: sklep) jest prowadzony przez firmę BEWIT FRANCHISE z o.o. Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej jako: warunki)szczegółowo określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Wszelkie stosunki umowne, związane z transakcjami zawartymi za pośrednictwem sklepu, zawierane są zgodnie z polskim kodeksem prawnym, przede wszystkim w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeksu cywilnego – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 (dalej jako: k.c.). W przypadku, że stroną umowy jest konsument, wówczas stosunki nieobjęte niniejszym regulaminem normuje Kodeks Cywilny oraz Ustawa o ochronie praw konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827). W przypadku, gdy w tekście niniejszych warunków kupujący jest oznaczony jako konsument, zakłada się, że dane założenia obowiązują jedynie w przypadku umów konsumenckich.

II.

Definicje niektórych pojęć

Umowa konsumencka – jest to umowa zawierana przez klienta z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca – osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, ewentualnie osoba, która występuje w imieniu przedsiębiorcy.

Konsument – każda osoba, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III.

Konto użytkownika, własny sklep internetowy i wirtualne biuro

1.Na podstawie rejestracji na stronie internetowej kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika. Kupujący może składać zamówienia jedynie za pomocą swojego konta użytkownika.

2.Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas składania zamówienia kupujący ma obowiązek podać swoje prawdziwe i poprawne dane. W przypadku jakichkolwiek zmian danych podanych w koncie użytkownika, kupujący ma obowiązek je aktualizować. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i podczas składania zamówień są przez sprzedającego uznawane za poprawne.

3.Kupujący otrzymuje – w ramach konta użytkownika – możliwość korzystania z własnego sklepu internetowego, za pośrednictwem którego może następnie oferować i sprzedawać swoim klientom produkty zakupione od sprzedającego. Własny e-shop kupującego ma przydzielony specyficzny adres internetowy, który zostaje przekazany kupującemu po założeniu konta użytkownika. Kupujący jest uprawniony do sprzedawania produktów w swoim sklepie wyłącznie za ceny cennikowe.

4.Kupujący ma również możliwość korzystania z wirtualnego biura na stronie www.mybewit.com, gdzie znajdują się informacje o jego zamówieniach i poufne informacje o sieci. Za pośrednictwem wirtualnego biura może także złożyć zamówienie i aktywować system autoship.

5.Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany chronić te dane (zachować milczenie) w związku z informacjami niezbędnymi do dostępu do jego konta użytkownika.

6.Kupujący nie ma prawa umożliwiać dostępu do swojego konta użytkownika osobom trzecim.

7.Sprzedający ma prawo zlikwidować konto użytkownika, przede wszystkim w przypadku, gdy kupujący nie używa go przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub w przypadku, gdy kupujący nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

8.Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę niezbędną konserwację oprogramowania sprzedającego, ewentualnie osób trzecich.

IV.

Zawarcie umowy sprzedaży.

1.ZdjĻęcia produktów w sklepie służą do celów ilustracyjnych, a rzeczywisty wygląd produktów nie musi się z nimi zgadzać. Kupujący składa zamówienie sprzedającemu za pośrednictwem systemu zamówień znajdującego się na stronie sklepu lub w wirtualnym biurze. Natychmiast po dostarczeniu zamówienia sprzedającemu klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-mailu o tym, że zamówienie zostało przyjęte. Ta wiadomość nie ma charakteru potwierdzenia zamówienia, ale jest jedynie informacją o przyjęciu zamówienia, które następnie zostaje przekazane do magazynu w celu przygotowania produktów, zapakowania ich i wysyłki. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez pisemne przyjęcie zamówienia kupującego przez sprzedającego. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami handlowymi i wyraża na nie zgodę. Przed odesłaniem zamówienia kupujący zostaje zgodnie z obowiązującym prawem poinformowany o niniejszych warunkach handlowych i ma możliwość się z nimi zapoznać.

2.Przed dokonaniem zamówienia kupujący ma obowiązek zapoznać się z właściwościami, rodzajem i zalecanym sposobem użycia produktów przede wszystkim w przypadku olejków eterycznych przeznaczonych do aromaterapii formą rozpylania ich w powietrzu np. za pomocą dyfuzora, lampy zapachowej lub odparowywania. Jeżeli na opakowaniu nie podano innej informacji, tego rodzaju olejków zaleca się używać maksymalnie 3× dziennie przez okres jednej godziny; przed użyciem należy za pomocą wciągnięcia powietrza przetestować, czy zapach nie wywołuje alergii – jeżeli tak, nie zaleca się używania olejku. W przypadku dostania się olejku do oczu, śluzówek lub naskórka, należy rozrzedzić olejek olejem roślinnym i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować olejków eterycznych u dzieci poniżej 3 lat. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi informacjami i zrozumiał je.

3.Kupujący ma obowiązek zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 453/2010. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być dostępna przy danym produkcie i powinno być możliwe zapisanie jej na dysku. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z kartą charakterystyki dotyczącą zamówionych produktów i zapisał ją.

4.Umowa sprzedaży jest zawarta w języku polskim. Po porozumieniu obu stron jest możliwość zawarcia umowy kupna w innym języku zrozumiałym dla obu stron umowy.

5.W celu pomyślnej realizacji umowy, sprzedający archiwizuje ją w wersji elektronicznej maksymalnie przez okres określony właściwymi przepisami.

6.Informacje o poszczególnych krokach, które prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży są oczywiste w procesie zamówienia w sklepie.

7.Kupujący ma możliwość przed wysłaniem zamówienia sprawdzić zamówienie i ewentualnie wprowadzić zmiany.

8.Niniejsze W.H. są umieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej sklepu, a kupujący ma możliwość się z nimi zapoznać, ewentualnie archiwizować.

9.Kupujący wyraża zgodę na użycie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty powstałe w wyniku użycia środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych), kupujący pokrywa sam. Koszty użycia środków komunikacji na odległość użytych celu realizacji zamówienia są standardowe i zależą od taryfy operatora, której używa kupujący.

Zamówienie za pośrednictwem systemu Bewit Autoship (dalej jako: Autoship)

Jeżeli kupujący dokonuje zamówienia za pomocą systemu Autoship, ma świadomość, że składa zamówienie, które będzie się powtarzać cyklicznie co miesiąc, zgodnie z parametrami, które podał podczas składania zamówienia. Płatność odbywa się za pomocą karty płatniczej lub ewentualnie gotówką przy odbiorze. W przypadku zamówień w ramach systemu Autoship obowiązują następujące warunki i zasady:

1.Kupujący bierze pod uwagę, że w przypadku zamówień za pośrednictwem systemu Autoship chodzi o płatność cykliczną. W przypadku, gdy kupujący wybierze płatność kartą, co miesiąc będzie z jego konta pobierana dana suma. Składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na płatność cykliczną. Maksymalna wartość zamówienia w przypadku płatności zmiennych wynosi 1000 EUR lub 4355 zł. Jest to również maksymalna suma, która może być w danym miesiącu pobrana podczas płatności zmiennej kartą.

2.Jeżeli kupujący dokona zamówienia w systemie Autoship i zapłaci kartą, w przeciągu dwóch dni od zamówienia otrzyma e-mail z potwierdzeniem aktywowania płatności cyklicznej.

3.Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z zamówień w systemie Autoship – w swoim wirtualnym biurze na stronie www.mybewit.com. W przypadku, gdy płatność cykliczna była realizowana kartą, rezygnacja z zamówienia w wirtualnym biurze oznacza jednocześnie rezygnację z płatności cyklicznej.

4.Kupujący ma świadomość, że suma i data zamówienia produktów i usług jest w systemie Autoship zmienna, w zależności od tego, co zamawia i jaki termin zamówienia wybierze w swym wirtualnym biurze. Rodzaj produktów i usług oraz termin zamówienia można w poszczególnych miesiącach zmieniać. W przypadku płatności kartą suma i termin płatności są zmienne.

V.

Cena zakupu

1.Wszystkie ceny są cenami umownymi. Ceny w sklepie internetowym są zawsze aktualne i obowiązujące. W przypadku widocznego błędu w cenie (literówka, pomyłka w obliczeniach, błąd techniczny itp.), przez który rozumie się przede wszystkim cenę niższą niż właściwa cena produktu obowiązująca w okresie zawarcia umowy, sprzedający zastrzega sobie prawo do korekcji ceny tj. jednostronnej zmiany w tym względzie zawartości umowy sprzedaży. W przypadku, gdy kupujący nie będzie zainteresowany kupnem produktu za zmienioną cenę, ma prawo odstąpić od umowy do 10 dni od dnia, gdy została mu oznajmiona zmiana ceny.

2.Ceny zakupu w sklepie są ostateczne, tzn. jest w nich zawarty VAT, ewentualnie inne podatki lub opłaty, które konsument ma obowiązek zapłacić, z wyjątkiem ewentualnych opłat za transport itp. Opłaty za transport są kupującemu podane osobno, w zależności od wybranego przez niego przed dokonaniem zamówienia sposobu dostawy lub odbioru osobistego.

3.Jeżeli w sklepie są podane ceny promocyjne, obowiązują one do wyczerpania zapasów lub w ograniczonym okresie czasu.

4.Kwota musi zostać zapłacona najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy; wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący zdecydował się zapłacić kwotę gotówką przy odbiorze. W przypadku, gdy w tym terminie kwota nie wpłynie na konto bankowe sprzedającego, zawarta umowa kupna zostaje rozwiązana.

5.Do momentu zapłacenia i przejęcia przez kupującego, produkt pozostaje własnością sprzedającego.

6.Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

 • płatność gotówką przy odbiorze
 • płatność przelewem na konto bankowe sprzedającego
 • płatność kartą płatniczą

Wybór sposobu płatności należy do kupującego. W przypadku płatności przelewem jako symbol zmienny należy wpisać numer zamówienia.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, do ceny zostaje doliczona opłata ...... zł. Wysokość opłaty za płatność gotówką przy odbiorze ma w niniejszych warunkach handlowych charakter orientacyjny. Opłata zostaje kupującemu podana osobno, przed dokonaniem zamówienia.

**VI.*

Ochrona danych osobowych

1.Aby kupujący mógł dokonać zakupu produktów w sklepie, musi podać następujące dane osobowe:

W przypadku osoby fizycznej:

 • Imię i nazwisko
 • Adres odbiorcy
 • E-mail
 • Numer telefonu

W przypadku osoby prawnej:

 • Nazwa firmy
 • Siedziba firmy
 • Numer telefonu (ewentualnie fax)
 • NIP
 • REGON

Udostępnienie wyżej wymienionych danych jest warunkiem zawarcia ważnej umowy sprzedaży. Zmiana przechowywanych danych osobowych kupującego jest możliwa na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby kupującego, po zalogowaniu się kupującego na jego konto użytkownika.

2.Sprzedający zobowiązuje się, że z danymi osobowymi kupującego będzie posługiwać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W przypadku kupujących – osób fizycznych, sprzedający zobowiązuje się postępować zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych. Sprzedający przechowuje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji umowy kupna.

3.Poprzez wysłanie zamówienia, kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji przedmiotu umowy sprzedaży m.in. przekazanie danych osobowych dostawcy oraz wykorzystanie ich w celach marketingowych sprzedającego (np. wysyłanie informacji handlowych, telemarketing, sms); wyraża również zgodę na udostępnienie jego adresu e-mail osobom trzecim w celu ulepszenia oferowanych przez sprzedającego usług, przede wszystkim w celu zagwarantowania zadowolenia kupujących z zakupów w sklepie internetowym. Poprzez osobę trzecią, na potrzeby niniejszych warunków handlowych, jest rozumiana osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem serwera www skupia oferty większej liczby podmiotów (np. www.ceneo.pl). Osoba trzecia ma obowiązek obchodzić się z adresem e-mail kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przede wszystkim z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych, do czego jest w stosunku do kupującego zobowiązana za pośrednictwem umowy. Kupujący ma możliwość w każdej chwili od udzielenia zgody (tj. po odesłaniu zamówienia) pisemnie ją odwołać.

4.Sprzedający jest zarządcą danych osobowych kupujących i gwarantuje, że uzyskane dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich wykorzystanie w złym celu. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, włącznie do prawa ich korekty i innych praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych kupujących przechodzą na następcę prawnego sprzedającego.

VII.

Odstąpienie od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827)

1.Postanowienia niniejszej Ustawy zostaną użyte w przypadku umów konsumenckich.

2.Podczas wyboru produktu kupujący ma obowiązek starannie rozważyć rodzaj, wielkość i przeznaczenie produktu, który zamawia. W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania powodu w terminie 30 dni od dnia przyjęcia produktu. Pisemne odstąpienie od umowy należy odesłać sprzedającemu w tym terminie. Odstąpienie od umowy można sprzedającemu wysłać na adres e-mail podany w nagłówku niniejszych warunków. Odstąpienie od umowy można również przeprowadzić za pomocą formularza znajdującego się w załączniku nr 1 niniejszych warunków handlowych, który należy wysłać sprzedającemu.

3.W przypadku, gdy kupujący skorzysta ze swego prawa odstąpienia od umowy, sprzedający ma obowiązek bezzwłocznie, najpóźniej do 14 dni po odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszelkie koszty. Sprzedający nie zwraca kupującemu kosztów transportu przesyłki, które przekraczają koszty najtańszego oferowanego sposobu transportu. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu przyjętych środków finansowych kupującemu wcześniej, niż kupujący przekaże mu przesyłkę lub udowodni, że ją odesłał sprzedającemu.

4.Jeżeli kupujący odstąpi od umowy ma obowiązek bezzwłocznie (najpóźniej do 14 dni)wysłać sprzedającemu przesyłkę, którą od sprzedającego otrzymał. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów. Maksymalne koszty zwrotu przesyłki szacuje się na .......zł. Produkty muszą zostać zapakowane, a sposób transportu należy wybrać tak, aby nie mogło dojść do uszkodzenia produktów.

5.Prawo do odstąpienia od umowy nie może być rozumiane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia produktów. W przypadku, gdy kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od przejęcia przesyłki ma obowiązek zwrócić kupującemu wszystko, co na podstawie umowy kupna zyskał. Kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu produkty w stanie, w jakim zostały mu one dostarczone, włącznie z dokumentami, które otrzymał od sprzedającego i w oryginalnych opakowaniach. Kupujący ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktów, którego przyczyną było nieprawidłowe obchodzenie się z nimi. W przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania kupujący ma obowiązek pokryć różnicę między ceną, za którą produkt został sprzedany kupującemu, a ceną za którą sprzedający będzie zmuszony oferować produkt w wyniku uszkodzenia oryginalnego opakowania: koszty mycia, czyszczenia i przywrócenia produktu do pierwotnego stanu, koszty wymiany uszkodzonych lub zużytych części produktu lub profesjonalne nowe zapakowanie produktu. Sprzedający ma prawo doliczyć wyżej wymienione koszty kupującemu, który korzysta z prawa do zwrotu ceny zakupu produktu.

6.Kupujący nie może odstąpić od umowy w przypadkach ustalonych w art.38. ustawy o prawach konsumenta, tj.:

a)nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy, b)nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu produktów lub usług, których cena jest zależna od zmian rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy, do których może dojść w przeciągu trwania okresu odstąpienia od umowy, c)nie można odstąpić od umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, które mogą zostać dostarczone po upłynięciu 30 dni, a ich cena zależy od zmian rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy, d)nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu produktów, które zostały dostosowane do potrzeb konsumenta,

 1. nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu oraz produktów, które zostały po dostarczeniu bezpowrotnie zmieszane z innym produktem,
 2. nie można odstąpić od umowy o naprawach lub konserwacji przeprowadzonych w miejscu wyznaczonym przez konsumenta lub na jego żądanie; nie obowiązuje to w przypadku realizacji innych niż żądanych napraw lub dostarczenia innych niż żądanych części zamiennych,
 3. nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu produktów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania, a z powodów higienicznych nie można już ich zwrócić,
 4. nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu dźwiękowych lub filmowych nagrań albo programów komputerowych, jeżeli zostało naruszone ich oryginalne opakowanie,
 5. nie można odstąpić od umowy o dostarczaniu gazet, periodyków lub czasopism,
 6. nie można odstąpić od umowy o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca zapewni je w wyznaczonym terminie,
 7. nie można odstąpić od umowy zawartej na podstawie licytacji publicznej zgodnie z ustawą o licytacjach publicznych,
 8. nie można odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII.

Odstąpienie od umowy

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna w następujących przypadkach:

a)jeżeli ma uzasadnione wątpliwości odnośnie prawdziwej tożsamości kupującego, b)jeżeli okaże się, że kupujący w przeszłości naruszył umowę lub warunki handlowe, c)jeżeli nie jest w stanie z winy osób trzecich dostarczyć kupującemu zamówionych produktów w uzgodnionej cenie zakupu, d)jeżeli z winy osób trzecich nie jest w stanie dostarczyć kupującemu produktów w odpowiadającym okolicznościom czasie, e)jeżeli dany produkt nie jest już produkowany, jest niedostepny lub osoby trzecie nie są w stanie go dostarczyć, f)jeżeli kupujący nie zapłacił należycie i w odpowiednim czasie ceny zakupu, g)jeżeli kupujący w odpowiednim czasie nie odebrał produktu.

IX.

Warunki dostawy

1.Odesłanie przesyłki:

 • Czas dostawy jest w sklepie internetowym podawany jedynie orientacyjnie i jest to zakładany termin przekazania przesyłki dostawcy, ewentualnie zakładany czas, gdy przesyłka będzie przygotowana do odbioru osobistego. Jeżeli sprzedający nie będzie w stanie dotrzymać zakładanego terminu, ma obowiązek poinformować o tym kupującego, np. telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, gdy kupujący nie zgodzi się z terminem dostawy innym niż pierwotnie oczekiwany, ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 5 dni od dnia, gdy został poinformowany o zmianie terminu dostawy.
 • Sprzedający nie ma obowiązku odesłania przesyłki do czasu, aż zostanie pokryta cena zakupu; nie dotyczy to przypadku płatności gotówką przy odbiorze.
 • Przesyłka jest zazwyczaj dostarczana w dni robocze między godzinami 8.00 a 18.00 (szczegóły podano przy konkretnych produktach). Kupujący zostanie w dzień dostarczenia poinformowany przez dostawcę o przybliżonym czasie dostarczenia przesyłki. Przesyłka zostanie dostarczona za pierwsze zamykane drzwi, o ile nie uzgodniono inaczej (odbiór osobisty, dostarczenie na piętro itp.)
 • Przesyłka nie zawiera faktury (dokumentu podatkowego) – jako potwierdzenie o przyjęciu przesyłki i jej zapłaceniu służy potwierdzony dowód dostawy. Sprzedający wystawi fakturę i wyśle ją w wersji elektronicznej na adres e-mail kupującego do 3 dni od dostarczenia przesyłki, na co kupujący wyraża zgodę.
 • Kupujący ma obowiązek przed przyjęciem od dostawcy przesyłki skontrolować ją przede wszystkim pod kątem tego, czy produkt nie został podczas transportu uszkodzony. W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu nie należy przyjmować przesyłki – kupujący ma obowiązek bezzwłocznie poinformować sprzedającego o uszkodzeniach powstałych w czasie transportu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę.
 • Przesyłka może być doręczona na terenie Czech, Słowacji lub Polski
 • Doręczanie przesyłki na terenie Czech

W celach doręczenia przesyłki, zazwyczaj korzysta się z usług firmy PPL. Następnie istnieje możliwość skorzystania z usług Czeskiej Poczty, ewentualnie innych firm.

 • Doręczanie przesyłki na Słowację

W celach doręczenia przesyłki, zazwyczaj korzysta się z usług firmy PPL, Czeskiej Poczty, ewentualnie innych firm.

2. Ceny transportu są w niniejszych warunkach podane orientacyjnie. Koszty transportu zostaną kupującemu osobno wyliczone przed dokonaniem zamówienia w zależności od wybranego sposobu transportu lub odbioru osobistego.

3. Kupujący zobowiązuje się przyjąć od dostawcy przesyłkę z zamówionym produktem najpóźniej do 7 dni od dostarczenia oznajmienia o przygotowaniu przesyłki do dostarczenia lub odbioru osobistego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, kupujący wyraża zgodę na jednorazową opłatę w wysokości .............., stanowiącą rekompensatę wszelkich kosztów, które poniósł sprzedający w związku z ekspedycją, pakowaniem i odesłaniem przesyłki, której kupujący nie przyjął i zobowiązuje się na wezwanie sprzedającego, w ciągu 7 dni tą opłatę pokryć.

Reklamacje

1.Postanowienia tego artykułu warunków zostaną użyte wyłącznie w przypadku umów konsumenckich.

2.Sprzedający informuje, że kupujący ma obowiązek używać produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Nieumiejętne obchodzenie się z produktem lub niedostateczna troska o higienę może spowodować nieuznanie reklamacji ze strony sprzedającego. Prawo do korzystania z reklamacji danego produktu nie zostaje jednak poprzez to postanowienie naruszone.

3.W przypadku odkrycia wady, kupujący ma obowiązek bezzwłocznie skorzystać z prawa wynikającego z nienależytego wykonania umowy (reklamacji). Kupujący ma prawo reklamować produkt na podstawie wady, która pojawi się w okresie do 24 miesięcy od przyjęcia przesyłki. Jeżeli wada pojawi się w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia przesyłki, przyjmuje się, że produkt był wadliwy już w chwili przyjęcia.

4.Kupujący ma obowiązek przekazać reklamowany produkt w stanie kompletnym, tj. włącznie wszelkich części, wyposażenia dodatkowego i dokumentacji. W przypadku odesłania produktu, kupujący ma obowiązek zapakować go i wybrać sposób transportu tak, aby nie doszło do uszkodzenia produktu.

5.Podstawowym dokumentem praw konsumenta w świetle K.C. jest dowód zakupu (paragon, faktura). Jeżeli kupujący o to poprosi, może otrzymać od sprzedającego pisemne potwierdzenie, w jakim zakresie i przez jaki okres trwają jego obowiązki w przypadku nienależytego wykonania umowy.

6.Kupujący ma prawo do reklamacji bezpośrednio u sprzedającego.

7.Decyzja dotycząca reklamacji zostanie podjęta natychmiast. W skomplikowanych przypadkach w przeciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie zalicza się czas potrzebny do fachowej oceny wady, w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Reklamacje, włącznie z usunięciem wady, muszą zostać bezzwłocznie zrealizowane, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią między sobą późniejszego terminu.

8.Prawo wynikające z nienależytego wykonania umowy

1)Prawa i obowiązki stron umowy są regulowane odpowiednimi przepisami, Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2)Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że produkt w momencie przyjęcie nie ma wad. Sprzedający jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, że w momencie, gdy kupujący przyjął produkt:

a)produkt posiada cechy, odnośnie których obie strony się umówiły, a w przypadku, gdy brakuje tego typu umowy, cechy, które zostały opisane przez producenta lub których kupujący oczekiwał na podstawie typu produktu lub reklam, b)produkt odpowiada przeznaczeniu, które sprzedający prezentuje lub zgodnie z którym jest tego typu produkt zazwyczaj wykorzystywany, c)produkt odpowiada pod względem jakości i wykonania uzgodnionemu wzorowi lub próbce, jeżeli jakość i wykonanie zostało określone na podstawie wzoru lub próbki, d)produkt został dostarczony w odpowiedniej ilości, miarze i wadze, e)produkt jest zgodny z przepisami prawnymi.

3)Jeżeli produkt posiada jakąkolwiek z wyżej wymienionych wad, kupujący ma prawo żądać dostarczenia nowego produktu bez wad, o ile nie jest to w stosunku do charakteru wady nieadekwatne; jeżeli wada dotyczy jedynie części produktu, kupujący może żądać jedynie wymiany danej części; jeżeli nie jest to możliwe, ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to w stosunku do rodzaju wady nieadekwatne zwłaszcza, gdy jest możliwość nieskomplikowanego usunięcia wady, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do wymiany produktu na nowy lub wymianę części kupujący ma również w przypadku wady, którą można usunąć, jeżeli produktu nie da się prawidłowo używać ze względu na powtórne wystąpienie wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. W tym przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do wymiany produktu na nowy bez wad, wymianę części lub naprawę produktu, może żądać adekwatnej zniżki. Kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie dostarczyć mu nowego produktu bez wad, wymienić części lub naprawić produktu, a także w przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie zamówić naprawy w odpowiednim czasie lub gdyby zamówienie naprawy było dla kupującego problemem.

Kupujący nie może skorzystać z prawa wynikającego z nienależytego wykonania umowy, jeżeli przed przyjęciem produktu wiedział, że produkt ma wadę lub jeżeli sam ją spowodował. W przypadku, jeśli produkt ma wadę, ale chodzi o produkt sprzedawany za niższą cenę lub używany, zamiast prawa do wymiany towaru kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki.

4)Kupujący nie ma prawa do reklamacji w przypadkach:

a)gdy produkt został sprzedany za obniżoną cenę z powodu danej wady, b)zużycia produktu spowodowanego jego normalnym używaniem, c)wad używanego produktu, które odpowiadają stopniowi zużycia lub zniszczeniom, które przedmiot miał już w momencie przyjęcia przez kupującego, d)gdy wynika to z charakteru produktu.

XI.

Postanowienia końcowe

1)Niniejsze warunki handlowe tworzą nieodłączną część wszystkich umów kupna zawartych między klientem, a sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego. 2)W przypadku, gdy kupującym jest osoba, która następnie za pośrednictwem własnego sklepu sprzedaje swym klientom produkty zakupione w sklepie internetowym, stosunki między tą osobą a sprzedającym są regulowane przez Warunki handlowe franczyzobiorców Bewit oraz przez Regulamin i zasady pracy firmy Bewit. 3)Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1.5.2015 do czasu ich ewentualnej zmiany ze strony sprzedającego.

Dodatek nr 1

Formularz odstąpienia od umowy BEWIT FRANCHISE, z o. o. Nová čtvrť 287/1 725 28 Ostrava – Lhotka

Odstąpienie od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu produktów/usług …………………………………­…........

Produkt został zamówiony dnia………………………..a dostarczony dnia…………..

Konsument:

Imię i nazwisko…………………………­……………………

Adres……………………­………………………………………………­..

Data…………………………­…………………………..

…………………………………………… podpis

Przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą No.101 / 2000 Coll, o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”) firmie BEWIT Franchise, s.r.o., z siedzibą Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, ID: 29443237, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Ostrawie, sekcja C, plik nr 53597 ( „Menedżer”)

 • imię, nazwisko i tytuł
 • adres pocztowy
 • adres rozliczeniowy
 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy
 • dane bankowe
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • e-mail
 • adres IP urządzenia, z którego zarejestrowałeś się i podpisałeś w wirtualnym biurze

2. Imię, nazwisko, tytuł, adres pocztowy i fakturowy, numer telefonu, adres e-mail, dane identyfikacyjne firmy, dane bankowe i adres IP muszą być przetwarzane:

 • W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wirtualnego biura i wszystkich jego części, w tym wyświetlanie statystyk konta, monitorowania statusu zamówienia, płatności prowizji, przeglądanie własnej sieci oraz umożliwić sponsorom bezpośredni kontakt
 • Na podstawie tytułu wykonania umowy, a tym samym zobowiązań prawnych oraz w celu wysłania zamówionego towaru i dokonania płatności
 • Na podstawie tytułu uzasadnionego zainteresowania oraz w celu wysyłania informacji biznesowych i marketingowych, jeśli mamy ważną zgodę od ciebie

Wszystkie dane będą przetwarzane przez Administratora maksymalnie przez 3 lata od daty ostatniej aktywności na koncie użytkownika.

3. W celu poprawy jakości usług, personalizacji, analizy i gromadzenia anonimowych danych, administrator wykorzystuje pliki cookie. Możesz ustawić zasady używania lub blokowania plików cookie w przeglądarce internetowej.

Wyraźnie wyrażasz zgodę na powyższe przetwarzanie. Zezwolenie można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list do firmy.

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów również dla Administratorów:

 1. Oprogramowanie Netfirms, Inc., ABRA Flexi Ltd., SmartSelling Inc., Google LLC.
 2. Opcjonalnie inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, które nie są obecnie wykorzystywane przez firmę.

6. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:

 • Zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie
 • Zapytać nas o informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
 • Poprosić nas o wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Prosić o dostęp do tych danych i aktualizować je lub naprawiać
 • Wymagać od nas usunięcia tych danych osobowych
 • W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami lub z Biurem Ochrony Danych Osobowych

Najnowsze recenzje

Doświadczenie naszych klientów

Fantastyczny produkt, to jest coś co potrzebowałam od dawna. Uwielbiam koktajle różnego rodzaju. Białko konopne świetnie się sprawdza przy czym...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Uwielbiam te produkty. Smak jest dobry.mozna podjadać kiedy mamy ochotę na coś słodkiego.polaczylqm kurację razem z olejkiem wloss którym smaruje...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Uwielbiam ten zapach, dodaje olejku do gotowania lub pieczenia mięsa, daje niesamowity aromat. A kiedy dopadło nas przeziębienie jest to...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Bardzo przyjemny zapach taki drzewno miętowy idealny żeby użyć w trudnych sytuacjach typu wystąpienie, rozmowa o pracę. Świetny też dla...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Kolejne BINGO! Zapach cudny, od razu nawilża i wygładza usta, stają się one satynowe. Można używać cały rok.wyrzucilam wszystkie inne nawilżające...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Nie wiem czemu ale zapach kojarzy mi się z pudrowymi cukierkami z dzieciństwa :) jest fajny, taki trochę cytrusowy, stosuję...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Ten olejek powinna mieć każda kobieta. Zapach jest przecudny. Często dyfuzję go w sypialni. Dodaje też kilka kropli do balsamu...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Te perfumy są przecudne. Nie sądziłam że tak bardzo je pokocham. Są idealne dobrane dla wagi. Używam bardzo często, wszyscy...

Katarzyna Obuchowska Zobacz więcej

Bazylia, królowa nie tylko jako dodatek do włoskich dań, lecz także wspomagająca układ krążenia, wyciszająca, usypiająca. Olejek, którego 1...

Monika Książek Zobacz więcej

Lista cudownych właściwości Ravintsara jest bardzo długa. Od cebulek włosów po masaż palców stóp. Kamfora cieszy się wielkim uznaniem wśród...

Monika Książek Zobacz więcej

Miracle kupiłam ze względu na jego właściwości związane z układem trawiennym. Dolegliwości jelitowe często przytrafiają się w naszej rodzinie, a...

Monika Książek Zobacz więcej

Witajcie moi drodzy, chcę podzielić się z Wami moją pierwszą opinią na temat firmy Bewit i mieszanki Protect, firmę poznałem...

Michal Kosla Zobacz więcej

Najlepszy zestaw na rozpoczęcie przygody z aromaterapią i firmą Bewit ? 4 pojedyncze olejki i 10 fantastycznych mieszanek, zestaw idealnie...

Katarzyna Wałęsa Zobacz więcej

BEWIT GOLD AA SERUM

Bez hodnocení

Piękny zapach. Dodaję kroplę do kremu do twarzy. Po paru dniach stosowania skóra twarzy jest gładka, nawilżona wygląda promiennie. Dodaję...

Agnieszka Otto Zobacz więcej

Piękny, kojący zapach. Nawilża i odświeża. Od dziś mój pierwszy wybór w codziennej pielęgnacji. Uwielbiam.

Agnieszka Otto Zobacz więcej